Стратегічні орієнтири управління розмірами та масштабами виробництва аграрних підприємств молочного напряму

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-90-102

Красноруцький О. О.,
д. е. н., професор,
https://orcid.org/0000-0003-1744-3257,
Інститут тваринництва НААН,
Смігунова О. В.,
к. е. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-9660-3361,
Державний біотехнологічний університет,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-7707-8269,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: молочне скотарство, польове кормовиробництво, спеціалізація, концентрація, стратегічне управління, механізм


В статті виконано обґрунтування стратегічних орієнтирів формування раціональних розмірів аграрних підприємств молочного напряму спеціалізації в контексті підвищення економічної ефективності їх діяльності. Окреслено основні елементи понятійно-категоріального апарату досліджень розмірів, масштабу, спеціалізації та концентрації виробництва в аграрних підприємствах. Визначено, що розмір аграрного підприємства молочного напряму є комплексною характеристикою його виробничого потенціалу, яка відображає за допомогою системи показників площі землекористування та поголів’я сільськогосподарських тварин можливості підприємства щодо досягнення певних результатів виробництва молока та його інтенсифікації при збереженні просторових характеристик підприємства. Вивчено особливості формування та функціонування організаційно-економічного механізму управління розмірами аграрних підприємств молочного напряму. Обґрунтовано методичний підхід до зміни розмірів аграрних підприємств-виробників молока. Виконано оцінку динаміки рівнів спеціалізації, концентрації та економічної ефективності виробництва і реалізації молока в аграрних підприємствах. Виявлено тенденції залучення інструментарію раціоналізації виробничої структури та розмірів підприємств-виробників молока. Обґрунтовано напрями розвитку економічного потенціалу аграрних підприємств молочного напряму спеціалізації. Окреслено специфіку та межі використання інтеграційних інструментів раціоналізації розмірів аграрних підприємств-виробників молока. Визначено стратегічні орієнтири стабілізації стану галузі молочного скотарства в сучасних умовах, а також ідентифіковано виключне значення польового кормовиробництва, як каталізатора розвитку галузі. Встановлено, що ключовими стратегічними орієнтирами розвитку молочного скотарства в аграрних підприємствах мають стати недопущення погіршення стану земельних угідь в користуванні агрохолдингів, мультинаціональних компаній та крупних землекористувачів з внесенням відповідних регуляторних заходів; дотримання продовольчої безпеки держави шляхом збалансування внутрішнього виробництва за рахунок стимулювання вітчизняного тваринництва; розвиток експортного потенціалу та зниження імпортозалежності внутрішнього ринку.

Бібліографічний список

  1. Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/operativ/open_data/2022/50.xlsx (дата звернення 10.04.2023)
  2. Поголів’я корів в Україні зменшилось на понад 13 %. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/pogoliva-koriv-v-ukraini-zmensilos-na-ponad-13 (дата звернення 10.04.2023)
  3. Обсяг виробництва (валовий надій) молока за регіонами. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/operativ/open_data/2022/55_1.xlsx (дата звернення 10.04.2023)
  4. Мазнєв Г.Є., Красноруцький О. О., Бобловський О. Ю., Артеменко О. О., Заїка С. О. Прогресивні технології польового кормо виробництва в контексті реставрації тваринницької галузі. Вісник ХНАУ: Економіка АПК і природокористування. 2009. Вип. 10. С. 50 – 60.
  5. Гуторов А. О. Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика. Харків : «Міськдрук». 2012. 377 с.
  6. Амбросов В. Я., Маренич Т. Г. Підвищення ефективності молочного скотарства. Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. Харків. 2012. Вип. 126. С. 3-16.
  7. Величко Є. І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 4. С. 103–108.
  8. Безсмертна О. В., Тарасюк Н. М. Дослідження впливу рівня концентрації та спеціалізації виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами на ефективність галузі молочного скотарства. Економіка АПК. 2012. № 4. С. 23 – 27.
  9. Яців І. Концентрація виробництва у сільськогосподарських підприємствах як чинник формування в них конкурентних переваг [Електронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ae/2010_1-2/files/10yaicaf.pdf. (дата звернення 10.04.2023)
  10. Смігунова О. В. Методичні засади визначення раціональності розмірів аграрних підприємств молочного напряму: теоретичний аспект. Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. Харків. 2016. Вип. 172. С. 175–181.