Стресчутливість чистопородних та помісних свиней

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-121-127

Іванов В. О.,
д. с.-г. н., проф.,
Гук М. С.,
м. н. с.,
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Ключові слова: свині, ДНК, ген RYR-I, «формалінова пляма», стрес, адаптація


Стресові впливи відіграють негативну роль у сучасній технології відлучених поросят. Ці дії включають, відсутністю материнського молока, втрати материнських зв’язків, зміна підстилок, транспортуванням до фермерських господарств, що вирощують або внутрішнє перегрупування, змінами умов утримання. Незначні стреси для тварин можуть бути як фактором, що сприяє зміцненню здоров´я та стійкості організму до зміни умов утримання. Сильні подразники мають негативний вплив на свиней, що може призвести до погіршення гомеостазу, резистентності, а на кінцевому етапі – до погіршення продуктивності, захворювання тварин. Саме тому нашою метою було вивчення питання, впливу стресів на тварин різних генетичних поєднань.
В умовах ДП «ДГ Степне» Полтавської області  з метою виявлення генотипових особливостей стресчутливості чистопородних та помісних свиней були проведені дослідження з використанням імунологічного і ДНК-тестів. Імунологічний тест було проведено у період відлучення поросят методом «формалінової плями». За допомогою ДНК-тесту досліджували поліморфізм q.1843С>Т гену RYR-1.
Встановлено, що найбільша кількість стресчутливих свиней була в помісній групі ВБ×(М×1/8П). В групі ВБ×ВБ крім стресчутливих свиней були присутні стресневизначені свині ВБ×ВБ – 20 %. Частка стресостійких тварин в групі ВБ×М склала – 88 %, в групі ВБ×ВБ – 80 % та в групі ВБ×(М×1/8П) – 76 %.
Ген RYR-1 досліджували методом полімеразної ланцюгової реакції та ампліфікації. Було встановлено, що свині ВБ×(М×1/8П) є носіями мутантного алеля стресу Т (3 %), який проявляється лише у гомозиготному стані, і їх вважають стресстійкими. Наявність алелю Т пов’язано з використанням свиней породи п’єтрен, як поліпшувача м’ясних якостей свиней. В свиней групи ВБ×ВБ та ВБ×М алеля стресу не виявлено.

Бібліографічний список

  1. Волощук В. М., Відгодівельні, забійні та м´ясні якості підсвинків м´ясних порід / В. М. Волощук, А. П. Василів // Свинарство. – 2013. – № 62. С. 8–13.
  2. Столюк В., Стреси в свинарстві / В. Столюк, В. Чумаченко // Пропозиція. – 2011. Режим доступа : http://propozitsiya.com/ua/stresi-v-svinarstvi
  3. Іванов В. О. Біологія свиней / В. О. Іванов, В. М. Волощук. – Київ : Нічлав, 2009. – 304 с.
  4. Решетников А. О. Гематологічні дослідження свиней відгодівельних груп з різним коефіцієнтом емоційності / А. О. Решетников, М. В. Демчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2008. – № 2 (37) С. 231–233
  5. Церенюк О. М. Підвищення стресстійкості свиней / О. М. Церенюк, О. В. Акімов, В. О. Бутенко // Агро-бізнес. – 2013. – № 3 (250).
  6. Семенов В. Стрессочуствительность и репродуктивные качества гибридных свиней / В. Семенов, О. Плужникова, Е. Лютов // Свиноферма. – 2011. – № 7. – С. 17.
  7. Плужникова О. В. Полиморфизм генов RYR-1, ESR, H-FABP и его использование в селекции свиней / О. В. Плужникова, Н. Г. Марутянц, Е. И. Сердюков // Сборник научных трудов Ставропольский научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. – Ставрополь, 2012. – Вип. 1–1, № 3. – С. 149–152.
  8. Гиниятуллин И. И., Полиморфизм гена RYR1 в популяциях свиней разных пород Республики Татарстан / И. И. Гиниятуллин, Л. А. Рахматов, Т. М. Ахметов, С. В. Тюлькин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеренарной медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань, 2004. – С. 61–64.
  9. Спосіб відбору молодняку свиней : пат. № 80923 Україна МПК A01K 67/02/, Іванов В. О., Волощук В. М., Лісний В. А., Іванова Л. О., Попова Н. В.; заявник Інститут Свинарства і АПВ НААН. – № u201300622; заявл.18.01. 2013; опуб. 10.06.2013, Бюл. №11. С. 4.
  10. Рудоман Г. С. Поширення мутантного алелю Т гену RYR1 у породах свиней вітчизняної та закордонної селекції / Г. С. Рудоман, В. М. Балацький, А. М. Саєнко // Свинарство – 2017. – № 69. – С. 116–117.