Температура навколишнього середовища, як фактор впливу на продуктивність великої рогатої худоби

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-136-146

Кравченко Ю. С.,
к. с-г. н.,
Прусова Г. Л.,
к. с-г. н.,
Золотарьов А. П.,
Єлецька Л. М.,
Інститут тваринництва НААН,
Тимченко Л.А.,
Національна академія аграрних наук України

Ключові слова: температура, негативний вплив, навколишнє середовище, адаптація, комфортні умови, бугайці, корови, м'ясна та молочна продуктивність


У статті розглядаються питання впливу теплового стресу і високої температури навколишнього середовища на молочну і м’ясну продуктивність великої рогатої худоби різних порід.
Тепловий стрес у великої рогатої худоби, що виникає через поєднання та-ких умов як температура навколишнього середовища та вологість, створюють обстановку, що не дозволяє їм віддавати тепло. Разом з цим встановлено, що при негативному впливі високої температури навколишнього середовища включається захисна реакція організму, яка виражається в зниженні температури окремих частин тіла, шкірних покривів, слизових оболонок і рогових тканинах.
Накопичення тепла в організмі тварин відбувається коли збільшується температура їх тіла, тим самим вказує на те, що тварина вже відчуває певну ступінь теплового стресу, яке виражається в зниженні продуктивності великої рогатої худоби, їх рухової активності, відсутності апетиту, незначного поїдання кормів, тощо.
Цікаві матеріали були отримані при спостереженні за змінами молочної продуктивності корів чорно-рябої породи та їх температурним балансом при експлуатації в літній період, коли змінювалася не тільки температура навколишнього середовища, але і впливав потужний кормової фактор – зміна складу раціону.
Встановлено, що в першу половину лактації найбільший вплив на виробництво молока надає фактор народження теляти, коли всі функції організму спрямовані на виробництво молока. І вплив будь-яких інших несприятливих факторів зводиться до мінімального, навіть зміна складу раціону в літній час. Разом з тим, у другій половині лактації, коли інтенсивність молокоутворення знижується, підвищення температури навколишнього середовища негативно впливає на це та рівень молочної продуктивності корів зменшується.
Встановлено, що такий технологічний фактор, як підвищення темпера-тури навколишнього середовища вище комфортних негативно позначається як на молочну, так і на м’ясну продуктивність тварин, а засобами захисту від впливу цього температурного чинника має бути створення умов комфортного утримання тварин.
Ключові слова: температура, негативний вплив, навколишнє середо-вище, адаптація, комфортні умови, бугайці, корови, м’ясна та молочна продуктивність.

Бібліографічний список

  1. Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС : наслідки для бізнесу, населення та державного управляння : ред. І. Бураковського, В. Мовчан. – Київ : Альфа – ПІК, 2014. – 140 с.
  2. Хебебранд Ш. Изменение климата, сельское хозяйство и торговля: какова взаимосвязь? [Електронний ресурс] / Ш. Хебебранд // Мосты. – 2009. – Т. 2, № 5. Режим доступа : http:// trade.ecoaccord.org/bridges/0509/12.htm
  3. Лялько В. І. Використання даних наземного та космічного моніторингу температури навколишнього середовища для аналізу сучасної зміни клімату в Україні / В. І. Лялько, Л. О. Єлістратова, O. A. Апостолов // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 7. С. 109-114.
  4. Визначити механізми впливу ергономічних складових технологій на етологічні, адаптаційні, продуктивні показники тварин, ефективність та біобезпечність виробництва продукції молочного і м’ясного скотарства : рукопис наукового звіту за 2011 – 2015 рр.; керівник Шабля В. П. Інститут тваринництва НААН. – Харків : 2016. – С. 48–91.
  5. Выращивание теленка от рождения до высокопродуктивной коровы : технологические, кормовые и ветеринарные аспекты / под общ. ред. проф. Л. И. Подобеда. – Краснодар : «РАЙТ ПРИНТ ЮГ», 2017. – 580 с.
  6. Підвищення стійкості до змін клімату сільськогосподарського сектору Півдня України / Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної Європи. – Сентендре, Угорщина, 2015. – 76 с. – Режим доступа: documents.rec.org/publications /ClimateResilienceUkraine.pdf
  7. Валдоні С. Роль целенаправленного и контролируемого высвобождаемого небелкового азота в кормлении коров во время теплового стресса / С. Валдоні // Корми і факти. – 2017. – № 6–79 (82–83). – С. 49-51.
  8. Сурай П. С., Фотина Т. И. Что происходит со свиньями в жару и как защитить их от теплового стресса? / П. С. Сурай, Т. И. Фотина // Корми і факти. – 2017. – № 6–7. – С. 35-37.
  9. Овчаренко А. Как уменшить негативное влияние теплового стресса на пищеварительную систему коров? / А. Овчаренко // Корми і факти. – 2018. – № 5 (93). – С. 46-47.
  10. Федоров В. И. Рост, развитие и продуктивность животных. / В. И. Федоров. – Москва : Колос, 1973. – С. 271.