Зменшення технологічних втрат при вирощуванні поросят в підсисний період шляхом уведення до раціонів пробіотичного комплексного препарату

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-104-110

Жукорський О. М.,
д. с.-г. н., проф., чл.-кор. НААН,
Національна академія аграрних наук України,
Даниленко С. Г.,
д. тех. н.,
Інститут продовольчих ресурсів НААН,
Чорна О. О.,
асп.,
Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця НААН,
Семенов С. О.,
к. с.-г. н.,
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Ключові слова: свині, поросята, пробіотики, вирощування, продуктивність


В статті наведено дані з визначення ефективності використання пробіотичного комплексного препарату «ТІММ-С» у вирощуванні новонароджених поросят. Метою досліджень було вивчити вплив комплексного пробіотичного препарату на ріст тварин, гематологічні показники та зменшення технологічних втрат поголів’я поросят в підсисний період. Науково-господарський дослід проведено на свинях полтавської м’ясної породи. З цією метою було відібрано 12 голів поросних свиноматок, аналогів за віком та живою масою, та сформовано дві групи, контрольна та дослідна, до кожної з яких входило 6 свиней. Поросятам, що були отримані від свиноматок дослідної групи, перорально вводили пробіотик «ТІММ-С » у вигляді водної суспензії у кількості 5 см3 на голову. Препарат має полікомпонентний склад 4 високоактивних штамів: Bifidobacterium infantis, В. suis, Lactobacillus acidophilus, L. рlantarum. Кількість молочнокислих бактерій становить 1∙109 КУО/см3 , біфідобактерій – 3∙109 КУО/см3.
За період досліду від свиноматок контрольної  та дослідної груп було отримано 50 та 49 живих поросят у середньому на опорос було отримано по 8,33 та 8,17 голів поросят відповідно. У 45-денному віці в середньому від однієї свиноматки було відлучено поросят у контрольній групі 6,5 голів, а у дослідні 7,5 голів або на 15 % більше.
Показник кількості еритроцитів був вищим у тварин дослідної групи на 8,6 % проти фонового значення – 5,8 млн.×1012 / л, але різниця не була достовірною. Оптимальні умови для росту поросят, що склалися при вживанні ними досліджуваного пробіотичного препарату у дослідній групі викликало достовірне збільшення концентрації гемоглобіну по відношенню до аналогів у контролі на 9,0 % (р≤0,001), сприяло загальному підвищенню вмісту загального білку і кальцію на 3 %, фосфору на 4,7 % у сироватці крові поросят.
Згодовування препарату «ТІММ-С» у вигляді водної суспензії у кількості 5 см3 на голову підсисним поросятам підвищило: збереженість на 13,8 %; достовірно підвищило приріст живої маси та позитивно вплинуло на процес еритропоезу, білковий і мінеральний обмін в організмі тварин.

Бібліографічний список

 1. Hacin B. Lactobacillus isolates from weaned piglets mucosa with inhibitory activity against common porcine pathogens / B. Hacin, T. Rogelj, B. B. Matijasic // Folia Microbial. – 2008. – Vol. 53. – Р. 569–579.
 2. Rist V. T. S. Impact and activity on microbiota composition and activity in the gastrointestinal tract of piglets in relation to gut health / V. T. S. Rist, E. Weiss, М. Eklund, R. Mosenthin // Anim. – 2013. – № 7. – Р. 1067–1078.
 3. Kiers J. L. Effect of fermented soybeans on diarrhea and feed efficiency in weaned piglets / J. L. Kiers, J. C. Meijer, M. J. R Nout et al // J. Appl. Microbiol. – 2003. – Vol. 95. – Р. 545–552.
 4. Thu T.V. Effect of liquid metabolite combinations produced by Lactobacillus plantarum on growth performance, feces characteristics, intestinal morphology and diarrhea incidence in post-weaning piglets / T. V. Thu, T. C. Loh, H. L. Foo et al // Trop. Anim. Health. Prod. – 2011. – Vol. 43. – Р. 69–75.
 5. Bajagai Y. S. Probiotics in animal nutrition – production, impact and regulation H. P. S. / Y. S. Bajagai, A. V. Klieve, P. J. Dart, W. L. Bryden ; FAO animal production and health paper No. 179, Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome, Italy, 2016.
 6. Influence of Probiotics-Friendly Pig Production on Meat Quality and Physicochemical Characteristics / Sung Yong Chang, Shah Ahmed Belal, Da Rae Kang et al // Korean J. Food Sci. Anim. Resour. – 2018. – Apr; 38(2). – Р. 403–416.
 7. Yirga H. The use of probiotics in animal nutrition / H. Yirga // J. Prob. Health. – 2015. – № 3. – Р. 1–10.
 8. Hemaiswarya S. Mechanism of action of probiotics / S. Hemaiswarya, R. Raja, R. Ravikumar, I. S. Carvalho // Braz. Arch. Biol. Technol. – 2013. – Vol. 56. – Р. 113–119.
 9. Півторак Я. І. Продуктивна дія кормової добавки «ПРОПІГ плв» у раціонах ремонтного молодняку свиней / Я. І. Півторак, Р. П. Параняк, І. М. Блайда // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 1(65). – Ч. 3. – С. 133 – 139.
 10. Жукорський О. М. Імуностимулювальна дія функціональної добавки «БК-П» на організм свиней / О. М. Жукорський, О. М. Чорна // Біологія тварин. 2018. – Т. 20, № 4. – С. 154
 11. Cho J. H. Probiotics as dietary additives for pigs: A review / J. H. Cho, P. Y. Zhao, I. H. Kim // J. Anim. Vet. Adv. – 2011. – № 10. –Р. 2127–2134.
 12. Dlamini Z. C. Effects of probiotics on growth performance, blood parameters, and antibody stimulation in piglets / Z. C. Dlamini, R. L. S. Langa, O. A. Aiyegoro, A. I. Okoh // Afr. j. anim. sci. – 2017. – Vol. 47. – №. 6. P. 10 – 21.