Вплив захищених від розщеплення у рубці протеїнів та незамін-них амінокислот на продуктивність та якість молока корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-190-197

Сєдюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
Золотарьов А. П.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН,
Дубинський О. Л.,
с. н. с.,
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція,
Інституту зрошуваного землеробства НААН,
Кравченко Ю. С.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Єлецька Л. М.,
н. с.,
Прусова Г. Л.,
к. с.-г. н.,
Руденко Є. В.,
д. вет. н., член-кор. НААН,
Русько Н. П.,
н. с.,
Чушак Є. Г.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: дійні корови, незамінні амінокислоти, метіонін, лізин, молочна продуктивність, конверсія поживних речовин


У статті наведені результати дослідження впливу захищених від розщеплення у рубці протеїнів и їх незамінних амінокислот (метіоніну та лізину) на молочну продуктивність та якість молока корів молочного напрямку продуктивності, конверсію поживних речовин.
У дослідженні на двох групах лактуючих корів-первісток по 12 голів у кожній було вивчено фактичне споживання кормів, молочна продуктивність, якісні показники молока – жир та білок, при використанні у раціонах корів захищених від розщеплення у рубці протеїнів та їх незамінних амінокислот.
Доведено позитивний вплив на молочну продуктивність та якісні показники молока використання у годівлі дійних корів високоенергетичної білкової добавки ТЕП-мікс, яка містить у своєму складі захищений від розщеплення у рубці протеїн та їх незамінні амінокислоти (метіонін та лізин). Встановлено, що використання високо енергетичної білкової добавки ТЕП-мікс з захищеним від розщеплення у рубці протеїном сприяло підвищенню кількості метіоніну в раціоні високопродуктивних корів у першу половину лактації на 24,3 % у порівнянні з існуючими нормами годівлі ВРХ, та лізину – на 14,2 %, що в свою чергу позитивно впливало на молочну продуктивність та якість молока. Так, за 126 днів досліду при застосуванні в раціонах корів високоенергетичної білкової добавки ТЕП-мікс, було одержано від корів дослідної групи молока на 735,5 кг або 11,1 % більше, ніж від аналогів з контрольної групи. При цьому середньодобовий надій корів контрольної групи за час досліду становив 28,3 кг натурального молока, а дослідної – 31,4 кг, або на 3,1 кг більше, ніж у контролі. Використання захищених від розщеплення у рубці протеїнів і що містяться в них незамінних амінокислот сприяло підвищенню вмісту жиру в молоці на 10,8 % у порівнянні з контролем, а білку – на 3,5 %, біологічної конверсії протеїну в молоко на 14,5 %, а конверсії енергії – на 17,0 %.

Бібліографічний список

 1. Подобед Л. И. Аминокислоты в питании сельскохозяйственных животных и птицы / Л. И. Подобед – Одесса : Акватория, 2017. – 280 с.
 2. Подобед Л. И. Корма и кормление высокопродуктивного молочного скота / Л. И. Подобед. – Днепропетровск : Арт – Пресс, 2012. – 416 с.
 3. Ваттио М. А. Основные аспекты производства молока / М. А. Ваттио, В. Т. Ховард ; Международный Институт по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока. – Мэдисон, 1996. – 150 с.
 4. Bach A. Nitrogen metabolism in the rumen / A. Bach, S. Calsamiglia, M. D. Stern // J. Dairy Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 9-21.
 5. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных. / Л. Дурст ; пер. с нем. А. И. Чигрина, А. А. Дягилева; под. ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. – Винница : Новая книга, 2003. – 382 с.
 6. Třinacty J. Effect of rumen-protected methionine, lysine or both on milk production and plasma amino acids of high-yielding dairy cows / Třinacty, L. Křižova, M. Richter, V. Černy, J. Řiha // Czech J. Anim. Sci.– 2006. – Vol.54 (6). – P. 239–248.
 7. Robinson P. H. Influence of postruminal supplementation of methionine and lysine, isoleucine, orall three aminoacids on intake and chewing behavior, ruminal fermentation, and milk and milkcomponent production / Robinson P. H., Chalupa W., Sniffen C. J., Julien W. E., Sato, Fujieda T., Watanabe K., Suzuki H. //J. of Anim. Sci. – 1999. –Vol. 77. – P. 2781–2792.
 8. Xu S. The Effect of Ruminal Bypass Lysine and Methionine on Milk Yield and Composition of Lactating Cows / S. Xu, J. H. Harrison, W.Chalupa, C. Sniffen, W. Julien, H. Sato‚ T. Fujieda, K. Watanabe, T.Ueda‚ and H. Suzuki // J. Dairy Sci. – 1998. – Vol.81. – P. 1062–1077.
 9. Ratika Kh. Methionine, Lysine and Choline in Dairy Cows: a Review Article / Kh. Ratika, R. K. James Singh and S. S. Dahiya // International J. of Current Microbiology and Applied Sci. – 2018. – Vol. 7. – Р. 3921-3934.
 10. Богданов Г. О. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби : [посібник] ; за ред. І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомир : ПП «Рута», 2013. – 516 с.
 11. Лепайые Л. К. Конверсия кормового протеина в пищевой белок / Л. К.Лепайые // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1981. – № 5. – С. 85-90.