Розведення за родинами при вдосконаленні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-171-181

Обливанцов В. В.,
д. с.-г. н., доцент,
Скляренко Ю. І.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

Ключові слова: скотарство, розведення, сумський внутрішньопородний тип, родина, корова, продуктивність


Висвітлено результати науково-виробничих досліджень із формування генеалогічних маточних родин корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у стаді племзаводу «Перше Травня» Сумської області та їх оцінки за продуктивними ознаками. Визначено маточні родини корів племінного стада, які характеризуються високими показниками багатомолочні, жирномолочності та білковомолочності. Оцінка комбінаційної здатності ліній та родин корів показала, що найбільше вдалих підборів бугаїв-плідників до маточного поголів’я сформованих родин одержано від поєднання з лініями Елевейшна 1491007, Валіанта 1650414, Чіфа 1427318 та Старбака 352790. Встановлено, що маточні родини корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи достатньою консолідовані за ознаками молочної продуктивності. Молочна продуктивність корів генеалогічних маточних родин в розрізі поколінь була неоднаковою. У подальших поколіннях від родоначальниць родин до їх правнучок відбувалось зменшення фенотипової різноманітності ознак молочної продуктивності тварин. Коефіцієнти успадковуваності надою та вмісту жиру в молоці за материнською лінією у сформованих генеалогічних родинах були вірогідно невисокими (h23=0,14-0,19, P>0,95). Вплив спадковості родоначальниць маточних родин на ознаки молочної продуктивності їх потомства у подальших поколіннях знижувався. У кожній генеалогічній родині сформовано племінне ядро, до якого включено корів з найвищою молочною продуктивністю у родині. Розроблено схему підбору бугаїв-плідників планових ліній до маточних родин корів та заходи щодо добору і комплексної оцінки корів-рекордисток племінного стада, яких доцільно використовувати в якості потенційних родоначальниць нових маточних родин. Показано, що розведення за родинами сприяє формуванню оптимальної структури племінного стада, ефективному використанню корів-рекордисток, забезпечує підвищення генетичного потенціалу молочної продуктивності тварин. Відображено, що реалізація запланованих заходів племінної роботи з родинами корів сприятиме підвищенню ефективності внутрішньопородної селекції української чорно-рябої молочної породи.

Бібліографічний список

  1. Кузів М. І. Селекційна робота з лініями та родинами при вдосконаленні української чорно-рябої молочної породи / М. І. Кузів // Біологія тварин. – Львів, 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 354–359.
  2. Ладика В. І. Організація та головні напрямки селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві Сумського регіону / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб // Вісник Сумського національного аграрного уныверситету. – Суми, 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 3–10. – (Серія «Тваринництво»).
  3. Обливанцов В. В. Методичні рекомендації по використанню електронної таблиці Еxcel для обробки матеріалів наукових досліджень (для студентів спеціальностей 7.130201 – «Зооінженерія», 7.130501 – «Ветеринарна медицина», аспірантів та наукових співробітників) / В. В. Обливанцов. – Суми : Сумський ДАУ, 2000. – 46 с.
  4. Обливанцов В. В. Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи / В. В. Обливанцов // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 63–67. – (Серія «Тваринництво»).
  5. Пелехатий М. С. Особливості розведення імпортної чорно-рябої німецької худоби за родинами / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 127–135.
  6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 256 с.
  7. Положення з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві. Затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 385 від 02.07.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1217-12.
  8. Програма розвитку скотарства Сумського регіону на 2011–2020 роки / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, В. М. Івченко, Г. М. Гребеник ; за заг. ред. А. М. Салогуба. – Суми, 2011. – 115 с.
  9. Руденко Є. В. Актуальні питання розвитку технологій виробництва і забезпечення якості продукції скотарства в Україні (присвячено 100-річчю від заснування НААН України) / Є. В. Руденко, О. К. Трішин, І. А. Помітун, Л. І. Подобед, Н. М. Шкавро // Науково-технічний бюлетень Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2018. – № 120. – С. 3–13. DOI32900/2312-8402-2018-120-3-13.
  10. Скляренко Ю. І. Характеристика родин української чорно-рябої молочної породи / Ю. І. Скляренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2009. – Т. 11, № 2 (41), ч. 3. – С. 192–195.