Вплив різних прийомів підготовки нетелей до отелення на їх подальшу молочну продуктивність

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-172-180

Піскун В. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
http://orcid.org/0000-0003-0373-9268,
Антоненко С. Ф.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
Золотарьов А. П.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Інститут тваринництва НААН,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н., https://orcid.org/0000-0001-7275-5603,
Державний біотехнологічний університет,
Берестова Л. Є.,
к. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0003-0492-1264,
Східно-Український Національний університет ім. В. В. Даля

Ключові слова: телиця, нетель, жива маса, середньодобовий приріст, технологія, тривалість масажу вимені, виділення посліду, молоковиведення


У статті наведено результати дослідження з вивчення впливу тривалості ручного масажу вимені нетелей на подальший розвиток молочної залози та майбутню продуктивність корів.
Важливою ланкою ефективного ведення молочного скотарства є чітка організація відтворення стада, підготовка нетелей до отелення й лактації та роздоювання корів–первісток. Було встановлено, що у формуванні продуктивності молочних тварин визначальне значення має перша тільність.
Особливість цього фізіологічного стану полягає у тому, що в організмі вперше відбуваються складні морфолого-функціональні зміни у репродуктивних органах, а вагітність, отелення і лактація проходять за подальшого формування організму тварин. Один з найбільш значимим стрес–чинником для організму первістки є перші пологи у комплексі з машинним доїнням. Нездатність подолання впливу такого стрес-чинника як перше доїння є причиною вибуття частини первісток вже на цьому етапі технологічної ланки при промисловому виробництві молока.
Один із технологічних прийомів, який здатний зменшити силу впливу вище зазначених стрес факторів, є проведення масажу вимені нетелей.
Для вивчення ефективності проведення ручного масажу вимені нетелей було проведено дослід стосовно його тривалості (від 1 до 4 хв.). Також досліджено вплив різної тривалості ручного масажу на продуктивність нетелей та їх морфологічні ознаки. Дослід проводили у ДП ДГ „Українка Слобідська” ІТ НААН на тваринах української чорно-рябої молочної породи. Для цього було сформовано п’ять груп з різною тривалістю ручного масажу (І – 1 хв., ІІ – 2 хв., ІІІ – 3 хв., ІV – 4 хв., V – без масажу). Починали робити масаж на 6-му місяці тільності.
Встановлено, що проведення ручного масажу вимені нетелей в порівнянні без масажу сприяє збільшенню вимені первісток за такими промірами: обхват вимені на 17,4 – 18,7 % (Р≤0,05), завширшки 17,9 – 23,7 (Р≤0,05), у довжину 15,9 – 20,7 (Р≤0,05), у глибину 16,1 – 20,8 (Р≤0,05). Так слід відмітити використання різного часу ручного масажу (І – ІV групи) позитивно скорочує час на відділення посліду і збільшення молочної продуктивності на 11,7 – 12,3 %.

Бібліографічний список

 1. Зубець М. В., Сірацький М. З., Данилкін Я. Н. Формування молочного стада з програмованою продуктивністю. Київ: Урожай, 1997. 222 с.
 2. Гавриленко М. С. Годівля телят (раціональна годівля телят є основою створення високопродуктивних стад у господарствах різної форми власності). Agroexpert, 2008. № 3. С. 36-37.
 3. Всяких A. C., Белугина О. П. Стимуляция развития вымени путем массажа его у нетелей. Выведение коров для молочных комплексов: Науч. тр. ВАСХНИЛ / Под ред. А. С. Всяких. Москва: Колос, 1981. С. 187-193.
 4. Das K. S., Das N. Pre-partum udder massaging as a means for reduction of fear in primiparous cows at milking. Applied Animal Behaviour Science. Vol. 89, Iss. 1–2, р. 17-26. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.06.005
 5. Подобєд Л. І., Олександров С. М., Руденко Є. В., Помітун І. А., КосовМ.О., Антоненко С. Ф., Золотарьов А. П., Брезвін О. М., Левицький Т. Р. Технологічні, кормові та ветеринарні аспекти вирощування високопродуктивних корів: наук. вид. Харків. 2020. 529 с.
 6. Котенджи Г. П., Зубрич А. С. Интенсивная технология подготовки нетелей и оценки коров-первотелок: лекции. Харьк. с.-х. институт им. В. В. Докучаева. Харьков, 1989. 29 с.
 7. Агафонов Н. И., Пищан С. Г., Радченко В. В. Влияние способа массажа вымени нетелей на продуктивность первотелок. Зоотехния. 1995. № 1. с. 17-18.
 8. Дегтярьов М. О. Характеристика морфофункціональних особливостей альвеолярного апарату вимені первісток під дією масажу. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: 3б. наук. праць Харківського зооветеринарного інституту. 1998. Вип. 3. Харків: ХЗВІ. С. 230-232.
 9. Kutzer T., Steilen M., Gygax L., Wechsler B. Habituation of dairy heifers to milking routine – Effects on human avoidance distance, behavior, and cardiac activity during milking/ Journal of Dairy Science. 2015. Vol. 98, Iss. 8, р. 5241-5251. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8773
 10. Ramgattie R., Siew N., Diptee M., Stoute V. and Knights M. Effect of mammary stimulation on dairy cows and heifers exposed to a lactation induction protocol. Open Journal of Animal Sciences. 2014. № 4, 1-12. https://doi.org/10.4236/ojas.2014.41001.
 11. Ведмеденко О. В. Сучасний стан молочного скотарства в умовах племінного господарства Херсонської області. Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип. 100. Т. 1. С. 149–156.
 12. Панкєєв С. П., Пилипенко Ю. П. Перспективна технологія спрямованого вирощування молодняку в молочному скотарстві. Таврійський науковий вісник. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 118. С. 260-267. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.33.