Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різної внутріпородної диференціації за селекційним індексом си4 та індексом Сазера – Фредіна

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-153-162

Халак В. І.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
Державна установа «Інститут зернових культур НААН України»,
Гутий Б. В.,
д. вет. н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-5971-8776,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна,
Бордун О.М.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-6144-771X,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України

Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні і м’ясні якості, індекс, економічна ефективність, мінливість, кореляція


В роботі наведено результати дослідження відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней великої білої породи різної внутріпородної диференціації за деякими інтегрованими показниками, розраховано рівень кореляційних зв’язків між ознаками та економічну ефективність результатів досліджень. Експериментальну частину роботи виконано в агроформуваннях Дніпропетровської області та лабораторії тваринництва Державної установи «Інститут зернових культур НААН України. Оцінку молодняку свиней за відгодівельними і м’ясними якостями проводили з урахуванням наступних показників: середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг, вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої туші, cм. Комплексну оцінку молодняку свиней за відгодівельними і м’ясними якостями проводили за селекційним індексом СИ4 та індексом Сазера – Фредіна. Економічну ефективність результатів досліджень та біометричну обробку одержаних даних проводили за загальноприйнятими методиками. Встановлено, що молодняк свиней великої білої породи підконтрольної популяції за віком досягнення живої маси 100 кг переважає мінімальні вимоги  класу еліта на 6,31 %, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців – 32,25 % і довжиною охолодженої туші – 3,92 %. Достовірна різниця між тваринами різної внутріпородної диференціації за селекційним індексом СИ4 (І і ІІІ групи) встановлено за середньодобовим приростом живої маси за період контрольної відгодівлі (91,7 г; td=9,28; P<0,001), віком досягнення живої маси 100 кг (7,3 доби; td=4,42; P<0,001), товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців (3,4 мм; td=6,07; P<0,001), довжиною охолодженої туші (1,7 см; td=3,54; P<0,01), довжиною беконної половини охолодженої туші (2,7 см; td=3,64; P<0,01). З урахуванням внутріпородної диференціації за індексом Сазера – Фредіна встановлено, що молодняк свиней ІІ групи переважав ровесників І за  середньодобовим приростом живої маси за період контрольної відгодівлі на 4,03 %, віком досягнення живої маси 100 кг – 3,67 % і довжиною охолодженої туші – 0,2 %. Коефіцієнт парної кореляції між відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней та оціночними індексами коливається у межах від –0,760 (tr=12,86) до +0,748 (tr=12,14).  Максимальну прибавку додаткової продукції одержано від молодняку свиней І піддослідної групи  за селекційним індексом СИ4 (+4,88 %) та ІІ піддослідної групи за індексом Сазера – Фредіна (+1,12 %), а її вартість становить +240,54 і +55,42 грн. / гол відповідно.

Бібліографічний список

 1. Стрельцов В. А., Рябичева А. Е., Лавров В. В. Откормочные и мясо- сальные качества молодняка свиней в зависимости от генотипа хряков. Зоотехния. 2018. № 9. С. 23−26.
 2. Халак В. І., Чернявський С. Є., Волощук В. М., Почерняєв К. Ф., Ільченко М. О. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різних генотипів за SNP c.1426 G>A гена рецептору меланокортину 4 (MC4R) та за умов їх розподілу за деякими ознаками. Свинарство: міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2019. Вип. 73. С. 157−165.
 3. Khalak V., Gutyj B., Bordun O., Ilchenko M., Horchanok A. Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). Р. 158−161. doi: 10.15421/2020_25.
 4. Лобан Н. А. Система селекционно-генетических методов оценки откормочных и мясных качеств свиней. Свинарство: міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2014. Вип. 65. С. 69−75.
 5. Церенюк О. М. Генетичний потенціал продуктивності свиней порід уельс та ландрас за відгодівельними якостями. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2018. № 120. С. 160−167.
 6. Храмкова О. М. Господарсько-біологічні особливості, адаптаційні властивості свиней ірландського походження та їх використання за різних методів розведення: автореф. дис… канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2021. 22 с.
 7. Луговий С. І. Методологія аналізу генофонду чистопородних і помісних свиней та формування їх продуктивності на основі ДНК-маркерів : автореф. дис… д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2018. 48 с.
 8. Хватова М. А. Прогнозування ефекту гетерозису за комбінаційною здатністю породно-лінійних поєднань свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2012. № 107. С. 148−153.
 9. Шейко И., Хоченков А., Ходосовский Д., Шейко Р. Улучшение откормочных и мясных качеств свиней в условиях промышленной технологии. Свиноводство. 2004. № 6. С. 12−14.
 10. Сусол Р. Л. Продуктивність свиней великої білої породи з покращеними м’ясними якостями з урахуванням ДНК-маркерів. Науковий вісник «Асканія-Нова» / Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова НААНУ. Нова Каховка: Пиел, 2013. Вип. 6. С. 229−235.
 11. Гришина Л. П., Фесенко О. Г. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації. Вісник аграрної науки Причорномор’я: міжвідом. темат. наук. зб. Миколаїв, 2015. Вип. 2 (84). Т. 2. С. 40−47.
 12. Ващенко П. А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей селекційних індексів та ДНК-маркерів: автореф. дис… д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2019. 43 с.
 13. Speed D., Balding D. J. MultiBLUP: improved SNP-based prediction for complex traits. Genome research. 2014. Vol. 24(9). P. 1550−1557.
 14. Березовський М. Д., Хатько І. В. Методики оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах племінних заводів і племінних репродукторів. Сучасні методики досліджень у свинарстві. Полтава, 2005. С. 32−37.
 15. Бажов Г. М., Комлацкий В. И. Биотехнология интенсивного свиноводства. Москва: Росагропромиздат, 1989. 269 с.
 16. Козловский В. Г., Лебедев Ю. В., Медведев В. А., Гучь Ф. А. Племенное дело в свиноводстве. Москва: Колос, 1982. 272 с.
 17. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой технологии, изобретений и рационализаторских предложений. Москва: ВАИИПИ, 1983. 149 с.
 18. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа, 1990. 352 с.