Результати оцінки племінної цінності свиноматок з використанням традиційних та інноваційних методів

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-212-224

Халак В. І.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Козир В. С.,
д. с.-г. н., професор, академік НААН України,
Інститут зернових культур НААН,
Руденко Є. В.,
д. вет. н. член-кор. НААН України,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: свині, свиноматка, відтворювальні якості, племінна цінність, індекс, мінливість, кореляція, економічна ефективність


В статті наведено результати досліджень відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності, а також визначено економічну ефективність їх використання в умовах промислового комплексу. Дослідження проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області (СТОВ «Дружба_Казначеївка», ТОВ «Відродження») та лабораторії тваринництва Державної установи Інститут зернових культур НААН. Роботу виконано згідно програми наукових досліджень НААН №30 «Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства» («Свинарство»).
Оцінку свиноматок за ознаками відтворювальних якостей проводили з урахуванням наступних показників: багатоплідність, гол; великоплідність, кг, маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг, маса гнізда на час відлучення у віці 60 діб (розрахункова), кг, збереженість, %. Племінну цінність тварин визначали за багатоплідністю і масою гнізда на час відлучення (згідно додатку 7 Інструкції з бонітування свиней) та селекційним індексом відтворювальних якостей  свиноматки (СІВЯС). Індекс вирівняності (однорідності) гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження (ІВГ0 ) розраховували за методикою В.І. Халак (2012), економічну ефективність результатів досліджень – за загальноприйнятою методикою. Біометричну обробку результатів досліджень проводили за методиками Г.Ф. Лакіна (1990).
Встановлено, що свиноматки класу «еліта» переважали ровесниць класу «позакласні» за багатоплідністю, кількістю поросят на час відлучення, масою гнізда на час відлучення у віці 28 діб та масою  гнізда на час відлучення у віці  60 діб (розрахункова) в середньому на 28,76 %. Різниця між свиноматками класів М+ і М (клас розподілу за СІВЯС) за багатоплідністю, кількістю поросят на час відлучення, масою гнізда на час відлучення у віці 28 діб та масою гнізда на час відлучення у віці 60 діб (розрахункова) дорівнює 34,32, 34,78, 27,60 і 28,30 % відповідно. Коефіцієнти парної кореляції між абсолютними показниками  відтворювальних якостей свиноматок, індексом «вирівняність (однорідність) гнізда свиноматки за живою масою поросят на час народження» та селекційним індексом відтворювальних якостей свиноматки (СІВЯС) на 83,33-100,0 % є достовірними і коливаються у межах від -0,446 до +0,989. Критерієм відбору високопродуктивних тварин згідно Інструкції з бонітування свиней є клас «еліта», за селекційним індексом відтворювальних якостей свиноматки (СІВЯС) – 97,85-123,99 і більше балів.
Використання свиноматок класу «еліта» та М+ (за СІВЯС) забезпечує одержання додаткової продукції на рівні +11,84 – 16,49 %.

Бібліографічний список:

 1. Schiavo G., Galimberti G., Calò G., Samorè A. B., Bertolini F., Russo V., Gallo M., Buttazzoni L., Fontanesi L. Twenty years of artificial directional selection have shaped the genome of the Italian Large White pig breed. Stichting International Foundation for Animal Genetics. 2015. Vol. 47. P. 181–191. DOI: 10.1111/age.12392
 2. Акімов О. В. Ефективність породно-лінійної гібридизації з використанням заводських ліній свиней харківського типу української м’ясної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.02.01. «Розведення та селекція тварин». Херсон, 2010. 19 с.
 3. Бекенев В. А. Селекция свиней. Новосибирск : РАСХН СО, 2007. 184с.
 4. Бажов Г. М., Комлацкий В. И. Биотехнология интенсивного свиноводства. Москва : Росагропромиздат, 1989. 269 с.
 5. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві. Полтава : Полтавський літератор, 2009. 192 с.
 6. Церенюк О. М., Акімов О. В., Чалий О. І. Породно-лінійна гібридизація в свинарстві Харківської області. Розвиток наукової спадщини професора М. Д. Любецького щодо розведення і селекції сільськогосподарських тварин : матеріали Міжнар. наук. конф. Харків : ХДЗВА. 2012. С. 66–71.
 7. Халак В. И. Некоторые селекционные признаки свиней и их оценка с использование инновационных методов. Научный фактор в стратегии инновационного развития свиноводства : сб. материалов XXII Междунар. научн.-практ. конф. Гродно : ГАУ, 2015. С. 140–
 8. Волощук В. М., Халак В. І. Продуктивність свиней різної племінної цінності та класів розподілу за індексами О. Вангена та А. Сазера, Х. Фредіна. Свинарство : міжвідом. темат. наук. зб. Інституту свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2015. Вип. 67. С. 81–86.
 9. Коваленко Т. С. Удосконалення оцінки продуктивних і племінних якостей свиней за селекційними індексами : автореф. дис. на здобуття наук. канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01. Полтава, 2011. 17 с.
 10. Ващенко П. А. Визначення племінної цінності свиней різними методами. Вісник аграрної науки Причорномор’я / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. Миколаїв, 2010. Т. 2. Вип. 1(52). С. 77–79.
 11. Інструкція з бонітування свиней. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. Киів : ВПЦ «Київський університет», 2003. 64 с.
 12. Церенюк О. М., Хватов Ф. І., Стрижак Т. А. Ефективність селекційних і оціночних індексів материнської продуктивності свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2010. № 102. С. 173–
 13. Халак В. І. Адаптація та відтворювальна здатність свиноматок великої білої породи різного походження. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2009. Вип. 10 (16). С. 126–130.
 14. Спосіб визначення вирівняності гнізда свиноматок : патент 66551 Україна, № u 2011007148; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 15. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой технологии, изобретений и рационализаторских предложений. Москва : ВАИИПИ, 1983. 149 с.
 16. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. 352 с.