Рівень дискретності низькоспадкових ознак та їх кореляційний зв’язок у свиноматок різних класів розподілу за деякими оціночними індексами

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-216-226

Халак В. І.,
к. с.-г.н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
Державна установа «Інститут зернових культур НААН України»,
Гутий Б. В.,
д. вет. н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-5971-8776,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна,
Корх І. В.,
к. с.-г.н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Інститут тваринництва НААН України

Ключові слова: свиноматка, відтворювальні якості, племінна цінність, оціночний індекс, дискретність, мінливість, кореляція


В статті наведено результати досліджень відтворювальних якостей свиноматок різних класів розподілів за деякими оціночними індексами, рівень їх дискретності та кореляційний зв’язок. Дослідження  проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області та  лабораторії тваринництва ДУ «Інститут зернових культур НААН України». Робота виконана згідно програми наукових досліджень НААН № 30 «Свинарство».
Оцінку свиноматок за відтворювальними якостями проводили з урахуванням наступних ознак: багатоплідність, гол; великоплідність, кг, молочність, кг; маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг, збереженість, % Рівень дискретності ознак відтворювальних якостей розраховували за методикою В. В. Серомолот, С. И. Святченко (1984), індекси відтворювальних якостей (І) – за методикою М. Д. Березовського (цит. за П. А. Ващенко, 2019), ІВЯ – за методикою І. П. Шейко та ін. (2006), біометричну обробку результатів досліджень – за методиками Г.Ф. Лакіна (1990).
Встановлено, що свиноматки великої білої породи підконтрольного стада характеризуються високими показниками відтворювальних якостей. З урахуванням класу розподілу тварин за індексом Березовського М. Д. і індексом відтворювальних якостей свиноматки (ІВЯ) достовірну різницю встановлено за багатоплідністю (4,1–4,2 гол), молочністю (23,5–23,7 кг) та масою гнізда на час відлучення у віці 28 діб (24,9–25,2 кг). Коефіцієнт дискретності (D) ознак відтворювальних якостей у свиноматок піддослідних груп коливався в межах від 0,028 до 0,288. Кількість достовірних коефіцієнтів кореляції між ознаками відтворювальних якостей свиноматок та оціночними індексами дорівнює 90,00 %. Зв’язок між індексом Березовського М.Д. та індексом відтворювальних якостей свиноматки (ІВЯ) дорівнює 0,990±0,0017 (tr=580,12; р<0,001). Зазначене свідчить про ефективність їх використання в подальшій селекційно-племінній роботі з поголів’ям свиней великої білої породи. Використання свиноматок класу М+ забезпечує одержання додаткової продукції на рівні +16,79-16,98 % або +421,06 – +416,35 грн./гол.

Бібліографічний список

 1. Бекенев В. А. Селекция свиней. Новосибирск : РАСХН, СО, 2007. 184 с.
 2. Бажов Г. М., Комлацкий В. И. Биотехнология интенсивного свиноводства. Москва : Росагропромиздат, 1989. 269 с.
 3. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві. Полтава : Полтавський літератор, 2009. 192 с.
 4. Церенюк О. М., Акімов О. В., Чалий О. І. Породно-лінійна гібридизація в свинарстві Харківської області. Розвиток наукової спадщини професора М.Д. Любецького щодо розведення і селекції сільськогосподарських тварин : матеріали Міжнар. наук. конф. Харків : ХДЗВА. 2012. С. 66–71.
 5. Халак В. И. Некоторые селекционные признаки свиней и их оценка с использование инновационных методов. Научный фактор в стратегии инновационного развития свиноводства : сб. материалов XXII междунар. науч.-практ. конф. Гродно : ГАУ, 2015 С.140–
 6. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 10(2). P. 356–360. DOI: 10.15421/2020_109.
 7. Волощук В. М., Халак В. І. Продуктивність свиней різної племінної цінності та класів розподілу за індексами О. Вангена та А. Сазера, Х. Фредіна. Свинарство : міжвідом. темат. наук. зб. Інституту свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2015. Вип. 67. С. 81–86.
 8. Коваленко Т. С. Удосконалення оцінки продуктивних і племінних якостей свиней за селекційними індексами : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01. Полтава, 2011. 17 с.
 9. Церенюк О. М., Хватов Ф. І., Стрижак Т. А. Ефективність селекційних і оціночних індексів материнської продуктивності свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2010. № 102. С. 173–
 10. Халак В. И. Продуктивность и экономическая эффективность использования свиноматок разной племенной ценности. Актуальные проблемы инновационного развития и кадрового обеспечения АПК : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 4–5 июня 2020 года). Минск : БГАТУ, 2020. С. 158–162.
 11. Ващенко П. А. Визначення племінної цінності свиней різними методами. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2010. Т. 2. Вип. 1(52). С. 77–79.
 12. Ващенко П. А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей селекційних індексів та ДНК-маркерів : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». Миколаїв, 2019. 43 с.
 13. Способ комплексной оценки репродуктивных качеств свиноматок : пат. РФ № 2340178. № 2006118083; заявл. 26.05.2006; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 34. 7с.
 14. Серомолот В. В., Святченко С. И. Оценка степени дискретности отдельных родственных групп сельскохозяйственных животных методами математической статистики. Сельскогохозяйственная биология. 1984. № 3. С. 119–120.
 15. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой технологии, изобретений и рационализаторских предложений. Москва : ВАИИПИ, 1983. 149 с.
 16. Лакин Г.Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. 352 с.