Стан та шляхи удосконалення системи ведення конярства робочо-користувального напряму херсонської області

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-198-208

Соболь О. М.,
к. с.-г. наук, доц.,
Херсонський державний аграрний університет

Ключові слова: коні, робочо-користувальне конярство, проміри, жива маса, індекси тілобудови, інтенсивність використання, коне-дні, кореляція


В статті викладено результати вивчення стану та шляхів удосконалення системи ведення конярства робочо-користувального напрямку Херсонської області. Для оцінки динаміки поголів’я коней в області було вивчено зміни чисельності тварин в інших галузях. Єдиною галуззю, яка показала позитивну динаміку, є птахівництво – поголів’я збільшилося на 63,9 %. Найбільші втрати зазнала галузь конярства (94,0 %). Крім конярства, несприятливі умови відмічено для розвитку галузей вівчарства з козівництвом, де скорочення поголів’я склало 92,9 %. Дещо менші втрати, 84,4 та 78,0 %, відповідно,відмічені для галузі скотарства.
На 1.01.2018 поголів’я в коней в області складало 0,8 тис. гол. або 6,03 % від необхідного. Проблемою конярства області є незабезпеченість племінними ресурсами: з наявного поголів’я лише 4,38 % мали документовані дані про походження, найбільш представленими породами був шетлендський поні (34,3 %), коні західноєвропейських порід спортивного напрямку (25,7) та українська верхова (20,0 %), жеребців рисистих та ваговозних порід для поліпшення коней місцевої селекції виявлено не було.
За відсутності використання жеребців-плідників порід-поліпшувачів досліджене поголів’я було дрібним, середні проміри кобил становили 149,3 – 150,8 – 170,2 – 18,1 см, меринів 150,8 – 151,0 – 171,3 – 18,3 см. Коні мали недорозвинутий кістяк (індекс обхвату п’ястку 12,1…12,2), майже квадратний формат (індекс формату 99,2…100,5) та відносно невеликий обхват грудей (індекс обхвату грудей 113,7….114,0), невелику живу масу – 402,4 та 409,8 кг, Використання коней було недостатньо ефективним, фонд робочого часу недовикористаний на 10,62…27,84 %. Виявлені вірогідні показники зв’язку із інтенсивністю використання для всіх промірів, особливо для висоти в холці (0,641….0,683), обхвату грудей (0,314…0,697). Найвищі коефіцієнти було отримано для показника живої маси (0,2012…0,755).
Виходячи з вищезазначеного, основним шляхом удосконалення робочо-користувального конярства в області є поліпшення коней в напрямку підвищення їх висоти в холці та живої маси за рахунок використання жеребців-плідників поліпшуючих порід.

Бібліографічний список

 1. Использование рабочих лошадей. – Retrieved from: cjzone.ru/ loshad/ ispolzovanie-rabochix-loshadej/
 2. Ковешников В. С. Пути развития массового коневодства / В. С. Ковешников // Коневодство и конный спорт. – 1991. – № 4. – С. 2–3.
 3. Тимченко А. М. Роль коневодства в экономическом положении сельского населения/ А. М. Тимченко // Коневодство и конный спорт. – 2004. – № 6. – С. 2–6.
 4. Свечин К. Б. Коневодство / К. Б. Свечин, И. Ф. Бобылев, Б. М. Гопка . – М.: Колос, 1992. – 271 с.
 5. Ткачова І. В. Чистопородне розведення коней в умовах обмеженого генофонду/ І. В. Ткачова // Науково-інформаційний вісник біолого- технологічного факультету / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». – Херсон : ВЦ «Колос», – Вип. 11. – С.66–73.
 6. Гопка Б. М. Коні в сільському господарстві / Б. М. Гопка, О.А. Калантар, П. М. Павленко. – К.: Урожай, 1989. – 152 с.
 7. Соболь О. М. Рабочие качества лошадей разного происхождения в условиях фермерских и крестьянских хозяйств Близнецовского района Харьковской области / О. М. Соболь // Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва НААН. – Харків, – №. 111. – С. 201–207.
 8. Постернак Л. І. Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні / Л. І. Постернак // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 2. – С. 230–236
 9. Климeнкo Л. Испoльзoваниe рысакoв как рабoчих лoшадeй / Л.Климeнкo // Кoнeвoдствo и кoнный спoрт. – 1993. – № 4. – С. 2.
 10. Новиков А. А. Коневодство Украины / А. А. Новиков // Годівля коней. Сучасний стан галузі. Проблеми та перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. конф. (10–11 бер. 2005 р.) / Дніпропетр. держ аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 4–9.
 11. Старчеус А. П. Кінь у присадибному і фермерському господарстві / А. П. Старчеус, В. І. Оненко. – К., 2001. – 112 с. (Бібліотека ветеринарної медицини).
 12. Тваринництво України 2018 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Retrieved from : www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat _u/2018/zb /05/zb_tu2017pdf.pdf
 13. Букушева А. В. Статистическая обработка данных в Gnumeric : учеб. пособ. / Бакушева А. В. – Саратов, 2015. Retrieved from : https://docplayer.ru/30392009-Statisticheskaya-obrabotka-dannyh-v-gnumeric.html