Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на репродуктивні показники тварин

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-208-218

Стрижак Т. А.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Луганський аграрний національний університет,
Аксьонов Є. О.,
м. н. с.,
Лісін В. І.,
Бєліков А. А.
,
к. вет. н.,
Інститут тваринництва НААН,
Стрижак А. В.,
студ.,
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Ключові слова: стать, низькоінтенсивне лазерне випромінення, продуктивність, кролі, свині, сперма


У статті висвітлені результати впровадження фізико-технологічного способу покращення продуктивності тварин за рахунок використання низько інтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ), як чинника на основі електромагнітного впливу на статеві клітини плідників. Здійснено використання в процесі штучного осіменіння 24 кролематок сперми кролів-плідників опроміненої НІЛВ (з визначеними експериментальним шляхом: експозицією, напруженістю, довжиною оптичної хвилі променя). Від 16 запліднених маток народилося 117 кроленят, з наступним співвідношенням за статтю: самиць (♀) – 41,9 %, самців (♂) – 58,1 %, тобто на 19 голів більше особин чоловічої статі, що складає перевагу за чисельністю нащадків чоловічої статі на 16,2 %. У дослідах на свинях аналізували опромінені НІЛВ спермодози за біологічними критеріями якісних і кількісних характеристик сперми кнурів-плідників перед штучним осіменінням 58 свиноматок. Після опоросу одержано 603 голови поросят, в числі яких було 39,6 % свинок та 60,4 % відповідно кнурців. Перевага за чисельністю кнурців склала 125 голів, тобто на 20,7 %. Досліджуване НІЛВ, як фізико-технологічний чинник, впливає на статеві клітини плідника (спермії) та впливає на розподіл приплоду за статевою ознакою у сторону збільшення народження особин чоловічої статі. Отримані дані дають змогу вираховувати прогнозовану більшість або меншість осіб певної статі – самців чи самиць, для подальшої селекційно-технологічної роботи з тваринами.
Одержані дані стали підґрунтям для висунення гіпотези про те, що НІЛВ імовірно активує Y-хромосому (з меншою кількістю хроматину), тому такі сперматозоїди є більш активними та переважно запліднюють зрілі яйцеклітини в момент множинної овуляції кроле- та свиноматок.

Бібліографічний список

 1. Беликов А. А. Первые итоги оценки еффективности циркулярно-поляризованного лазерного изучения в технологии искусственного осеменения свиноматок / А. А. Беликов, В. А. Грабина, Н. Л. Лисиченко, А. В. Сторяров, В. А. Лунева // Материалы ХХХІІ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» – Гурзуф : ХНУ им.В. Н. Каразина, 2009. – С. 170-173.
 2. Срижак Т. А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на репродуктивну якість свиноматок / Т. А. Стрижак, А. А. Бєліков, А. В. Стрижак, А. М. Коробов // Матеріали XLVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів в медицині та біології» – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2018. – С. 152-154.
 3. Беликов А. А. Метод выбора лучшего варианта стимуляции спермиев вращающимся магнитным полем / А. А. Беликов, В. А. Грабина, Н. Л. Лисиченко, В. А. Лунева, Н. А. Церенюк // Материалы ХХІХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» –Харьков : ХНУ им. Каразина, 2008. – С. 182-183.
 4. Грабина В. А. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения с циркулярной поляризацией на еякулят хряков / В. А. Грабина, А. А. Беликов, В. И. Лымарь, А. П. Силка, В. А. Лунева // Материалы ХХІХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков : ХНУ им. Каразина, 2008. – С. 183-185.
 5. Шейко И. П., Линкевич Е. И. Применение лазера в свиноводстве / И. П. Шейко, Е. И. Линкевич // Вестник Национальной Академии Наук Беларуси. Серия Аграрные науки. – Минск, 2010 – № 3 – С. 61-64.
 6. Вяйзенен Г. Н. Использование лазерных технологий в животноводстве / Г. Н. Вяйзенен, А. И. Токарь, В. Н. Уральский // Великий Новгород. Печатный двор, 2009. – 416 с.
 7. Гордиенко М. Ф. О мясных качествах и сроках забоев кроликов / М. Ф. Годиенко // Кролиководство и звероводство. – Kиев, 1995. – № 10. – С. 23-28.
 8. Коцюбенко Г. А. Науково-практичні методи підвищення продуктивності кролів : монографія / Коцюбенко Г. А. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 191 с.
 9. Погорєлова А.О. Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід / А.О. Погорєлова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Одеса, 2017. – Вип. 4 – С. 158-167.
 10. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посіб. / за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. – Київ: Аграрна наука. 2017. – 328 с.
 11. Klinc P. Application of flowcytometrically sexed spermatozoa in different farm animal spicies: a review / P. Klinc, D. Rath // Arch. 2006. 49. P. 41-54.
 12. Турчанов С. Биологическая ценность оттаянной спермы / С. Турчанов // Животноводство России. – 2007. – № 8. – С. 20.
 13. De Jarnette J. M. Evaluation the successe of sex-sorted semen in US dairy herds from on farm records / M., De Jarnette, R. L. Nebel, C. E. Marshall // Theriogenology. – 2009. Vol. 71. – Р. 49-58.
 14. Дмитрук Б. П. Виробничий цикл у галузі свинарства: національний та світовий досвід / Б. П. Дмитрук, Л. В. Клименко. – Київ : ЗАТ «Нічлава», 2006. – 200 с.
 15. Інструкція зі штучного осіменіння свиней. – Київ : Аграрна наука, 2003. – 56 с.