Визначення механізмів організації технології виробництва продукції скотарства на принципах інноваційної біоекономіки

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-123-129

Марченко В. А.,
к. екон. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-9739-4987,
Трішин О. К.,
д. с.-г. н., академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-7707-8269,
Піскун В. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-0373-9268,
Антоненко С. Ф.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4170-7753,
Ткачов А. В.,
асп.,
https://orcid.org/0000-0002-6325-4724,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: біоекономіка, енерговитрати, ефективність, механізми організації, продуктивність, технологічні процеси


Обґрунтовано, систематизовано і, відповідно до цього, схематично визначено механізми побудови взаємозв’язків окремих систем виробництва продукції скотарства на принципах біоекономіки. Проведено моніторинг і узагальнення специфіки існуючих логістичних систем при виробництві продукції тваринництва на прикладі господарств Харківської області та дослідних господарств мережі НААН й оцінено особливості їх функціонування. Установлено, що нарощування виробничої потужності обумовлює відповідне зростання технологічного оснащення, яке приводить до ефективнішого використання трудових, енергетичних та інших матеріальних ресурсів.
Проведений аналіз даних групування підтвердив факт і зафіксував чітку тенденцію підвищення продуктивності корів за одночасного зниження собівартості 1 ц молока при зростанні виробничої потужності підприємств, зокрема поголів’я корів. Так, середній надій на корову зростав з 4282 кг у першій групі до 8493 кг у п’ятій, при відповідному збільшенні середньорічного поголів’я корів зі 152 до 1216 голів. Водночас, собівартість 1 ц молока відповідно зменшилась у межах 10 %. Невисокі темпи зниження собівартості молока порівняно зі зростанням продуктивності корів у 2 рази пояснюються збільшенням, перш за все, змінних витрат при нарощуванні потужності підприємств. Установлено, що існують три головні механізми організації виробництва продукції скотарства на принципах інноваційної біоекономіки: ситуаційне реагування, ситуаційне реформування, здійснення системних реформ. Проведені розрахунки дали змогу оцінити структуру витрат ресурсів за видами і зробити висновки про функціонування механізмів виробництва продукції скотарства залежно від типу підприємства, а ефективність управлінських дій – за результативними ознаками валового виробництва продукції, її собівартості та виручки від реалізації.

Бібліографічний список

 1. Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2005. 325 с.
 2. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва продукції в Україні на період до 2025 року / за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка. Київ : Аграрна наука, 2016. 216 с.
 3. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 194 с.
 4. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.). / за ред. акад. НААН М.І. Бащенка. Київ : Аграрна наука, 2017. 160 с.
 5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. 2-е вид. доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2004. 624 с.
 6. Бобров В. Основи ринкової економіки і підприємництва: підруч. Київ : Вища школа, 2003. 719 с.
 7. Кісіль М. І. Теоретико-методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 36 с.
 8. Методические рекомендации по биоэнергетической оценке технологий производства продукции животноводства. Москва : ВИЭСХ, 1985. 8 с.
 9. Биоэнергетическая оценка сельскохозяйственных технологий и пути экономии энергии. Москва : ВАСХНИЛ, 1983.34 c.
 10. Чигринов Є. І., Трішин О. К., Сиромятникова Н. А., Марченко В. А., Хохлов А. М., Нардус С. Є., Соловйов В. О., Ткачов А. В. Енергонезалежна ферма виробництва органічного молока на 50 корів: посіб. / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2020. 69 с.
 11. Марченко В. А., Корх І. В., Корх О. В., Петраш В. С., Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Ткачов А. В. Підвищення ефективності залучення інвестицій для ферм з різними обсягами річного виробництва молока: рек. / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2020. 45 с.