Теорeтичні основи годівлі великої рогатої худоби у історичній та сучасній ретроспекції (за бібліографією академіка Г.О. Богданова)

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-156-169

Руденко Є. В.,
чл.-кор. НААН, д. вет. н., професор,
Кунець В. В.,
к. іст. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: велика рогата худоба, годівля, протеїн, раціони, деталізовані норми, продуктивність, науковий доробок Г. О. Богданова


Зроблено спробу зосередити дане дослідження в полі наукової спадщині академіка УААН Г. О. Богданова, що зумовлено певними ретроспективними та перспективними резонами. Основні наукові пошуки Григорія Олександровича присвячені розробці теоретичних основ годівлі сільськогосподарських тварин, технологіям виробництва та використання кормів були проведені у період його роботи у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісостепу і Поліссі УРСР (1956–1976 рр., нині Інститут тваринництва НААН). Розвиваючи теоретичні і практичні положення класиків вітчизняної зоотехнічної науки І. В. Бельговського та П. Д. Пшеничного, академіком Г. О. Богдановим разом зі створеною ним науковою школою закладено підґрунтя  у вітчизняну та зроблено вагомий внесок у світову науку про годівлю сільськогосподарських тварин і технологію виробництва високоякісних кормів. До творчої спадщини вченого належать : закономірності енергетичного, протеїнового, амінокислотного, мінерального, вітамінного живлення великої рогатої худоби, свиней, овець; норми і технології повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; теоретичні основи формування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби в онтогенезі та обґрунтування породних технологій інтенсивного виробництва яловичини в Україні. Закономірним результатом багаторічних напрацювань вченого та його колег стала поява у 2012 р. концептуальної праці «Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби». Дослідження в області фізіології та біохімії жуйних дозволили створити нові концепції оцінки протеїну корму та нормування протеїну для високопродуктивних тварин, що дало імпульс для розробки інноваційних кормових добавок на основі захищеного протеїну і крохмалю.  З огляду на тему нашої статті, виокремлено та розглянуто напрацювання  вченого, присвячені годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби.

Біліографічний список

 1. Богданов Г.А. Влияние микроэлементов (кобальта, меди и марганца) на рост, развитие и обмен веществ у телят красной степной породы : автореф. … канд. с.-х. наук ; Харьков. вет. ин-т. Харьков, 1958. 20 с.
 2. Пути интенсификации животноводства. Харьков : Прапор, 1971. С. 103-114.
 3. Даниленко И.А, Богданов Г.А., Пяновська Л.П., Мосолова Є.С. Влияние разных количеств корнеплодов в рационах коров на жирность и другие показатели качества молока. Молочно-мясное скотоводство : респуб. межведом. темат. науч. сб. Вып 8 : Вопросы повышения жирномолочности коров. Киев : Урожай, 1967. С. 73–81.
 4. Богданов Г.А., Кузнецов В.А., Скорятина В.И., Атражева Т.А. Современные пердставления о значении качества протеина и организации полноценного протеїнового питания животных. Молочно-мясное скотоводство : респуб. межведом. темат. науч. сб. Киев: Урожай, 1975. Вып. 38. С. 14–25.
 5. Даниленко И.А., Богданов Г.А., Скорятина В.И., Кузнецов В.А., Кандыба В.Н., Власова К.А., Атражева Т.А. Проблема протеина и лизина в связи с разработкой интенсивных систем кормления сельскохозяйственных животных. Использование высоколизиновой кукурузы в кормлении сельскохозяйственных животных : тезисы докл. науч. конф. Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР (дек. 1973 г.). Харьков, 1973. С. 3-11.
 6. Даниленко И.А., Богданов Г.А., Атражева Т.А. Проблема качества протеина для жвачных и его роль в повышении использования животными питательных веществ рационов. Физиолого-биохимические и генетические основы повышения эффективности использования кормов в животноводстве : тезисы докл. Всесоюз. совещ. (4–7 сент. 1973 г.) / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физиологии, биохимии и питания с.-х. животных, ВИЖ, ВНИИГРЖ. Боровск, 1973. Ч. 1. С. 199–201.
 7. Даниленко И.А., Богданов Г.А., Туркевич Е.П., Герцен Е.И. Влияние длительного использования мочевины на процессы пищеварения в рубце и молочную продуктивность коров. Первый Всесоюзный симпозиум по пищеварению и биосинтезу молока у сельскохозяйственных животных. Боровск, 1972. С. 25.
 8. Богданов Г.А., Щербаков В.М. Метаболизм фосфора и кальция у высокопродуктивных коров при скармливании мочевины и фосфата аммония. Первый Всесоюзный симпоз иум по минеральному обмену и его регуляции у сельскохозяйственных животных / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. Боровск, 1972. С. 14.
 9. Богданов Г.О., Власова К.А. К обоснованию использования кормових фосфатов с разным содержанием фтора в кормлении молочних коров. Тезисы докладов к конференции по рациональному использованию кормов в услових интенсивного ведения животноводства / Науч.-ислед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР (декабрь 1972 г.). Харьков, 1972. С. 124-126.
 10. Богданов Г.А., Власова К.А. Обмен кальция и фосфора у коров в зависимости от физиологического состояния уровня фтора в рационе. Первый Всесоюзный симпозиум по минеральному обмену и его регуляции у сельскохозяйственных животных / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. Боровск, 1972. С. 16–17.
 11. Богданов Г.А., Пасечник Г.И., Славов В.П., Чумаков Н.Я. Эффективность скармливания коровам мочевины в виде экструдированной добавки в составе комбикормов. Научно-технический бюллетень. Научно-исследовательского института животноводства Лесоcтепи и Полесья УССР. Харьков, 1975. № 13. С. 3–5.
 12. Богданов Г.А., Бугаева Л.П. Откорм бычков с использованием рационов в различной физической форме. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных : межвузов. сб. / Харьков. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева, Харьков. зоовет. ин-т. Харьков, 1973. Т. 187. С. 160–164.
 13. Богданов Г.А., Бугаева Л.П. Некоторые показатели энергетического обмена у бычков при кормлении монокормами. Физиолого-биохимическое обоснование нормирования энергетического питания высокопродуктивных животных : тезисы докл. Всесоюз. совещ. (9–11 сент. 1975 г.). Боровск, 1975. С. 10–12.
 14. Бугаева Л.П., Богданов Г.А. Использование энергии корма при кормлении бычков гранулированными смесями. Физиолого-биохимическое обоснование нормирования энергетического питания высокопродуктивных животных : тезисы докл. Всесоюз. совещ. (9–11 сент. 1975 г.). Боровск, 1975. С. 23–24.
 15. Богданов Г.А., Бугаев А.А., Шевченко Н.К. Использование соломы в составе гранулированных соломенно-зерновых смесей. Физиолого-биохимическое обоснование нормирования энергетического питания высокопродуктивных животных : тезисы докл. Всесоюз. совещ. (9–11 сент. 1975 г.). Боровск, 1975. С. 12-14.
 16. Богданов Г.А., Зверев А.И., Ивашков П.И. Интенсивное выращивание ремонтних телок с использованием ЗЦМ. Животноводство. 1979. № 3. С. 54–56.
 17. Методические рекомендации по приготовлению и использованию заменителей цельного молока / ВАСХНИЛ, Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесью УССР. Харьков, 1982.13 с.
 18. Методические рекомендации по рациональному кормлению молочного скота и эффективному использованию кормов / ВАСХНИЛ ЮО, Науч.-исслед. ин-т животноводства Лесостепи и Полесья УССР. Харьков, 1980. 52 с.
 19. Довідник по годівлі сільськогосподарських тварин / за ред. Г.О. Богданова. Київ : Урожай, 1977. 408 с.
 20. Кузнєцов В.А., Кандиба В.М. Норми годівлі і раціони для великої рогатої худоби. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин : довідник / за ред. М.Т. Ноздріна. Київ: Урожай, 1991. С. 16–73.
 21. Інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обґрунтованої годівля сільськогосподарських тварин / за ред. Г.О.Богданова ; Ін-т тваринництва УААН. Харків, 2009. 216 с.
 22. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної рогатої худоби: довідник-посібник / за наук. ред. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. Київ : Аграрна наука, 2012. 296 с.
 23. Богданов Г.А., Кандыба В. Н., Линник В.С. Прогрессивные технологические решения при производстве говядины. Промышленное производство молока и говядины. Москва : Колос, 1983. С. 44-63.
 24. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби. Житомир : ПП «Рута», 2012. 860 с.
 25. Руденко Є.В., Помітун І.А., Кунець В.В. Основні результати пріоритетних досліджень у творчому наробку наукових шкіл Інституту тваринництва НААН. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № С. 162­–180.