Виживаність сперми кнурів за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-115-123

Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н.,
Інститут тваринництва НААН,
Стрижак Т. А.,
к. с.-г. н.,
Луганський національний аграрний університет,
Сахацький Г. І.,
к. с.-г. н., доцент,
Приазовський державний технічний університет

Ключові слова: кнури, еякуляти, показники сперми, дистильована вода, виживаність


Здійснено тестування і порівняльну оцінку статевих клітин ремонтних кнурів породи ландрас різних генотипів за якісними та кількісними показниками, за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва.
Дослідженнями встановлено, що за кількісними та якісними показниками спермопродукції кнури французької селекції мали найвищий об’єм еякуляту та кількість сперміїв серед інших кнурів. Кращу концентрацію сперміїв мали кнури вітчизняної селекції, а за показником рухливості переважали кнури англійської селекції.
Результати досліджень свідчать, що серед перевірених еякулятів краща сперма при розрідженні 1:1 виявилися у кнурів породи ландрас англійської селекції, показник абсолютної виживаності яких становив (Sa) – 732,4 ум. од. За ступенем розрідження 1:2 – 1:3 кращими виявилися еякуляти кнурів французької селекції, вивчаємий показник яких становив (Sa) − 720,9 (Sa) – 708,8 ум. од. відповідно. Використання дистильованої води зарубіжного виробництва покращило показники виживаності сперми кнурів порівняно із дистильованою водою вітчизняного виробництва, та яку безпосередньо виготовляють на пункті штучного осіменіння господарства. Так, за цим показником сперма у кнурів вітчизняної селекції жила на 3,7 години або на 3,4 % менше порівняно зі спермою кнурів французької селекції та на 8,8 годин або на 5,3 % менше ніж сперма кнурів англійської селекції. Розрідження сперми в інших ступенях не виявило вірогідної різниці між кнурами.
Аналіз даних досліджень свідчить, що сперма кнурів англійської селекції переважала за вивчаємим показником сперму інших кнурів при використанні в розбавниках води зарубіжного, вітчизняного так і місцевого виробництва (отриману на пункті штучного осіменіння господарства).

Бібліографічний список

  1. Мартинюк І. М. Штучне осіменіння − базовий метод ведення галузі свинарства. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2014. № 112. С. 76−81.
  2. Церенюк М. В., Церенюк О. М., Шкавро Н. М., Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В. Оптимізація штучного осіменіння свинок, що перевіряються. Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр. / Одеський держ. аграр. ун-т. Одеса, 2018. Вип. 87(2). С. 134–138.
  3. Лобченко С. Ф., Лобченко В. О., Коваленко В. Ф. Життездатність сперматозоїдів кнура за умови інкубування в аутологічній спермальній плазмі. Свинарство : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т свинарства і АПВ НААН України. Полтава, 2012. Вип. 60. С. 97–98.
  4. Биотехника размножения сельскохозяйственных животных. Ч. 3. Разбавление и хранение спермы. Осеменение самок сельскохозяйственных животных и птиц : метод. указания / Белорусская гос. с.-х. академия ; сост. Г. Ф. Медведев, Н. И. Гавриченко, И.А.Долин. Горки, 2008. 80 с.
  5. Сідашова С. І. Вода в розріджувачах сперми кнурів : питна, очищена та артезіанська. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т розведення і генетики тварин НААН. Київ, 2010. № 43. С. 270–278.
  6. Церенюк О. М., Бєліков А. А., Мартинюк І. М., Стрижак Т. А., Акімов О.В. , Кунець В. В., Череута Ю. В., Тимофієнко І. М., Церенюк М. В., Мірошнікова О. С., Лисиченко М. Л., Столяров О. В. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння : наук. прак. рек. Харків, 2015. 56 с.
  7. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посіб. за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. Київ : Аграрна наука. 2017. 328 с.
  8. Інструкція зі штучного осіменіння свиней. Київ : Аграрна наука, 2003. 56 с.
  9. Милованов В. К. Биология воспроизведения и искусственного осеменения животных. Москва : Сельхозгиз, 1962. С. 491–492.
  10. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 359 с.