Лабораторія оцінки і моніторингу якості тваринницької продукції та кормів

Ламєйко Олександра Валеріївна – лаборант

 

 

Коротка історична довідка про науковий підрозділ

Лабораторія зоохіміческого аналізу кормів створена на базі Харківської крайової дослідної станції в 1929 р. У 60-70-ті роки минулого століття в лабораторії зоохіманалізу приступили до вивчення мікроелементного, вітамінного, вуглеводного, амінокислотного складу кормів. З 1980 р. за рахунок об’єднання лабораторії зоохіманалізу, молочної та м’ясної лабораторій спектр наукових досліджень був істотно розширено і відповідно змінено назву – лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження. Вчені останньої чверті двадцятого століття займалися розробкою нових інструментальних методів визначення хімічного складу кормів та біологічних матеріалів, заснованих на використанні рідинної високораздельной хроматографії високого тиску, інфрачервоної спектрофотометрії, диференціальної імпульсної полярографії. Основними напрямками роботи лабораторії на той час було визначення вітамінної цінності, хімічного складу кормів і продуктів тваринного походження, розробка нових інструментальних методів визначення вітаміну Д2, лігніну, фітину, a-токоферолу; b-каротину, вітаміну А та ін.

Напрями роботи

Лабораторія моніторингу і оцінки якості тваринницької продукції та кормів, як складова Випробувального центру, акредитована відповідно до міжнародних вимог ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 та як базова організація метрологічної служби Міністерства аграрної політики України.

Сфера наукової діяльності

– розробка наукових основ управління якістю та безпечністю продукції тваринництва і рослинництва із застосуванням кваліметричних підходів;

– кваліметрічна оцінка якості зразків молока за показниками його поживної цінності, натуральності та за вмістом соматичних клітин під впливом технологічних чинників;

– розробка інтегрального методу оцінювання фізіологічного статусу корів на різних стадіях лактації за біохімічними показниками крові;

– розробка способу оцінки поживності високобілкових добавок за оцінки захищеності протеїну на підставі визначення перетравності в рубці корів за методом in situ;

– оцінка фізіологічних закономірностей процесу травлення в організмі жуйних тварин за використання захищеного протеїну та сорбентів для корегування викидів парникових газів та аміаку;

– встановлення дії добавок захищеного білку та структури сорбентів на закономірності перебігу метаболізму рубцевої мікрофлори;

– здійснення моніторингу хімічного складу кормів, якості молока і м’яса;

– дослідження біохімічних показників крови на сучасному рівні відповідно до вимог європейських і світових стандартів.

З цією метою зусилля спрямовані на забезпечення лабораторії сучасним обладнанням, зміцнення лабораторії кваліфікованими кадрами та молодими фахівцями.

В лабораторії наразі визначаються наступні показники поживної цінності кормів, необхідні для розрахунків раціонів за загальноприйнятою системою та за системою з метою контролю та оптимізації раціону та антипоживні фактори:

 • Суха речовина;
 • Сирий протеїн, білок та їх фракції;
 • Сирий жир;
 • Сира зола, макроелементи;
 • Сира клітковина та їх фракції (КДК,НДК (ADF, NDF), лігнін);
 • Безазотисті екстрактивні речовини, у тому числі некрохмалисті полісахаріди;
 • Вміст мікроелементів;
 • Комплексна оцінка якості кормів з бобів сої та їх фальсифікація;
 • Розчинний сирий протеїн, індекс дисперсності сирого протеїну, «By pass» протеїн;
 • Активність уреази;

Надаються консультативні послуги та практична допомога господарствам.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

 • Науково-методичні основи моніторингу якості і безпеки кормів”, які базуються на заходах щодо забезпечення точності, відтворюваності і прецизійності вимірювань відповідних показників поживної цінності, безпосередньому проведенні моніторингу кормів по широкому спектру складових та аналізу впливу різних чинників.
 • “Інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обгрунтованої годівлі сільськогосподарських тварин”, в якій узагальнені результати новітніх досліджень хімічного складу та поживної цінності кормів по грунтово-кліматичних зонах.
 • “Довідник з екологічної ситуації в різних регіонах України за вмістом важких металів в основних кормах для годівлі сільськогосподарських тварин” на основі багаторічних досліджень.
 • “Науково-методичні основи моніторингу якості молока-сировини”.
 • Створено банк даних хімічного складу молока племінних корів, молока, що вироблено підприємствами різного типорозміру і в умовах різної технології.
 • Організовано проведення національних досліджень міжлабораторних порівнянь результатів дослідження якості молока для підтвердження компетентності лабораторій виробників і переробників молока.
 • Розроблено метод оцінки фізіологічного стану тварин та управління якістю продукції тваринництва, який базується на інтегруванні й переведенні кількісних характеристик одержаних показників у якісну оцінку стану організму на основі кваліметричного підходу. Розроблений метод апробовано у виробничих умовах ДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН Вовчанського району Харківської області на двох групах високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи. Аналіз біохімічних показників крові свідчить про суттєве збільшення ступеня фізіологічної нормальності у тварин за згодовування байпас-добавки ТЕП-мікс (на 20,94 % проти на 8,74 % – у контрольних (р<0,05). Верифікацією розробленого методу доведено підвищення бальної оцінки загальної якості молока взимку, порівняно з іншими сезонами року, у середньому на 9,3 бали.
 • Впроваджено методологію кваліметрічної оцінки якості молока корів та стану функціонування рубця за аналізом калу.
 • Досліджено дію білкових добавок з сорбентами на мікробіологічні процеси в рубці. Визначено перетравність протеїну сіна та силосу на раціоні з полімером та з цеолітом. Оцінена амілолітична та целюлозолітична активності в рубці. Встановлена залежність числа інфузорій та загальної кількості бактерій від застосовуваних добавок та часу дослідження.
 • Здійснено апробацію підтримки оптимального рівня обмінного азоту рубця під впливом сорбентів різної структури.

 

 

Основні публікації

Книги, монографії, посібники, рекомендації

 

 1. Фізіологічні основи оптимізації фізичних параметрів кормосумішей для молочної худоби. Міністерство аграрної політики і продовольства України, НААН, Інститут тваринництва. Харків, 2016. 69 с.- автори: Василевський М.В., Єлецька Т.О., Берестова Л.Е., Гребень Л.Г.
 2. Сучасні підходи до визначення кормів.Харків: Інститут тваринництва УААН, 2009. – 182 с.- автори: Руденко Є.В., Татузян Р.О., Романов М.О. та інш.
 3. Технологические приемы приготовления и скармливания кормов при содержании молочного скота на долгосменяемой соломенной подстилке. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Национальная академия аграрных наук, Институт животноводства; Харків, 2015. 43 с. – автори: Гребень Л.Г., Василевский Н.В., Елецкая Т.А., Шевчук Б.И.
 4. Комплексные байпас-добавки в кормлении высокопродуктивных коров. Науч. изд. Институт животноводства НААН; Харьков: Цифра ПРИНТ, 2020. 92 с. – автори: Руденко Е. В., Подобед Л. И., Василевский Н. В., Єлецька Т.О. та інш.
 5. Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів в умовах Лісостепової зони України.. Х.: ФОП Бровін О. В., 2017, с. 138. – автори: Долгая М М., Кулібаба С. В.
 6. Рекомендації з нормованої годівлі свиней. Х., 2011. 121 с. – автори: Богданов Г.О., Руденко Є.В., Кандиба В.М., Медвєдєв В.О., Ляшенко Н.В., Іонов І.А., Подобєд Л.І., Шаповалов С.О., Саприкін В.О., Берестова Л.Є., Газієв Б.М., Креньов А.В., Косов М.О., Чалий О.І., Федотов І.Г., Борисенко В.Г.
 7. Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц. Х.: Институт животноводства НААН, 2011, 376 с. – автори: И. А. Ионов, С. О. Шаповалов, Е. В. Руденко, М. Н. Долгая, А. В. Ахтырский, Ю. А. Зозуля, Т. Е. Комисова, И. А. Костюк.
 8. Науково-методичні основи моніторингу якості сирого молока. – Харків: Інститут тваринництва НААН України, 2010. 122 с. – автори:Руденко Є.В., Шаповалов С.О., Россо Л.М., Трускова Т.Ю., Бредіхіна Т.О., Русько Н.П., Цюпко В.В., Сбитнєва Г.О., Гріцина О.Г.

Публікації в періодичних наукових виданнях

 1. Руденко Е. В., Подобед Л.И., Василевский НВ., Єлецька ТО. Седюк І. Є., Золотарьов А. П., Чигринов Є. І., Тришін О.К.. Використання захищеного від розпаду в рубці корів білка та крохмалю для зниження викидів парникових газів та аміаку. НТБ ІТ НААН, Харків, 2022. № 126. С.134-143. doi: 10.32900/2312-8402-2021-126-133-144
 2. Руденко Е. В., Василевский Н. В., Єлецька Т.О., Седюк І.Є. Спосіб перетворення кількісних показників крові в якісні. НТБ ІТ НААН, Харків, 2022. № 127. С. 171-176. doi: 10.32900/2312-8402-2022-127-171-176
 3. Єлецька Т.О., Василевський М.В., Берестова Л.Є., Міненко Г.М., Абдулаева М.С. Вплив байпас продукту на процеси травлення у великої рогатої худоби. Біологія тварин НААН. Львів, 2016. Т. 18. № 3. С. 23 – 29.
 4. A.P. Paliy, S.A. Gujvinska1 , K.O. Rodionova , N.V. Alekseeva , O.V. Ponomarenko , M.S. Alrawashdeh , T.A. Yeletskaya , G.V. Ponomarenko , V.Yu. Kushnir , A.P. Palii. Enhanced cultivation technology for lacto- and bifidobacteria. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(3), 83-87, https://doi: 10.15421/2020_137
 5. Vasilevskiy N.V., Yeletskaya T. A. Food particle size as an indicator of its structural composition and a key aspect of the development of the nutrition theory paradigm. Agricultural Biology, 2020, 55(4), 714-725. doi:10.15389/agrobiology.2020.4.714rus
 6. Vasilevskiy N.V., Yeletskaya T. A. Physiological aspects of complete mixed diet digestion in complex stomach of ruminants on the example of cattle (Bos taurus taurus). Agricultural Biology, 2019, 54(4), 787-797. doi:10.15389/agrobiology.2019.4.787rus
 7. Єлецька Т.О. Інтегральні кваліметричні підходи управління якістю та безпечністю продукції тварин як складова професійного потенціалу майбутнього фахівця. Scientific and pedagogical intership. Univercity of Life Sciences in Lublin. Republic of Poland, Lublin. Baltija Publishing, 2021. Р.14-19.
 8. Руденко Є. В., Піліпченко А. В., Седюк І. Є., Василевський М. В., Золотарьов А. П. Байпас кормові продукти – кардінальнні рішення стабільності високого удою і збільшення продуктивного довголіття корів. НТБ ІТ НААН, Харків, 2019. № 122. С. 147-154.
 9. Коваленко І. В., Дроздов С. Є., Дроздова О. В., Русько Н.П., Чушак Є. Г., Ляшенко Н. В. Якість, хімічний склад та поживна цінність кормів озимих та ярових зернофуражних культур. НТБ ІТ НААН, Харків, 2019. № 122. С. 109-118.
 10. Адмін О.Є., Адміна Н.Г., Русько Н.П. Вплив генотипу батька на продуктивність корів та імовірність їх захворювання на мастит за різних технологій утримання // Розведення і генетика тварин, Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Випуск 65, С. 15-26 https://doi.org/10.31073/abg.65.02
 11. Ткачов А.В. Перспективні напрями підвищення адаптаційних властивостей телиць. Розвиток галузі тваринництва: інновації, проблеми, перспективи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів. Секція 2. «Інноваційні підходи до підвищення якості виробництва і переробки продукції тваринництва та птахівництва», 4-6 липня 2023 р. / Державний біотехнологічний університет. Харків, 2023. С.88-91. [Електронний ресурс]: http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/
 12. Марченко В. А., Трішин О. К., Чигринов Є. І., Дроздов С. Є., Петраш В.С., Адміна Н. Г, Ткачов А. В., Пономарьова В. В. Особливості формування системи параметрів і нормативів технологічних та технічних рішень при створенні підприємств малої виробничої потужності. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2023. № 129. С.130-140. doi:10.32900/2312-8402-2022-129-130-140
 13. Sediuk, I., Prusova, G., Tkachov, A., Petrash, V., Tkachova, I. (2023). High yielding cows metabolism peculiarities under climate change conditions with the use of feed additive with protein protected from rumen degradation. Scientific Horizons, 26(9), 52-60. doi: 10.48077/scihor9.2023.52.
 14. Прусова Г. Основи ефективного вирощування молодняку великої рогатої худоби у контексті підготовки фахівців з тваринництва. Baltic states experience. Scientific and pedagogical internship. Riga, the Republic of Latvia. 2023. P. 20-23.

Стандарти

 1. Василевський М.В., Цюпко В.В, Єлецька Т.О., Польщікова І. Л Корми для сільськогосподарських тварин. Метод оцінки доступності поживних речовин корму для перетравлення в тонкому кишечнику жуйних. Стандарт Минагрополитики України СОУ 01.21-37-558:2007. – [Чинний від 2007-09-01]Київ: Мінагрополітики України, 2007. 15 с.
 2. Россо Л., Руденко Є., Русько Н., Сбітнєва Г., Цюпко В., Шаповалов С. Молоко коров’яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії (експрес-визначення). ДСТУ 8396:2015. – [Чинний від 2017-07-01]Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. 11 с.
 3. Россо Л., Руденко Є., Русько Н., Сбітнєва Г., Чехічин А., Шаповалов С. Молоко коров’яче. Визначення точки замерзання кондуктометричним методом (експрес-метод). ДСТУ 7671:2014 – [Чинний від 2015-07-01] Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. 9 с.
 4. Россо Л., Руденко Є., Русько Н., Сбитнєва Г., Чехічин А., Шаповалов С. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод). ДСТУ 7672:2014 – [Чинний від 2015-07-01]Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 13 с.
 5. Варчук С., Долгая М., Руденко Є., Шаповалов С. Корми. Комбікорми. Метод визначення кислотно-детергентної клітковини. ДСТУ 8128:2015 – [Чинний від 2017-01-01]Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018. 9 с.

 

 

Послуги і пропозиції