Вплив амінокислотного живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-104-114

Кондратюк В.М.,
к. с.-г. н., доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: райдужна форель, годівля риб, комбікорми, лізин, метіонін, продуктивність, економічна ефективність


У статті розглянуто питання ефективності використання повнораціонних комбікормів з різними рівнями лізину і метіоніну за вирощування цьоголітків  райдужної форелі до маси 10 г. Метою досліду передбачалося встановити вплив різних рівнів амінокислотного живлення форелі на показники її продуктивності. Для цього за методом аналогів було сформовано п’ять піддослідних груп цьоголітків. Дослід тривав 45 діб і поділявся на два періоди: зрівняльний (5 діб) та основний (40 діб). У зрівняльний період піддослідна риба споживала комбікорм контрольної групи. В основний період рівень лізину і метіоніну в експериментальних комбікормах для різних піддослідних груп форелі коливався від 2,8 до 3,2 % та від 0,90 до 1,10 % відповідно.
У результаті проведених досліджень встановлено, що використання у годівлі цьоголітків форелі масою до 10 г комбікормів з підвищеною амінокислотною поживністю (3,1 % лізину, 1,05 % метіоніну) супроводжується збільшенням їхньої маси на 9,2 % (р<0,05) та інтенсивності росту – на 4,1-9,3 %, порівняно з аналогами, що споживали корм із вмістом лізину 3,0 % та метіоніну 1,0 %. Зменшення цих амінокислот до рівнів  2,8 і 0,9 % відповідно сприяє вірогідному зменшенню (р<0,01) маси риб на 14,1 %, та зниженню інтенсивності росту на 8,7-17,3 %.
Доведено, що різний рівень амінокислотного живлення молоді форелі достовірно (р<0,01) впливав на масу піддослідних риб. Частка впливу даного фактору становить 61,4 %, що на 22,8 % більше, порівняно з впливом інших факторів.
У процесі досліджень було визначено, що за вирощування цьоголітків райдужної форелі до маси 10 г згодовування їм комбікормів із вмістом лізину і метіоніну на рівні 3,1 і 1,05 % сприяє зниженню витрат корму на одиницю приросту маси на 12,5 %, порівняно з використанням кормів з рівнями цих амінокислот 2,8 і 0,9 % відповідно. При цьому збереженість піддослідних риб упродовж усього досліду відповідала нормативним показникам у форелівництві і перебувала у межах  76,0-77,3 %.
Аналізом отриманих рибницьких результатів встановлено, що за виробництва продукції форелівництва за показниками максимальної продуктивності та економічними критеріями оптимізації рекомендується для годівлі цьоголітків райдужної форелі використовувати повнораціонні комбікорми з рівнем лізину 3,1 % та метіоніну  1,05 %.

Бібліографічний список

 1. Єгоров Б. В., Фігурська Л. В. Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України. Зернові продукти і комбікорми. 2011. № 2. С. 37–39.
 2. Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб. Київ : Вища освіта, 2002. 128 с.
 3. Щербина М. А., Гамыгин Е. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2006. 360 с.
 4. Cowey C. B. Nutrition : estimating requirements of rainbow trout. Aquaculture. № 100. Р. 177–189.
 5. Food and Agriculture Organization of the United Nations. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Roma : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. 224 р.
 6. Jobling M. Fish nutrition research : Past, present and future. Aquaculture 2016. № 24. Р. 767–786.
 7. Bureau D. P., Encarnação P. M. Adequately Defining the Amino Acid Requirements of Fish: The Case Example of Lysine. Materiales del VIII Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. 15-17 Noviembre. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México, 2006. Р. 29–54.
 8. Галоян Л. Л., Грициняк І. І., Драган Л. П. Вплив згодовування комбікорму «Aller Aqua» на вміст вільних амінокислот у м’язах і печінці струмкової (Salmo trutta linnaeus, 1758) та райдужної (Oncorhynchus mykiss walbaum, 1792) форелей. Рибогосподарська наука України. 2017. № 4. С. 112–119.
 9. Bae –Y., Ok I.–H., Lee S. S., Hung S. O. Min T. S., Bai S. C. Reevaluation of dietary methionine requirement by plasma methionine and ammonia concentrations in surgically modified rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2011. № 24 (7). Р. 974–981.
 10. Barnes М. Е., Brown M. L., Rosentrater K. A. Juvenile rainbow trout responses to diets containing distillers dried grain with solubles, phytase, and amino acid supplements. Open Journal of Animal Sciences. № 2 (2). P. 69–77.
 11. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Санкт-Петербург : ГОНИОРХ, 2001. 372 с.
 12. Желтов Ю. А. Протеин и аминокислоты в кормах для выращивания разного вида и возраста рыб. Луганск : АСТРА-Плюс, 2014. 156 с.
 13. Инструкция по разведению радужной форели / сост. А. Н. Канидьев. Москва : ВНИИПРХ, 1985. 59 с.
 14. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ – 05.01.-37-385:2006. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 246 c.