Раціональне використання генетичних ресурсів на прикладі симентальської породи великої рогатої худоби

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-163-170

Мирось В. В.,
д. с.-г. н., професор,
Золотарьова С. А.,
к. с.-г. н.,
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва,
Василець В. Г.,
к. с.-г. н.,
Берестова Л. Є.,
к. с.-г. н.,
Луганський національний аграрний університет,
Ковтун С. Б.,
к. с.-г. н.,
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Ключові слова: режимний підсис, теплостійкість, середньодобовий приріст, бугайці, симентальська порода


У статті наведено результати вирощування молодняку симентальської молочно-м’ясної, помісей симентальської молочно-м’ясної з симентальською м’ясною австрійської селекції, та симентальської м’ясної породи австрійської селекції. Дослідження проводились у племзаводі «Головеньківський» Борзнянського району Чернігівської області за технологією м’ясного скотарства на підсисі під коровами. Вивчено динаміку живої маси і середньодобові прирости бугайців симентальської породи різного напряму продуктивності при використанні режимного підсосу від народження до 6-місячного віку. Встановлено, що ці показники виявилися кращими у тварин ІІІ групи (симентальська м’ясна австрійська порода) протягом всього дослідження. Так, приріст живої маси у порівнянні з тваринами І групи був більшим на 6,7-7,5 %, ІІ групи – 3,6-3,8 %, а середньодобовий приріст за весь період досліду – на 4,6 % та 2,2 % відповідно. Також визначали пристосованість бугайців симентальської породи різної селекції до умов утримання в Україні. Вивчено зміну температурного режиму повітря у літній період протягом доби та встановлено вплив його на температуру тіла, частоту дихання і пульсу в різний час доби, а також розраховано індекс теплостійкості молодняку великої рогатої худоби. Вивчено захисну систему організму бугайців піддослідних груп за допомогою деяких показників специфічного та неспецифічного імунітету. Для цього було зроблено аналіз отриманих результатів імунологічних показників крові, де вивчено Т–лімфоцити, фагоцитарна активність та фагоцитарний індекс у породному розрізі. Встановлено, що бугайці симентальської м’ясної австрійської породи відрізнялися більш активною системою специфічного клітинного та гуморального імунного захисту, а бугайці місцевої симентальської молочно-м’ясної породи – підвищеною фагоцитарною активністю.

Бібліографічний список

 1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (Угоду ратифіковано Законом № 237/94-ВР(237/94-ВР) від10.11.94). – Режими доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012
 2. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – Рим-Москва, 2010. – 512 с.
 3. Буркат В. Збереження генофонду сільськогосподарських тварин / В. Буркат, М. Єфіменко, Б. Подоба, І. Гузев, М. Порхун, О. Бірюкова, С. Ковтун // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 6–9.
 4. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. – М.: Колос, 1976. – 224 с.
 5. Калашников А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П.Калашников, Н. И. Клейменов, В. Н. Баканов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 350 с.
 6. Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Биометрия. – Новосибирск, 1961. –364 с.
 7. Методичні вказівки з біометрії для студентів зообіотехнологічного факультету і ветеринарної медицини / М. М. Ганчев, М. Ф. Бойко, Г. П. Бондаренко. – Луганськ, 2003. – 25 с.
 8. Раушенбах Ю. О. Физиолого-генетические исследования теплоустойчивости крупного рогатого скота // Животноводство. – 1967. – № 2. – С. 61–65.
 9. Чередеев А. Н. Количественная и функциональная оценка Т- и В-систем иммунитета у человека // Общие вопросы патологии. – М.: ВНИИТИ, 1976. – Т. 4. – С. 124–160
 10. Новиков Д.К., Новикова В.И. Выявление розеткообразующих Т- и В-лимфоцитов и других лейкоцитов в крови человека// Лабораторное дело. – 1976. – № 12. – С. 735–738.
 11. Митюшников В. М. Естественная резистентность сельскохозяйственной птицы / В. М. Митюшников. – М.: Россельхозиздат. – 1985. – 160 с.