Розвиток ремонтних телиць симентальської породи різної генеалогічної приналежності в постнатальному онтогенезі

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-89-96

Когут М. І.,
к. с.-г. н., пр. н. сп.,
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Ключові слова: розвиток, проміри, жива маса, екстер’єр, симентальська комбінована порода, телиці


Наведено результати розвитку ремонтних телиць симентальської породи молочно-м’ясного напрямку продуктивності в постнатальному онтогенезі. Встановлено, що за показниками живої маси при народженні між телицями-дочками бугая Імаго 937169727 (лінія Редада) та дочками бугая Вікхта 932375771 (лінія Хоррора) практично не було, хоч жива маса була досить високою, що є характерним для тварин симентальської комбінованої породи. Телиці обох ліній за живою масою переважали стандарт породи. Однак в усі досліджувані періоди спостерігається тенденція більшої живої маси у телиць з лінії Редада. Найбільш виражена перевага за живою масою між телицями порівнюваних ліній встановлена при досягненні ними віку 18 місяців на користь телиць з лінії Редада. Їх жива маса становила 410,3 кг, або більше ніж у телиць з лінії Хоррора на 23,6 кг (6,1 %, p≤0,001), що перевищувало стандарт породи на 30,3 кг (7,9 %).
Встановлено, що середньодобові прирости були найвищими у телиць з лінії Редада. У віковому періоді 13-18 міс. та у 0-18 міс. телиці з лінії Редада на 15,8 % та 6,8 % переважали телиць з лінії Хоррора (p≤0,001, p≤0,01).
Окомірно встановлено, що телиці обох ліній мають міцну конституцію, добре розвинені кістяк та мускулатуру. Тварини компактні, гармонійно розвинені, мають глибокі і широкі груди та міцні кінцівки. Телиці з лінії Редада мали більші проміри тулубу. При цьому вірогідно вищими промірами характеризуються тварини з лінії Редада: у віці 12 місяців – більшою висотою в холці і косою довжиною тулуба (p≤0,01, p≤0,05), а у 18 місяців – обхватом грудей за лопатками (p≤0,01). За іншими промірами вірогідної різниці між телицями порівнюваних ліній не встановлено. З віком індекс високоногості закономірно спадає. У телиць з лінії Хоррора спостерігається незначне збільшення у віці 18 міс. індексів тазогрудного, збитості та масивності.

Бібліографічний список

 1. Данець Л. В. Взаємозв’язок живої маси ремонтних телиць з терміном їх продуктивного використання. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2 (25). С. 10–13.
 2. Димчук А. В., Любинський О. І. Ріст живої маси телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інституту розведення і генетики тварин НААН. Київ, 2015. Вип. 49. С. 85–89.
 3. Руснак П. Й., Щербатий З. Й., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Львів, 2015. Т.17. № 3(63). С. 302–308.
 4. Сірацький Й. З., Данилків Я. Н., Данилків О. М., Федорович Є. М., Меркушин В. В., Мельник Ю. Ф., Чуприна О. П., Кадиш В. О., Любинський О. І. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції ; за ред. Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. Київ : Науковий світ, 2001. 142 с.
 5. Когут М. І., Федак В. Д. Розвиток телиць різних ліній симентальської породи. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут сіл. госп-ва Карпатського регіону НААН. Львів–Оброшино, 2016. Вип. 60. С. 176–180.
 6. Михальченко С. А., Дімгля Г. Г. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць червоної молочної породи за сучасними нормами годівлі. Науково-технічниий бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2015. № 114. С. 90–97.
 7. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 255 с.
 8. Полупан Ю. П. Онтогенетичні особливості формування екстер’єру молодняку. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин НААН ім. М. В. Зубця. Київ, 2016. Вип. 52. С. 63–81.
 9. Підпала Т. В., Ясевін С. Є., Дровняк О. В. Інтенсивне вирощування ремонтного молодняку молочної худоби. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, 2011. Вип. 10 (50). С. 117–120.
 10. Різун О. В. Оцінка живої маси телиць різного походження в стаді ТОВ «КРОК-УКРЗАЛІЗБУД». Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин НААН ім. М. В. Зубця. Київ, 2018. Вип. 55. С. 117–123.
 11. Савчук О. В., Щербатюк Н. В. Оцінка росту та розвитку молодняку в молочний період. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 7(26). С. 75–77.
 12. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. Киев : Урожай, 1976. 288 с.
 13. Скляренко Ю. І. Вплив інтенсивності розвитку телиць на їх подальші господарсько корисні ознаки. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2018. № 119. С. 134–141.
 14. Федоров В. П. Рост, развитие и продуктивность животных. Москва : Колос, 1973. 272 с.
 15. Хмельничий Л. М., Лобода В. П. Характеристика ремонтних телиць української червоно-рябої молочної породи за розвитком живої маси. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2(25). С. 10–13.