Зниження впливу теплового стресу на молочну продуктивність корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-172-181

Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Золотарьов А. П.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Прусова Г. Л.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-2604-5720,
Подобед Л. І.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0003-4903-4597,
Кравченко Ю. С.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-7953-582Х,
Єлецька Л. М.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/ 0000–0001–7275-5603,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: захищений протеїн, корови, молочна продуктивність, протеїнова добавка, тепловий стрес


У статті наведено результати дослідження щодо зниження негативного впливу теплового стресу на молочну продуктивність корів другої половини лактації за рахунок використання білкової кормової добавки з захищеним протеїном та крохмалем.
Одним з чинників ефективного виробництва молока за інтенсивного ведення галузі є створення комфортних умов утримання тварин на фермі. Високопродуктивні корови доволі вибагливі до умов утримання та мікроклімату.
Вивчення продуктивної дії комплексного препарату байпас протеїн+прохідний крохмаль за впливу температурного стресу здійснено нами вперше. У літературі добре описано вплив термічного фактору середовища на продуктивність корів і описані механізми такого впливу. Основним наслідком реакції корів на температурний стрес є зниження споживання сухої речовини корму. Цей фактор стає головним чинником зниження продуктивності через дефіцит енергії і білка.
Така ж реакція спостерігалася і в наших дослідженнях, як у контрольній, так і в дослідній групах. Але нами вперше доказано, що процесами компенсації температурного стресу можна керувати за рахунок змін надходження до організму білка та енергії в обхід рубця.
У наших дослідженнях вперше доведено, що навіть в умовах зниження споживання корму такий шлях забезпечення корів білком і енергією є надіним способом керування продуктивністю корів і стабілізації їх гомеостазу в період небезпечних для існуваннях тварин температурних умов.
Встановлено, що зниження добового надою на 1,3 кг є наслідком негативного впливу температурного фактору, коли денна температура повітря у літній період була на рівні +24,5-36,4 оС. Доказом цього є зниження швидкості падіння рівня молочної продуктивності корів дослідних груп у серпні місяці, коли середня денна температура повітря знизилася до +24-26 °С.
Модернізація раціону годівлі високоудійних корів за рахунок підвищення вмісту нерозщеплюваного протеїну у рубці до норми під час температурного стресу сприяло кращій адаптації тварин щодо продуктивності та якісних показників молока.

Бібліографічний список

 1. Gosling S. N., Bryce E. K., Dixon P. G. et al. A glossary for biometeorology. Int J Biometeorol, 2014. 58. 277–308. https://doi.org/10.1007/s00484-013-0729-9.
 2. Matthews T. K., Wilby R. L., Murphy C. Communicating the deadly consequences of global warming for human heat stress. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017. 114(15). 3861–3866. https://doi.org/10.1073/pnas.1617526114.
 3. West J. W. Effects of heat-stress on production in dairy cattle. J. Dairy Sci., 86 (6). 2131–2144. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73803-X
 4. Morignat E., Perrin J. B., Gay E., Vinard J. L., Calavas D., Henaux, V. Assessment of the impact of the 2003 and 2006 heat waves on cattle mortality in France. PLoS One, 2014. 9(3), e
 5. Петруша Є. З., Дібіров Р. М. Продуктивність і поведінка корів за екстремальних параметрів атмосферного повітря. Технологія виробництва і переробки продукції̈ тваринництва, 2014. № 2. С. 124–128.
 6. Болтик, Н. Вплив теплового стресу на молочну продуктивність корів. Науковий вісник «Асканія-Нова». 2014. 7. С. 72-76.
 7. Кравченко Ю. С., Прусова Г. Л., Золотарьов А .П., Єлецька Л. М., Тимченко Л. А. Температура навколишнього середовища, як фактор впливу на продуктивність великої рогатої худоби. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. с. 136–145. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-121-136-146.
 8. Bernabucci U., Lacetera N., Baumgard L. H., Rhoads R. P., Ronchi B., Nardone A. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants. Animal, 2010. № 4. 1167–1183. https://doi.org/10.1017/S175173111000090X.
 9. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [Монографія] за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. Житомир: «Рута», 2012. 860 с.
 10. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных / Пер. с нем. А. И. Чигрина, А. А. Дягилева; под. ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. Винница: Новая книга, 2003. 382 с.
 11. Подобед Л. И. Корма и кормление высокопродуктивного молочного скота. Днепропетровск: Арт-Пресс, 2012. 416 с.
 12. Kaufman J. D., Kassube K. R., Ríus A. G. Lowering rumen-degradable protein maintained energy-corrected milk yield and improved nitrogen-use efficiency in multiparous lactating dairy cows exposed to heat stress. J. Dairy Sci., 2017. 100(10). 8132-8145. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13026
 13. Frigeri K. D. M., Kachinski K. D., Ghisi, N. d. C., Deniz M., Damasceno F.A., Barbari M., Herbut P., Vieira F. M. C. Effects of Heat Stress in Dairy Cows Raised in the Confined System: A Scientometric Review. Animals, 2023. 13(3):350. https://doi.org/10.3390/ani13030350.
 14. Лепайые Л. К. Конверсия кормового протеина в пищевой белок. Вестник сельскохозяйственной науки, 1981. № 5. С. 85-90.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. – 155 с.
 16. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник/ за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. К.: Аграр. наука. 2017. 328 с.
 17. Богданов Г. О., Кандиба В. М., Ібатуллін І. І., Мельничук Д. О., ГетяА.А., Костенко О. І. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довід.-посіб. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.