Встановлення цільових меж відбору свиней

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-129-137

Пелих В. Г.,
д. с.-г. н., професор,
Ушакова С. В.,
к. с.-г.н.,
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Ключові слова: межі відбору, п'єтрен, дюрок, селекційний індекс відтворювальної здатності, селекційний індекс відгодівельних якостей, багатопородне схрещування, м'ясна продуктивність


У статті розраховано генетико-математичні цільові стандарти відбору свиней для наступних генерацій. Встановлено мінімальні межі відбору тварин для отримання високих показників продуктивності. Для проведення досліджень використовували загальноприйняті методики оцінки відтворювальної здатності свиноматок, відгодівельних та м’ясо-сальних якостей нащадків. Селекційні індекси будували методом нормованих відхилень за М. В. Михайловим. Цільові межі відбору тварин визначали з використанням таблиці Ле Роу. Визначено селекційно-генетичні параметри за основними ознаками відтворювальної здатності, відгодівельної та м’ясної продуктивності свиней. Розраховано селекційні індекси із ваговими коефіцієнтами ознак для кожної групи свиней на основі яких встановлені мінімальні межі за різної інтенсивності відбору. Оцінка помісних нащадків за селекційним індексами дозволила ранжувати їх у залежності від рівня продуктивності з урахуванням генотипу. При 20 % відборі мінімальне значення індексу відтворювальної здатності для контрольної групи становило 238,70 балів. Мінімальна цільова межа, при відборі кнурів за відгодівельними якостями нащадків, у межах відбору 20 % становила для груп від 50,57 до 255,65 балів. Мінімальне значення індексу відгодівельних і м’ясних якостей знаходилося в межах від 270,05 до 606,94 балів. Індексна оцінка свиней у схрещуванні дала змогу ранжувати їх за величиною індексів. Встановлено мінімальні цільові межі відбору тварин і оптимізовано відбір батьківських пар з прогнозованою продуктивністю: при 20 % відборі за багатоплідністю не менше 11 голів, площею «м’язового вічка» 30,5 – 44,5 см2. Для подальшого використання доцільно відбирати тварин, продуктивність потомків яких вище встановленої межі від 238,70 до 606,94 балів.

Бібліографічний список

  1. Krupa E, Žáková E, Krupová Z. Evaluation of Inbreeding and Genetic Variability of Five Pig Breeds in Czech Republic. Asian-Australasian J. Anim. Sci. (AJAS). 2015. 28(1). С. 25–36. DOI: 10.5713/ajas.14.0251.
  2. Abell CE, Fernando RL, Serenius TV, Rothschild MF, Gray KA, Stalder KJ. Genetic relationship between purebred and crossbred sow longevity. Anim. Sci. Biotech. 2016, 7, 51. DOI: 10.1186/s40104-016-0112-x.
  3. Alfonso L. Impact of incorporating greenhouse gas emission intensities in selection indexes for sow productivity traits. Livestock sci. 2018, 219, 57–61. DOI: 10.1016/livsci.2018.11.016.
  4. Ali B. M., Bastiaansen J. WM., de Mey Y., Lansink A GJM Response to a selection index including environmental costs and risk references of producers. J. Anim. Sci. 2019. V. 97, Is. 1, 156–171. DOI: 10.1093/jas/sky400.
  5. Cheng J, Newcom DW, Schutz MM, Cui Q, Li B, Zhang H, Schinckel AP. Evaluation of current United States swine selection indexes and indexes designed for Chinese pork production. Prof. Anim. 2018; V. 34. Is. 5, P. 474–487. https://doi.org/10.15232/pas.2018-01731.
  6. Гетя А. А. Застосування BLUP-методу при організації оцінки селекційної цінності свиней в Україні. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. Біла Церква : Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2010. Вип. 3(72). С. 52–
  7. Свинарев И. Ю., Гончаров А. Ю. Анализ воспроизводительных качеств чистопородных свиноматок породы ландрас и гибридов F1 (Йоркшир × Ландрас) [Электронный ресурс]. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2011. №70(06). Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vosproizvoditelnyh-kachestv-chistoporodnyh-svinomatok-porody-landras-i-gibridov-f1-yorkshir-landras
  8. Шейко И. П., Василюк О. Я., Лобан Н. А., Квашевич С. М. Селекционно-генетические способы и методы оценки откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы. Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, Вып. 49. С. 200.
  9. UshakovaS., PelikhN. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agricultural Science and Practice. 2019. V. 6(1). P. 67–74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067
  10. Михайлов Н. В., Костылев Э. В. , Свинарев И. В.,  Третьякова О. Л. Применение прикладного программного обеспечения в селекции животных [Электронный ресурс]. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 85(01). Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-prikladnogo-programmnogo-obespecheniya-v-selektsii-zhivotnyh