Лабораторія оцінки і моніторингу якості тваринницької продукції та кормів

Лабораторія зоохіміческого аналізу кормів створена на базі Харківської крайової дослідної станції в 1929 р. У 60-70-ті роки минулого століття в лабораторії зоохіманалізу приступили до вивчення мікроелементного, вітамінного, вуглеводного, амінокислотного складу кормів. З 1980 р. за рахунок об’єднання лабораторії зоохіманалізу, молочної та м’ясної лабораторій спектр наукових досліджень був істотно розширено і відповідно змінено назву – лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження. Вчені останньої чверті двадцятого століття займалися розробкою нових інструментальних методів визначення хімічного складу кормів та біологічних матеріалів, заснованих на використанні рідинної високораздельной хроматографії високого тиску, інфрачервоної спектрофотометрії, диференціальної імпульсної полярографії. Основними напрямками роботи лабораторії на той час було визначення вітамінної цінності, хімічного складу кормів і продуктів тваринного походження, розробка нових інструментальних методів визначення вітаміну Д2, лігніну, фітину, a-токоферолу; b-каротину, вітаміну А та ін.

 Напрями роботи:

Здійснення моніторингу хімічного складу кормів, якості молока і м’яса, визначення біохімічних показників крови на сучасному рівні відповідно до вимог європейських і світових стандартів. З цією метою зусилля спрямовані на забезпечення лабораторії сучасним обладнанням, зміцнення лабораторії кваліфікованими кадрами та молодими фахівцями.

Лабораторія моніторингу і оцінки якості тваринницької продукції та кормів, як складова Випробувального центру, акредитована відповідно до міжнародних вимог ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 та як базова організація метрологічної служби Міністерства аграрної політики України.

В лабораторії наразі визначаються наступні показники поживної цінності кормів, необхідні для розрахунків раціонів за загальноприйнятою системою та за системою, з метою контролю та оптимізації раціону та антипоживні фактори:

Суха речовина;

Сирий протеїн, білок та їх фракції;

Сирий жир;

Сира зола, макроелементи;

Сира клітковина та їх фракції (КДК,НДК (ADF, NDF), лігнін);

Безазотисті екстрактивні речовини, у тому числі некрохмалисті полісахаріди;

Вміст мікроелементів;

Комплексна оцінка якості кормів з бобів сої та їх фальсифікація;

Розчинний сирий протеїн, індекс дисперсності сирого протеїну, «By pass» протеїн;

Активність уреази;

Інгібітори протеаз;

Вміст синільної кислоти.

 

Розроблено та видано:

Науково-методичні засади моніторингу якості і безпеки кормів”, які базуються на заходи щодо забезпечення точності, відтворюваності і прецизійності вимірювань відповідних показників поживної цінності, безпосередньому проведенні моніторингу кормів по широкому спектру складових та аналізу впливу різних чинників.

  • “Інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обгрунтованого годівлі сільськогосподарських тварин”, в якій узагальнені результати новітніх досліджень хімічного складу та поживної цінності кормів по грунтово-кліматичних зонах.
  • “Довідник з екологічної ситуації в різних регіонах України за вмістом важких металів в основних кормах для годівлі сільськогосподарських тварин” на основі багаторічних досліджень.
  • “Науково-методичні засади моніторингу якості молока-сировини”.
  • Створено банк даних хімічного складу молока племінних корів, молока, що вироблено підприємствами різного типорозміру і в умовах різної технології.
  • Організовано проведення перших національних досліджень міжлабораторних порівнянь результатів дослідження якості молока для підтвердження компетентності лабораторій виробників і переробників молока.

За останні п’ять років співробітниками лабораторії отримано 9 патентів на корисну модель, видано 4 методичні рекомендації та 8 монографій.

 

Послуги і пропозиції:

– дослідження якості кормів та продукції тваринного походження:

– молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження:

– перелік послуг, що надаються ІТ НААН: