Вплив фаз річного технологічного циклу на динаміку румінаторної активності у здорових дійних корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-144-152

Подобєд Л. І.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid/org/0000-0001-7684-6289,
Косов М. О.,
к. с.-г. н.,
https://orcid/org/0000-0002-8850-745Х,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: дійні корови, технологічний цикл, фаза лактації, румінація, рівень клітковини


В довгостроковому досліді на дійних коровах червоно-рябої породи за використанням системи SCR Heatime HR-IR вивчено характер румінації у тварин. В досліді задіяно 10 дійних корів, спостереження за якими виконувалося протягом цілорічного фізіологічного циклу.
Дослідженнями встановлено, що фаза фізіологічного циклу суттєво впливає не термін румінації. Румінація поступово зростає після отелення з 254 до 510 хвилин з 1 по 62 день лактації, а потім стабілізується на рівні 505-509 хвилин. Далі у зв’язку із зміною складу раціону при переході з першої до другої фази лактації рівень румінації тимчасово на 5-7 днів зростає до 562 хвилин, а потім знову стабілізується на рівні 536-538 хвилин. В третю фазу лактації спостерігається поступове зниження румінації і на момент запуску вона стає мінімальною за другу фазу – 505 хвилин.
В фазу сухостою румінація поступово знижується впритул до моменту пологів. У деяких корів вона на протязі декілька годин відсутня повністю.
Після пологів тривалість румінації знову поступово зростає і приходить до норми до 45 – 55 днів лактації.
Рівень румінації у корів тісно і напряму корелює з показником вмісту клітковини в складі раціонів. При оптимальних рівнях клітковини румінація у корів коливається в межах 505-540 хвилин. При зростанні концентрації клітковини віщої за оптимальний рівень вона виходить за межі нормального рівня в більший бік, а зменшення клітковини до рівня нижчого за 16-18 % від сухої речовини, вона стає недостатньою для нормального фізіологічного травлення раціону.
Показник терміну румінації можна використовувати для характеристики норми концентрації клітковини в складі раціонів. Румінація і її динаміка може слугувати надійним тестом стану фізіології травлення корів і характеризувати стресовий стан організму корови.
Найвищі показники румінації здорові корови мають на момент переходу від другої до третій фази лактації.
Інтенсивність румінації знижується більш чим у два рази в природньо стресові моменти фізіологічного стану корів при переході з одної фази фізіологічного циклу до іншої, в останні три тижні вагітності і при отеленні.
Румінація у корів напряму і тісно корелює з рівнем клітковини в раціоні – зростання рівня клітковини підвищує протяг румінації у тварин.
Зменшення рівню клітковини в раціоні корів нижче за оптимальний рівень призводить до суттєвого зниження показника румінації і вихід його за межі фізіологічної норми.

Бібліографічний список

  1. Ковзов В. В., Островский А. В., Шериков С. Е. Желудочное пищеварение у жвачных животных. Витебск: ВГАВМ,2003. 26 с.
  2. Молчанова М. А. Продуктивные качества голштинской породы с разной двигательной и жевательной активностью: автореф дис… .канд с.-х. наук / ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева». Москва, 2020. 17 с.
  3. Подобєд Л. І., Курнаєв О. М. Питання заготівлі, зберігання та використання кормів в умовах інтенсивної технології виробництва молока. Одеса: Друкарський дім, 2012. 456 с.
  4. Подобєд Л. І., Олександров С. М., Руденко Є. В. та ін. Технологічні, кормові та ветеринарні аспекти вирощування високопродуктивних корів / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2020. 530 с.
  5. Хой, Ш. О чем расскажет жвачка. Новое сельское хозяйство. 2015. № 2. С. 60-63
  6. Pahl C., Hartung E., Mahlkow-Nerge K., Haeussermann A. Feeding characteristics and rumination time of dairy cows aroundestrus. Journal of Dairy Science. 2015. № 1. C. 148-154.
  7. Pahl C., Hartung E., Grothmann A., Mahlkow-Nerge K., Haeussermann A. Rumination activity of dairy cows in the 24 hours before and after calving. Journal of Dairy Science. 2014. Vol. 97. № 11. С. 6935-6941.
  8. Reith S., Brandt H., Hoy S. Simultaneous analysis of activity and rumination time, based oncollar-mounted sensor technology, of dairy cows over the pri-estrus period. Livestock Science. № 170. 2014. C. 219-227.
  9. Руминация – индикатор самочувствия коровы. ProfCorm. Профессиональные корма. URL: https://profcorm.ru/lib/news/ruminaciya-korovy/ (дата зверенння: 09.04.2022).
  10. Руминация как индикатор здоровья коровы. The Dairy News. URL: https://www.dairynews.ru/news/ruminatsiya-kak-indikator-zdorovya-korovy.html (дата зверенння: 09.04.2022).