Використання кормової добавки теп-мікс у годівлі ремонтних теличок

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-115-124

Маменко О. М.,
д. с.-г. н., член-кор. НААН,
https://orcid.org/0000-0003-3638-2525,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-1765-2868,
Кравченко Ю. С,.
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-7953-582Х,
Прусова Г. Л.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-2604-5720,
Петренко С. В.,
м. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: телиці, добавка, годівля, приріст живої маси, протеїн


У більшості сучасних систем протеїнового живлення за визначення потреб великої рогатої худоби у білку виходять не з вмісту сирого та перетравного протеїну в раціоні, а з тієї його кількості, який розщеплюється в тонкому кишківнику і визначається як сума розщеплюваного і нерозщеплюваного в рубці. Новий підхід до забезпечення протеїнового живлення високопродуктивних тварин базується на забезпеченні їх організму легкорозчинними азотними сполуками протеїну корму і небілковими джерелами азоту, який надходить за рахунок протеолізу білку мікроорганізмів та білку корму.
За вирощування молодняку великої рогатої худоби включення білково-енергетичних кормових добавок з різним вмістом захищеного в рубці протеїну до складу раціонів сприяє отриманню запланованих показників інтенсивності його росту та розвитку, зменшенню витрат поживних речовин на одиницю приросту живої маси та позитивно впливає на економіку виробництва продукції.
Як результат проведення науково-господарського досліду доведено, що використання високопротеїнових кормових добавок з різним вмістом розщеплюваного протеїну та прохідного крохмалю дало змогу балансувати раціони ремонтних теличок за необхідною кількістю поживних та біологічно активних речовин. Зокрема, введення кормової добавки з більшим вмістом нерозщеплюваного в рубці протеїну та прохідного крохмалю (ТЕП-мікс) до раціону теличок дослідної групи спричинило отримання вищих показників приросту їх живої маси на 10,1–10,2 % за вирощування від 3- до 10-місячного віку, з високовірогідною різницею (р<0,001), порівняно з контрольною групою, що свідчить про високу продуктивну дії цієї добавки щодо шроту соняшникового.
Впровадження розробленої білкової кормової добавки в систему годівлі ремонтних теличок на вирощуванні зумовило зниження витрачених кормів на одиницю приросту живої маси за період досліду на 4314,2 грн у середньому на групу та призвело до отримання додаткового прибутку від комерційної вартості приросту всієї групи – 8719,2 грн.

Бібліографічний список

  1. Богданов Г. О., Кандиба В. М. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.
  2. Petra Wolf. Nutrition of the High-Yielding Dairy Cow. Bovine Science – Challenges and Advances. 2021. DOI: 10.5772/intechopen.99438
  3. Alan Lauer. Alternative Proteins Can Have a Place in Your Calf Nutrition Program. 2022. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.straussfeeds.com/strauss-reads/alternative-proteins-can-have-a-place-in-your-calf-nutrition-program
  4. Anuradha Kumari, Dipankar Kar, Harish K. Gulati, M. A. Akbar, Sajjan Sihag, Sandeep Kumar & Chhikara S. K. Influence of feeding different sources of bypass protein on growth performance, hematology and economics in Murrah buffalo heifers. Indian J. Anim. Res. 2017. 51 (4). P. 706-711. doi:10.18805/ijar.11460
  5. Bach A., Calsamiglia S., Stern M. D. Nitrogen metabolism in the rumen. J. Dairy Sci. 2005. Vol. 88. P. 9-21. doi:10.3168/jds.S0022-0302(05)73133-7
  6. Богданов Г. О. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби. Житомир: ПП «Рута». 2013. 516 с.
  7. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных. Винница: Новая книга. 2003. 382 с.
  8. Лазаревич А. П., Лазаревич А. А. Эффективная система кормления животных с элементами технологического обеспечения в экстремальных условиях производства. Київ: Аграрная наука. 2004. 192 с.
  9. Kalbande V. H., Chainpure A. H. Effect of Feeding Bypass Protein with Urea Treated Jowar Kadbi (Sorghum Straw) on Performance of Cross Bred (HF x DEONI) Calve. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2001. Vol. 14. № .5. P. 651-654. doi: http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2001.651
  10. Kumar, R., Kar, D., Singh, V., Ramkaran, Sihag, S., Gulati, H. K., Sahu, S., Feed Conversion Efficiency of Murrah Buffalo Heifers Due to Supplementation of Commercial Bypass Amino Acids and Fish Meal. Int. J. Pure App. Biosci. 2018. 6(2). P. 264-271. doi: http://dx.doi.org/10.18782/2320- 7051.6278.