Розрахунок генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-194-204

Церенюк О. М.,
д. c.-г. н., доцент,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: свинарство, генетичний потенціал, продуктивність, покоління, розведення


Метою досліджень, результати якої викладені у статті, було відпрацювання методичних підходів з розрахунку генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві. Дослідження проводилися в племінному репродукторі з розведення тварин цієї породи ФГ «Шубське» Богодухівського району Харківської області.
На першому етапі була оцінена продуктивність нащадків (відгодівельні якості) маток родини UNI уельської породи в племінному репродукторі з розведення тварин цієї породи ФГ «Шубське» Богодухівського району Харківської області по двох послідовних поколіннях.
За отриманими результатами видно, що в цілому по всім оціненим маткам спостерігалось скорочення періоду відгодівлі на 0,60 діб зі скороченням витрат корму на 0,04 кормових одиниці. В той же час, за товщиною шпику по оціненій родині на рівні двох оцінених поколінь мав місце регрес на 0,10 мм.
Як свідчать отримані дані, методичні підходи, що є ефективними за прямих показників (відтворні якості, забійні якості та ін.), виявились неінформативними за зворотних показників, де бажаним є зменшення величин (вік досягнення живої маси, витрати корму, товщина шпику й ін.). Запропоновано використовувати наведені формули лише для прямих показників, а для зворотних показників використовувати формули за дещо зміненого математичного апарату. Враховуючи ці особливості запропоновано модифікований методичні підхід до розрахунку цього показника за зворотними показниками.
За використання даного методичного підходу проведено розрахунок генетичного потенціалу продуктивності за відгодівельними якостями і визначено ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин.
За результатами оцінки генетичного потенціалу продуктивності (за запропонованим методичним підходом) відгодівельних якостей нащадків визначено свиноматку В19056, що відзначалась найвищими значеннями генетичного потенціалу продуктивності. Також, без урахування значень прижиттєвої товщини шпику у нащадків, для подальшої селекційної роботи, на підставі оцінки генетичного потенціалу продуктивності, можуть бути використані свиноматки В19004 та G19308.

Бібліографічний список

 1. Гузєв І. В., Чиркова О. П., Неумивака В. М. Генетичний потенціал галузі м’ясного скотарства в Україні. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення ігенетики тварин ім. М.В. Зубця. Київ. 2008, №. 42. С. 34–49.
 2. Gustavsson I. From Giessen to Toulouse : 20 years in domestic animal cytogenetics. Genet Sel Evol. 1991. V. 23. № 1. Р. 9–17.
 3. Дзіцюк В. В. Використання цитогенетичних методів у селекції плідників. Київ : Аграрна наука, 2009. 60 с.
 4. Маслюк А. М. Генетичний потенціал репродуктивних якостей свиноматок української степової білої породи у розрізі ліній та родин. Науковий вісник Асканія-Нова, 2009. № 2. С. 139–144.
 5. Гиря В. М.; Волощук, М. В.; Погрібна, Н. М. Оцінка генетичного потенціалу кнурів-плідників. Свинарство : міжвід. темат. наук. зб. / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2012. № 61. С. 67–75.
 6. Дудка О. І., Карвацька І. М. Використання прийомів стабілізуючого відбору в генофондових стадах свиней. Науковий вісник «Асканія-Нова» / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». Нова Каховка : ПИЕЛ, 2019. № 12. С. 134–144. DOI: 10.33694/2617-0787-2019-1-12-134-144
 7. Хватова М. А. Селекція за комбінаційною здатністю як надійний засіб підвищення генетичного потенціалу свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2015. № С. 281–288.
 8. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. Наукова школа академіка МВ Зубця у розвитку наукових основ вітчизняного тваринництва. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Київ, 2018. Вип. 55. С. 6–13.
 9. Коваленко В. П., Нежлукченко Т. І. Методи оцінки генетичного потенціалу і контролю селекційних процесів у тваринництві. Таврійський науковий вісник / Херсон. держ. аграрн. ун-т. Херсон, 2008. № 64. С. 143–149.
 10. Басовский Н. З. Оценка генетического потенциала молочной продуктивности у крупного рогатого скота. Цитология и генетика, 1991. Т. 25. № 3. С. 57–61.
 11. Цуп В. І., Ящук Т. С., Тихонова Б. Є. Генетичний потенціал молочної продуктивності червоної польської породи. Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва : зб. наук. пр. Білоцерк. нац. аграрн. ун-ту. Біла Церква, 2010. № 3(72). С. 132–135.
 12. Ільницька Т. Є.; Бондаренко О. В. Оцінка жеребців-плідників за результатами виступів їх нащадків у змаганнях з подання перешкод (конкуру).  Актуальні питання технології продукції тваринництва : зб. статей за результатами ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (30-31 жовт. 2018 р.) / Полтав. держ. аграр. академія. Полтава, 2018. С. 27.
 13. Слюсаренко Ю. Л. Вплив типу вищої нервової діяльності на робочу продуктивність та ріст коней. Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка / Поділ. держ. аграрно-техніч. ун-т. Камянець-Подільський, 2019. 1(30). С. 60–65.
 14. Горин В. В. Повышение еффективности селекционного процесса в свиноводстве на основе разработки и использования генетико-популяционных методов. автореф… доктора с.-х. наук, 06.02.01. Санкт-Петербург–Пушкин, 1992. 50 с.
 15. Церенюк О. М. Визначення ефекту гетерозису в свинарстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування.Київ, 2009. Т. 138. С. 183–187.
 16. Церенюк О. М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні. Харків, 2009. С. 248 с.
 17. Сусол Р. Л., Онищенко А. О. Українська м’ясна порода свиней: сучасний стан та заходи щодо її збереження. Аграрний вісник Причорномор’я. Серія «С.-г. науки» : зб. наук. пр. Одеса, Вип. 76(2). С. 86–90.
 18. Войтенко С. Л., Вишневський Л. В. Інбридинг в миргородській породі свиней. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Київ, 2017. № 54. С. 208–215.
 19. Зубець М. В. Оцінка генетичного потенціалу плідника. Вісник аграрної науки. 1993. № 8. С. 73–80.
 20. Стрижак Т. А., Церенюк О. М., Гетя А. А., Акімов О. В., Стрижак А. В. Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська. Вісник аграрної науки Причорномор’я : міжвідом. темат. наук. зб. Миколаїв, 2018. Вип. 2. С. 78–82.
 21. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посіб. / за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. Київ : Аграрна наука, 2017. 328 с.
 22. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 352 с.
 23. Барановский Д. И., Хохлов А. М., Гетманец О. М. Биометрия в MS Excel : учеб. пособ. Харків : ФЛП Бровин А. В., 2017. 228 с.