Вдосконалення технологічного рішення елементу вирощування теличок молозивно-профілакторного періоду

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-52-60

Антоненко С. Ф.,
к. с.-г. н., ст. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: теличка, жива маса, середньодобовий приріст, молозивно-профілакторний період


У статті наведено результати дослідження по удосконаленню технологічних рішень вирощування теличок української чорно-рябої молочної породи в молозивно-профілакторний період в ДП ДГ «Гонтарівка» Інстититу тваринництва НААН Вовчанского району Харківській області. При вивченні та обґрунтуванні параметрів основних технологічних рішень, при вирощуванні теличок молозивно-профілакторного періоду було сформовано дві групи теличок по 5 голів у кожній. Першу групу утримували в клітках вольєрах (дослідна група), друга – групових секціях. Було проведено п’ять науково-господарських дослідів протягом 10 діб кожного.
Площа клітки – вольєра становила 1 м2. Термін утримання телят у молозивно-профілакторний період – 10 діб. В клітках розміром 1 м × 1 м встановлювали фіксатором для утримання пляшки з соскою з молозивом і молоком.
Абсолютний приріст живої маси теличок дослідної групи, у першій серії дослідів, перевершував контрольну групу на 2,0 кг або на 33,3 % (р≤0,001). Подібна тенденція спостерігається і в наступних чотирьох серіях дослідів. Так телички дослідної групи у другій серії дослідів перевершували контрольну на 3,0 кг (50 %), третя – на 3,4 кг (50 %), четверта – на 6,2 кг (1,4 рази) і в п’ятій на 5,8 кг (1,9 рази) відповідно, при високому рівні вірогідності (р≤0,001). Таким чином, телички всіх дослідних груп мали більший абсолютний приріст ніж телички в контрольних групах.
Аналогічну картину відмічали й за інтенсивністю росту теличок. Зокрема, середньодобові прирости живої маси у дослідних теличок, яких утримували у клітках-вольєрах на глибокій солом’яній підстилці, у розрізі серій вирощування становили: першої серії 800±50 г, другої – 900±30 г, третьої – 1020 г, четвертої – 1120 г, п’ятої – 1220 г, тоді як в контрольної групи відповідно: 600±55 г, 600±35 г, 680±35 г, 560±35 і 640±35 г (р≤0,001 в усіх випадках) на користь тварин дослідної групи.

Бібліографічний список

 1. Александров С. Н. Выращивание молодняка крупного рогатого скота / С. Н. Александров, Т. И. Косова. – Москва : Изд-во АСТ; Донецк : Сталтер, 2003. – 109 с.
 2. Беляев Ю. А. Интенсивность роста новорожденных телят, как критерий будущей их продуктивности [«Проблемы развития аграрного сектора региона»] : материалы Всерос. науч.-практ. конф / Ю. А. Беляев, С. С. Снегирь. – Курск, 2005. – С. 98–100.
 3. Гавриленко М. С. Вирощування телиць / М. С. Гавриленко, Г. А. Шарапа // Agrockspert. – 2009. – № 1. – С. 28–30.
 4. Гавриленко М. С. Годівля телят (раціональна годівля телят є основою створення високопродуктивних стад у господарствах різних форм власності) / М. Г. Гавриленко // Agrockspert. – 2008. – № 3. – С. 36–37.
 5. Зубець М. В. Вирощування ремонтних телиць / М. В. Зубець, М. З. Сірацький, Я. Н. Даниликін. – Київ : Урожай, 1993. – 136 с.
 6. Ижболдина С. Технология выращивания ремонтных телок / С. Ижболдина, М. Пушкарев // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 8. – С. 36–39.
 7. Кузнецов С. Г. Выращивание телят : Справочное руководство / С. Г. Кузнецов, Л. А. Заболотнова // Боровск, 2005. С. 3–23.
 8. Привало О. Интенсивность выращивания ремонтных телочек в молочный период / О. Привало, С. Снегирь, И. Золенко // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. – № 7. – С. 9–10.
 9. Рубан Ю. Д. Технологія виробництва молока і яловичини / Ю. Д. Рубан, С.Ю. Рубан. – Харків : Еспада, 2011. – 800 с.
 10. Статистичний щорічник: Сільське господарство України за 2017 рік / відп. за вип. О. М. Прокопенко – Київ : Держстат України, 2018. – 386 с.
 11. Технологические основы выращивания ремонтных телок : метод. рек. / Н. А. Попков, И. В. Капсенко, Т. В. Сергиеня и др. – Горки, 2004. – 60 с.
 12. Федорович В. Відтворювальна здатність корів молочних порід за віком / В. Федорович // Тваринництво України. – 2015. – № 1–2. – С. 19–23.