Вивчення поліморфізму гену капа-казеїну у популяції породи шароле в україні та його зв’язку з ознаками продуктивності

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-164-171

Россоха В. I.,
к. с-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-0978-9349,
Бойко О. А.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-3065-0461,
Олійниченко Є. К.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-1000-0683,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: ген, капа-казеїн, велика рогата худоба, шароле, поліморфізм, м’ясна продуктивність


Вивченню поліморфізму гену капа-казеїну у молочних порід великої рогатої худоби приділяється велика увага. У той самий час роботи з вивчення поліморфізму гена капа-казеїну у м’ясних порід нечисленні. У зв’язку з тим, що різні алелі даного гена по-різному впливають на показники надою та білка в молоці, цікаво було б виявити, чи існує вплив різних алелей гена капа-казеїну батьків на показники приросту потомства м’ясних порід. Однак такі роботи раніше не проводилися, що і стало метою нашого дослідження.
Вивчено поліморфізм гену капа-казеїну (κ-Cn) у популяції породи шароле великої рогатої худоби (n=29) агрофірми «Привілля» (Україна, Луганська обл.) за допомогою методу ПЛР-ПДРФ. ДНК було отримано з крові худоби з використанням набору для виділення «ДНК-сорб В» («AmplySens»). За використання ендонкулеази рестрикції Hind III (FastDіgest, Thermo Scіentіfіc) визначено 2 алельних варіанти цього гену – A (273 п.н) та В (182, 91 п.н). Частота алелю А складала 0,57±0,065, В – 0,43±0,065. Показано,що популяція шароле 2021 року достовірно не відрізнялась від цієї ж популяції 2012 року за частотами алелей гену капа-казеїну – в 2012 році (n=49) частота алеллю А була 0,61±0,054, В – 0,39±0,054. Це свідчить про відсутність впливу чинників динаміки популяції таких як селективний відбір, дрейф генів на частоти даного гену за період 10 років.
Частота генотипів АА дорівнювала 0,31, ВВ – 0,17, АВ – 0,52. Виявлено, що теоретично очікувана кількість генотипів, розрахована за законом Харді-Вайнберга достовірно не відрізнялась від фактичної кількості, тобто за цими алелями дана популяція знаходилася у рівноважному стані.
У різних за генотипом гену κ-Cn корів розраховано значення  показників приросту живої маси їх телят при відлученні (кг), та середньодобового приросту їх телят (г). У коров з генотипом ВВ спостерігалась  тенденція до збільшення показника приросту живої маси їх телят при відлученні за 210 діб (206,0±5,65 кг) та показника середньодобового приросту телят (981,0±26,94 г), у зрівнянні  з генотипами АА (201,4 ±8,08 кг і 958,9±37,85 г, відповідно) та АВ –(196,8±2,45 кг і 936,9±11,73 г, відповідно). Водночас достовірних відмін між генотипами АА, ВВ і АВ за цими показниками виявлено не було.

 Бібліографічний список

 1. Юкало В. Г. Біологічна активність протеїнів і пептидів молока: монографія. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 372 с.
 2. Хаертдинов Р. А., Афанасьев М. П., Хаертдинов Р. Р. Белки молока. Казань: Идел-Пресс, 2009. 256 с.
 3. Martin P., Bianchi L., Cebo C., Miranda G. Genetic polymorphism of milk proteins: Quantitative variability and molecular diversity. Advanced dairy chemistry.V. 1A: Proteins: Basic Aspects, 4th ed. New York, 2013. P. 387 – 429. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4714-6
 4. Долматова И. Ю., Валитов Ф. Р. Оценка генетического потенциала крупного рогатого скота по маркерным генам. Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20, № 3. С. 850–852.
 5. Kostyunyna O. V., Konovalova E. N., Dolmatova Y. Y., Rakyna, Y. A., Gladіr E. A. Characteristics of the allele pool of Bashkir cattle populations according to CSN2 and CSN3 genes. Achievements of science and technology of the agricultural industry. 2013. № 3. С. 64–67.
 6. Павлова Н. И., Филиппова Н. П. Полиморфизм генов молочных белков у коров холмогорской породы в условиях Республики Саха (Якутия). Потенциал современной науки. 2015. № 4 (12). С. 66–70.
 7. Сафина Н. Ю., Юльметьева Ю. Р., Шакиров Ш. К. Влияние комплекса полиморфизма генов k-казеина (CSN3) и пролактина (PRL) на молочную продуктивность коров-первотёлок голштинской породы. Молочнохозяйственныйвестник. 2018. № 1 (29). С. 74–82.
 8. Volkandari S. D., Indriawati I., Margawati E. T. Genetic polymorphism of kappa-casein gene in Friesian Holstein: a basic selection of dairy cattle superiority. Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture.2017. Vol. 42. No 4. Р 213-219. https://doi.org/10.14710/jitaa.42.4.213-219.
 9. Miluchová M., Gábor M., Candrák J., Trakovická A. and Candráková K. Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in holstein cattle. Acta Biochimica Polomica.2018. Vol. 65, No 3. Р. 403–407.  https://doi.org/10.18388/abp.2017_2313.
 10.  Подречнева И. Ю., Щеголев П. О. Белокуров С. Г. Аллельный полиморфизм генов CSNЗ и CSN2 у быков-производителей молочных пород. Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 5 (95). Ч. 1. P. С.109–113. https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.95.5.019.
 11. Хаертдинов Р. А., Камалдинов И. Н., Исламов Р. Р. Генетическая структура по белкам молока, у мясных пород скота, разводимых в условиях Республики Татарстан. Ученые записки Казанской ГАВМ. 2014. Т. 219. С. 319–324.
 12. Трофименко О. Л., Гиль М. І., Сметана О. Ю. Генетика популяцій: підручник / за ред. професора М. І. Гиль. Миколаїв: Гельветика, 2018. 254 с.
 13. Копилов К. В., Метлицька О. І., Мохначова Н. Б., Супрович Т. М. Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин. Вісник аграрної науки. 2016. Т. 94, № 6. С. 43—47. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-09.
 14. Rossoha V.  I., Shkavro  N. N., Drobyazko O. V.  Growth hormone and kappa-kasein gene polymorphism study of the Charolais Cattle Breed. Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции:материалы XXI Международной научно-практической конференции г. Жодино, РУП “Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству”. 18-19 сентября 2014 г. Жодино, 2014. С. 146—153.
 15. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа, 1990. 352 с.
 16. Ozdemir M., Kopuzlu S., Topal M., Bilgin O.C. Relationships between milk protein polymorphisms and production traits in cattle: a systematic review and meta-analysis. Arch. Anim. Breed. 2018. V. 61. P. 197—206. https://doi.org/10.5194/aab-61-197-2018
 17. Neamt R.I., Saplacan G., Acatincai S., Cziszter L.T., Gavojdian D., Ilie D. E. The influence of CSN3 and LGB polymorphisms on milk production and chemical composition in Romanian Simmental cattle. Acta Biochimica Polonica. 2016. V. 64. № 3. P. 493—497. https://doi.org/10.18388/abp.2016_1454.