Єлецька Тетяна Олександрівна

  • В.о. завідувача лабораторії
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія оцінки і моніторингу якості тваринницької продукції та кормів

Український вчений-фізіолог,
кандидат біологічних наук (2014р.),
старший дослідник у сфері фізіології і біохімії тварин, моніторингу тваринницької продукції та кормів.

Освіта

«Біохімік. Викладач» – Харківський державний університет ім. М.Горького, 1987 р.
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – Луганський національний аграрний університет, 2018 р.

Сфера діяльності: фізіологія травлення жуйних, моніторинг якості тваринницької продукції та кормів.
Вміння та навички: вільне володіння сучасними аналітичними методами досліджень в області фізіології травлення великої рогатої худоби, моніторингу якості кормів та продуктів тваринницької продукції, програмними продуктами і технічними засобами в області статистичної обробки й аналізу даних.
Якості: відповідальність, комунікабельність, самовіддача, прагнення для самовдосконалення, орієнтованість на результат. Професійно підготовлена, працелюбна і сумлінна, досвідчений та принциповий дослідник.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В2).

Підвищення кваліфікації

2021 р. – підвищення кваліфікації «Селекційно-технологічне та ветеринарне забезпечення ведення птахівництва» (Державна дослідна станція птахівництва, Борки).
2021 р. – вчене звання старшого дослідника (03.00.13 – фізіологія людини і тварин), Міністерство освіти і науки України.
2021 р. – науково-педагогічне стажування «Дослідження впливу екологічних чинників на фізіолого-біохімічний статус організму тварин, розробка способів одержання екологічно чистої продукції» (Університет природничих наук, Люблін).
2016 р. – підвищення кваліфікації «Фізіологія і біохімія тварин» (Інститут біології тварин, Львів).
2014 р. – вчена ступінь кандидата біологічних наук, (03.00.13 – фізіологія людини і тварин), Вища атестаційна комісія України.
2012 р. – підвищення кваліфікації «Фізіологія і біохімія тварин» (Інститут біології тварин, Львів).

Інформація

https://scholar.google.com.ua/citations?user=P-OJW2kAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0001-8980-6972
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212146461

Досвід роботи

2023 р. – в.о. завідувача лабораторії оцінки і моніторингу якості тваринницької продукції та кормів ІТ НААН.
2022 р. – провідний науковий співробітник лабораторії оцінки якості кормів та продуктів тваринного походження ІТ НААН.
2014 -2021 рр. – старший науковий співробітник лабораторії фізіології і біохімії с.-г. тварин ІТ НААН.
1990-2013 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії фізіології і біохімії с.-г. тварин ІТ НААН.
1987-1990 рр. – аспірант лабораторії фізіології і біохімії с.-г. тварин НДІЖ Лісостепу і Полісся УРСР.
1987 р. – врач-лаборант клінічної лабораторії Чугуївської районної лікарні.

Наукова робота

1987 р. – т.ч. – участь у виконанні фундаментальних, прикладних та пошукових НДР, зареєстрованих в Українському Інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням.
2016 – т.ч. – наукова робота спрямована на оцінку інтегрального впливу структурності раціону на процеси травлення у великої рогатої худоби, встановлення фізіологічних та патофізіологічних аспектів метаболізму нутрієнтів в організмі великої рогатої худоби, обґрунтування кваліметричних підходів управління якістю та безпечністю на основі адекватної компетенції вимірювань показників якості кормів, молока та стану функціонування травної системи.
1990 р. – т.ч. – Є автором 42 наукових публікацій з біологічних та сільськогосподарських наук, в тому числі монографій і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science.