Вплив типу будови тіла корів на їх надій та якість молока

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-37-51

Адмін О. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5070-8926,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Помітун І. А.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Філіпенко І. Д.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: молочні корови, будова тіла, лінійна оцінка, добовий надій, масові частки білка і жиру, соматичні клітини, регресійна модель


У представленій статті наведено результати оцінки типу будови тіла первісток української чорно-рябої молочної породи, встановлено вплив лінійних ознак будови тіла та вимені на їх надій та якість молока, а також визначено зв’язки між цими показниками у вигляді регресійних рівнянь. Виявлено, що середньодобовий надій корів вірогідно корелював з їх ростом, глибиною тулубу, шириною заду, заднім прикріпленням вимені, центральною зв’язкою, глибиною вимені. Середній вміст масової частки жиру в молоці мав вірогідний кореляційний зв’язок із оцінкою заднього прикріпленням вимені та центральної зв’язки, тоді як середній вміст масової частки білка вірогідно корелював з оцінкою їх росту, ширини грудей, глибини тулубу, ширини заду та переднього прикріплення вимені, що вказує на наявність слабких позитивних зв’язків між цими показниками. Вірогідний кореляційний зв’язок середнього вмісту соматичних клітин із лінійною оцінкою показників типу будови тіла був встановлений лише з оцінкою глибини вимені, центральної зв’язки вимені та розміщення задніх дійок. У процесі досліджень виявлено, що на середньодобові надої первісток вірогідний вплив мали такі ознаки лінійної оцінки типу будови тіла: ріст, ширина грудей, кутастість, ширина заду, заднє прикріплення вимені, глибина вимені, центральна зв’язка та розміщення задніх дійок. За результатами досліджень розроблено регресійну модель прогнозування середньодобових надоїв корів-первісток за значеннями показників лінійної оцінки типу будови тіла корів, що дасть змогу на другому місяці лактації приймати рішення щодо доцільності подальшого їх використання. Обґрунтовані моделі для прогнозування масових часток жиру та білка в молоці необхідно використовувати за оцінки первісток як допоміжні. Також за значеннями показників лінійної оцінки типу будови тіла корів створено моделі для прогнозування кількості випадків захворювання на мастит у первісток та вмісту соматичних клітин у молоці.

Бібліографічний список

 1. Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Хмельничий С. Л., Лобода А. В. Співвідносна мінливість та успадковуваність лінійних ознак екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2018. Вип. 2 (34), С. 92–96.
 2. Кочук-Ященко О.А. Особливості екстер’єрного типу та молочної продуктивності корів-первісток української чорнорябої молочної породи за різних варіантів підбору. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво», 2017. Вип. 5/1(31). С. 90‑96.
 3. Хмельничий Л. М. Ефективність використання методики лінійної класифікації для оцінки бугаїв-плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок у стаді з розведення української червоно-рябої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2017. Вип. 7(33). С. 17‑24.
 4. Салогуб А. М., Бондарчук В. М. Особливості екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Твариництво». 2017. Вип. 7 (33). С. 121‑127.
 5. Battagin M., Sartori C., Biffani S., Penasa M., Cassandro M. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. J. Dairy Sci. 2013. Vol. 96. Iss. 8. P. 5344–5351. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6352.
 6. Imbayarwo-Chikosi V. E., Dzama K., Halimani T. E., van Wyk J. B., Maiwashe A., Banga C. B. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle. South African Journal of Animal Science. 2015. Vol. 45. Iss. 2. P. 106 121. https://doi.org/10.4314/sajas.v45i2.1
 7. Elisandra Lurdes Kern, Cobuci Jaime Araujo, Costa Cláudio Napolis, McManus Concepta Margaret, Braccini Neto José. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows. Scientia Agricola. 2015. Vol. 72. Iss. 3. P.203‑209.
 8. Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М. Застосування концепції бажаного типу у стаді джерсейської породи. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 59. С. 41‑50. https://doi.org/10.31073/abg.59.05.
 9. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л. Зв’язок тривалості та ефективності довічного використання корів з окремими ознаками первісток. Розведення і генетика тварин. 2015. Вип. 50. С. 28–39.
 10. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Сполучена мінливість описових ознак із груповими в системі лінійної класифікації корів української чорно-рябої молочної породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2015. Вип. 6 (28). С. 3–8.
 11. Ладика, В. І., Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. Стан та перспектива селекції бурої худоби сумського регіону за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2017. Вип. 7 (33). С. 3‑17.
 12. Петренко І. П., Бірюкова О. Д., Кругляк Т. О., Кругляк А. П. Кореляційні зв’язки між показниками продуктивності та племінної цінності тварин голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2012. Вип. 46. С. 85–86.
 13. Кругляк А. П., Кругляк Т. О. Співвідносна мінливість селекційних ознак тварин молочних порід худоби. Вісник аграрної науки. 2019, №4 (793). С. 45‑51.
 14. Хмельничий Л. М., Лобода В. П., Шевченко А. П. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини. Розведення і генетика тварин. 2015. Вип. 50, С.103‑111.
 15. Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. Особливості екстер’єрного типу молочної худоби різного походження та співвідносна мінливість лінійних ознак з надоєм корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 56, С. 77‑84. https://doi.org/10.31073/abg.56.10.
 16. Помітун І. А., Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д., Адмін О. Є. Оцінка типу будови тіла корів-первісток на сучасному етапі селекції у племінних господарствах різних регіонів України. Вісник ПДАА. 2020. № 2. С. 134–142. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.16.
 17. Хмельничий Л. М., Ладика В. І., Полупан Ю. П., Салогуб А. М. Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом. Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2008. 28 с.
 18. Ali A. K. A., Shook G. E. S. An Optimum Transformation for Somatic Cell Concentration in Milk. J. Dairy Sci. 1980. Vol. 63. P. 487–490.