Вплив розчинів різної осмолярності на морфометричні параметри 15-32-клітинних ембріонів великої рогатої худоби

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-104-118

Лісін В. І.,
с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-5461-0918,
Хмельков В. М.,
с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-6185-9383,
Бугров О. Д.,
д. б. н., професор,
Дібіров М. К.,
д. б. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: велика рогата худоба, морфометричні параметри ембріонів, докомпактизаційні 15-17-клітинні ембріони, ранні морули, інтактний, денудований та дебластомерізований стан, гіпертонічні, ізотонічні та гіпотонічні умови


Отримано ілюстративний матеріал, що дозволяє наочно спостерігати дію розчинів різної тонічності на морфологію отриманих in vivo 5-денних докомпактизаційних 15-17-клітинних ембріонів і 6-денних ранніх морул великої рогатої худоби в залежності від їх технологічного стану.
У ембріонів досліджуваних стадій розвитку були визначені середні значення і показники варіації наступних морфометричних параметрів: зовнішнього та  внутрішнього діаметрів прозорої оболонки (zona pellucida (ZP)), товщини ZP, діаметру клітинної маси (КМ) ембріона та діаметру окремих ембріональних клітин. Перелічені параметри визначалися у кожного з ембріонів послідовно в інтактному, денудованому і дебластомерізованому станах в ізотонічних (0,29 Осм), гіпертонічних (1,5 Осм) та гіпотонічних (0,2 Осм) умовах.
Маніпуляції з ембріонами були проведені таким чином, щоб при послідовному перенесенні по розчинах різної осмолярності можна було ідентифікувати динаміку зміни морфології і параметрів як кожного з ембріонів (в інтактному стані та після денудації), так і кожної з окремих ембріональних клітин (після дебластомерізації ембріона).
Зменшення або збільшення розмірів КМ ембріонів досліджуваних стадій розвитку при послідовному перенесенні їх по розчинах з різною осмолярністю відбувалося зі збереженням приблизної пропорційності їх форми. Після часткового зневоднення в гіпертонії денудовані ембріони відновлювали свої розміри здебільшого не повною мірою відносно своїх вихідних розмірів в інтактному стані в розчинах відповідної осмолярності. Подібна осмотична поведінка спостерігалася і у окремих клітин дебластомерізованих ембріонів.
Представлені в статті експериментальні дані дозволяють прогнозувати поведінку ембріонів під час мікроманіпуляцій, визначати послідовність, техніку та умови проведення з ними операцій, а також види, форму та розміри необхідних для цього мікроінструментів.

Бібліографічний список

 1. Кауффольд П., Тамм И., Шихов И. Я., Эриг Ф., Фальге Р., Роммель П. Оценка качества эмбрионов крупного рогатого скота: Руководство по пересадке эмбрионов. Москва: Агропромиздат, 1990. 56 с.: ил.
 2. Yang X., Chen Y. Q., Chen J. B., Foote R. H. Potential of hypertonic medium treatment for embryo micromanipulation: I. Survival of rabbit embryos in vitro and in vivo following sucrose treatment. Mol. Reprod. Dev. 1990, 27. P.110-117.
 3. Yang X., Chen J. B., Chen Y. Q., Foote R. H. Improved developmental potential of rabbit oocytes fertilized by sperm microinjection into perivitelline space enlarged by hypertonic media. J. Exp. Zool. 1990, 255(1). P.114-119.
 4. Yang X., Zhang L., Kovaks A., Tobback C., Foote R. H. Potential of hypertonic medium treatment for embryo micromanipulation: II. Assessment of nuclear transplantation methodology, isolation, subzona insertion, and electrofusion of blastomeres to intact or functionally enucleated oocytes in rabbits. Mol. Reprod. Dev. 1990, 27. P. 118-129.
 5. Liu J. , Sung L. Y., Barber M., Yang X. Hypertonic Medium Treatment for Localization of Nuclear Material in Bovine Metaphase II Oocytes. Biol. of Reprod. 2002. 66(5). P. 1342-1349.
 6. van Os H. C., Zeilmaker G. H. Volumetric behavior and survival of mouse zygotes and embryos in hyperosmotic media. Hum. Reprod. 1986. 1(2). P. 95-98.
 7. А.с.1727822 1А СССР, МКИ A61D 19/04, C12Q 1/24. Способ проведения микрохирургических операций с яйцеклетками и эмбрионами/ Осташко Ф. И., Безуглый Н. Д., Гордиенко Н. А. (СССР). №4832540/15; Заявл. 12.04.1992; Опубл. 23.04.1992; Бюл.№ 15. 3 с.
 8. Гордиенко Н. А., Безуглый Н. Д., Бондаренко А. И. Использование неизотонических растворов для проведения микрохирургических операций с яйцеклетками и эмбрионами млекопитающих. Тезисы докладов Российско-Германского симпозиума “Успехи биотехнологии в размножении сельскохозяйственных животных”. 1992.
 9. Пат.17876A Україна, МКВ6 A61D 19/04 Спосіб отримання химерних ембріонів/ Безуглий М. Д., Гордієнко Н. О., Лісін В. І. (Україна). №96083085; Заявл. 01.08.1996; Опубл. 03.06.1997. Бюл. №5. 4 с.
 10. Лисин В. И. Техника микрохирургической денудации яйцеклеток и эмбрионов млекопитающих. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. Харків, 2006. № 94. С. 207-213.
 11. Барановский Д. И., Любецкий М. Д., Прудников В. Г., Тищенко С. И. Методические рекомендации для самостоятельного изучения основ биометрии. Харьков, ХЗВИ, 1988. 87 с.
 12. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. ВУЗов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 1990. 352 с.