Використання захищеного від розпаду в рубці корів білка та крохмалю для зниження викидів парникових газів та аміаку

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-133-144

Руденко Є. В.,
д. вет. н., проф., чл.-кор. НААН,
https://orcid.org/0000-0002-2200-2758,
Подобед Л. І.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0003-4903-4597,
Василевський М. В.,
к. б. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-7437-2910,
Єлецька Т. О.,
к. б. н., ст. досл.,
https://orcid.org/0000-0001-8980-6972,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Золотарьов А. П.,
н. сп.,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н., проф.,
Тришін О. К.,
д. с.-г. наук, проф., академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: байпас протеїн, захищений протеїн, корови, парникові гази, перетравність


У роботі розглянуто питання зниження утворення парникових газів та, зокрема, аміаку у травному тракті лактуючих корів. Зниження викидів ґрунтується на підвищенні засвоювання організмом тварин поживних речовин внаслідок застосування розробленої нами спеціалізованої добавки, що містить захищені від розпаду в рубці білок та крохмаль. Ефект підвищення засвоювання поживних речовин підтверджено в експерименті на фістульованих тваринах. Встановлено, що згодовування розробленої добавки призводило до деяких змін перетравності поживних речовин раціону. У рубці корів знижувалася перетравність сирого протеїну з 6,52±10,047 % до –15,62±3,047% та сирого жиру – з 13,49±10,545 % до 1,33±9,611 %, що свідчить про підвищення мікробіального синтезу; а перетравність сирої клітковини та безазотистих екстрактивних речовин підвищувалася з 73,98±6,995 % до 77,82±8,920 % та з 71,29±5,629 % до 80,71±8,878 %, відповідно. Також проведено випробування розробленої добавки за умов виробництва. Продуктивність дослідних корів безпосередньо залежала від рівня введення добавки ТЕП-мікс до раціону. Разом із зростанням надою дослідних тварин простежувалася виражена тенденція зростання жирності та вмісту білка в молоці, що свідчило про суттєве поліпшення білкового та одночасно енергетичного живлення у дослідних корів. Встановлено, що впродовж досліду надій корів вірогідно підвищувався на 7-13,7 %. Застосування добавки забезпечило подовження плато піка лактації та лактаційних кривих від 52 до 61-65 днів, або на 22-25 %. Також спостерігався позитивний вплив добавки на профілактику синдрому зниження живої маси корів, виявилося зменшення її втрат за перші 100 днів лактації більш ніж на 22-27 %. Підвищення засвоюваності коровами поживних речовин раціону забезпечувало еквівалентне зниження викидів парникових газів та аміаку. Встановлено, що при застосуванні добавки ТЕП-мікс у годівлі лактуючих корів (згодовування 1 кг добавки ТЕП-мікс замість 1 кг стандартного комбікорму) продуктивність зростає на 2,15 кг молока та знижуються викиди вуглекислого газу на 522,54 ± 13,41 г та аміаку на 41±0,13 г за добу.

Бібліографічний список

 1. Балаш А., Батиз Г., Бридл Е., Чаки Т., Гомбош Ш., Кюртфалви А. Содержание, кормление и важнейшие ветеринарные вопросы при разведении голштино-фризской породы скота. Будапешт: Агрота, 1994. 238 с.
 2. Курилов Н. В. Изучение пищеварения у жвачных. Боровск: ВНИИФБиП, 1987. 104 с.
 3. Харитонов Е. Л. Физиология и биохимия питания молочных коров. Москва: Оптима-сервис, 2011, 372 с.
 4. Deckardt K., Khol-Parisini A., Zebeli O. Peculiarities of Enhancing Resistant Starch in Ruminants Using Chemical Methods: Opportunities and Challenges. Nutrients. 2013. Vol. 5. Is. 6. Р. 1970–1988. doi: 10.3390 / nu5061970.
 5. Matthe A., Lebzien P., Flachowsky G. On the relevance of bypass-starch for the glucose supply of high-yielding dairy cows. Übersichten zur Tierernährung. 2000. Vol. 28. № 1. Р. 1–64.
 6. Nocek J. E., Tamminga S. Site of digestion of starch in the gastrointestinal tract of dairy cows and its effect on milk yield and composition Journal of Dairy Science.1991. Vol. 74. Is. 10, Р. 3598–3629. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(91)78552-4.
 7. Zebeli Q., Mansmann D., Steingass H., Ametaj B.N. Balancing diets for physically effective fibre and ruminally degradable starch: A key to lower the risk of sub-acute rumen acidosis and improve productivity of dairy cattle. Livestock Science. 2010. Vol. 127. Is. 1. P. 1–10. doi: 10.1016 / J.LIVSCI.2009.09.003.
 8. Єлецька Т. О., Василевський М. В., Берестова Л. Є., Міненко Г. В., Абдулаєва М. С. Вплив байпас-продукту на процеси травлення у великої рогатої худоби. Біологія тварин / Ін-т біології тварин НААН. Львів, 2016. Т. 18. № 3. С. 23-29. doi: http://dx.doi.doi.org/10.15407/animbiol18.03.023.
 9. Руденко Є. В., Шаповалов С. О., Россо Л. М., Бредіхіна Т. О., Русько Н. П., Цюпко В. В., Гріцина О. Г. Науково-методичні основи моніторингу якості сирого молока / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2010. 122 с.
 10. Богатова О. В., Догарева Н. Г. Химия и физика молока. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. 137 с.
 11. Калинин Ф. Л., Лобов В. П., Жидков В. А. Справочник по биохимии. Київ: Наукова думка, 1971. 1014 с.