Відгодівельні та м’ясні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «степовий» за різних методів розведення і вагових кондицій

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-121-130

Лихач В. Я.,
д. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-9150-6730,
Лихач А. В.,
д. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-0472-6162,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: свині, порода дюрок, методи розведення, вагові кондиції, відгодівля, м’ясні якості


Виробництво свинини на сьогодні відбувається на основі інтенсивного ведення галузі та якісного поліпшення порід. У нашій країні проходять зміни в породній структурі у напрямку переважної орієнтації на породи м’ясного напрямку продуктивності. В цьому плані важливе місце відводиться свиням породи дюрок, які тривалий час використовуються в Україні. За багаточисельними дослідженнями встановлено, що за однакових умов годівлі, утримання відгодівельні і м’ясні якості свиней різних порід і міжпородних поєднань за різних вагових кондицій проявляються не однаково. Мета роботи – вивчити відгодівельні та м’ясні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» (ДУСС) за різних методів розведення при відгодівлі до високих вагових кондицій. Вивчення відгодівельних та м’ясних якостей свиней внутрішньопорідного типу «Степовий», великої білої зарубіжної (ВБ(ЗС)) та ландрас французької (Л(ФС)) селекції проходило в умовах СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро»» Миколаївської області. Проведено порівняльну оцінку відгодівельних та м’ясних якостей молодняку таких поєднань: І – ♀ДУСС×♂ДУСС – контрольна група, ІІ – ♀ВБ(ЗС)×♂ДУСС, ІІІ – ♀ДУСС×♂ВБ(ЗС), ІV – ♀Л(ФС)×♂ДУСС, V – ♀ДУСС×♂Л(ФС) – дослідні групи, при досягненні тваринами живої маси 100, 120 та 140 кг.
Найвищі відгодівельні показники при трьох варіантах відгодівлі мав молодняк, одержаний від поєднання свиноматок внутрішньопорідного типу «Степовий» з кнурами породи ландрас. Відмічена доцільність відгодівлі цих свиней до високих вагових кондицій, оскільки вони чітко зберігали високу інтенсивність росту при відгодівлі до живої маси 140 кг. Найбільше значення комплексного індексу відгодівельних та м’ясних якостей мали тварини V дослідної групи в межах 211,9-203,6. При досягненні тваринами живої маси 100-140 кг найменшим значенням даного показнику характеризувалися тварини ІІ дослідної групи. Встановлено, що відносний показник виходу м’яса при забоях у 100–140 кг був різним і залежав від генотипу тварин й становив у розрізі груп – 64,12–53,81 %. За виходом м’яса з туші кращими були чистопородні тварини внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції «Степовий» (І контрольна група), помісний молодняк поєднання ♀ДУСС×♂Л(ФС), у них при забої у 100–140 кг відносний вихід м’яса становив: 63,90–56,14 % та 64,12–57,53 % відповідно.

Бібліографічний список

 1. Бабенко М. Свинарство 2021 – програти не можна виграти. URL: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-chomu-ukrainski-svynari-prohraiut-na-svitovomu-rynku/
 2. Внутрішньопородний тип свиней породи дюрок української селекції «Степовий» / В. С. Топіха, А. А. Волков, В. Я. Лихач, С.С. Іванов, А.В. Лихач, С.А. Гнатюк, Р.О. Трибрат.  Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 266 с.
 3. Гнатюк С. А. Результати і перспективи роботи господарств корпорації «Тваринпром». Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2015. Вип. 2(84). С. 15–22.
 4. Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.04. Миколаїв, 2011. 148 с.
 5. Лихач В. Я. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 227 с.
 6. М’ясні генотипи свиней південного регіону України / В. С. Топіха, Р.О. Трибрат, С. І. Луговий, В. Я. Лихач, В. А. Волков. Миколаїв : МДАУ, 2008. 350 с.
 7. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві / за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. Київ : Аграрна наука. 2017. 328 с.
 8. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : справ. пособ. 3-е из-е перераб. и доп. / под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н.И. Клейменова. Москва, 2003. 456 с.
 9. Повод М. Г. Вплив технологічних особливостей на відгодівельні показники свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. Суми, 2014. № 2(25). С. 30–36.
 10. Свинарство  / В. М. Волощук, В. П. Рибалко, М. Д. Березовський та ін. К. : Аграрна наука, 2014. 587 с.
 11. Сучасні методики досліджень у свинарстві / В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, Г. А. Богданов та ін. Полтава, 2005. 228 с.
 12. Топіха В. С., Лихач В. Я., Кіш С. В. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ, 2014. Вип. 3, Т(2). С. 158-167.
 13. Халак В. І., Гутий Б. В., Стадницька О. І. Відгодівельні та м‘ясні якості молодняку свиней різного походження та інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. Науковий вісник Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Сільськогосподарські науки. Львів, 2019. Т. 21. № 91. С. 10–15.
 14. Management of innovative technologies creation of bio-products: monograph / V.  Lykhach, A. Lykhach, M. Duczmal, M. Janicki, M. Ohiienko, A. Obozna, O. Kucher, R. Faustov. Opole-Kyiv, 2020. № Р. 85.