Пробіотичні кормові добавки – перспетива раціональної годівлі телят

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-114-121

Литвиненко В. М.,
к. вет. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0001-9924-0474,
Юхимчук Н. І.,
студентка,
Національний університет природокористування і біоресурсів України

Ключові слова: імунобактерин-D, кормова добавка, телята, бактерицидна активність, приріст живої маси, пробіотики, природна резистентність, неспецифічний імунітет, Вacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cerevisiae


З метою покращення адаптації мікрофлори передшлунків до змін раціонів годівлі телят та для раціонального використання кормів, при інтенсивному вирощуванні, бажано змінювати склад кормових пробіотичних добавок відповідно віку тварин.
Кожна вікова група телят по різному реагує приростами живої маси на пробіотичні кормові добавки. Кормова добавка Імунобактерин-D з вмістом Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis позитивно впливає на показники природної резистентності, підвищує середньодобові прирости та має профілактичний ефект щодо захворювань травного каналу телят. Але за 2 місяці безперервного згодовування здатна викликати пригнічення показників природної резистентності деяких тварин. За додавання пекарських дріжджів до складу кормової добавки (B. subtilis, B. licheniformis 1×1010 КУО/г, Sасcharomyces cerevisiae 1×109 КУО/г) суха форма засобу надає змогу згодовувати її з комбікормами. Застосування 3-місячним телятам Імунобактерину-D з дріжджами дослідні тварини за клінічного обстеження по вгодованості та стану шерстного покриву виглядали кращими. Телята дослідної групи за цей період додали у приростах 276 г у попередньому місяці середньоарифметичний показник середньодобового приросту живої маси дорівнював 820 ± 180 г, а у поточному 1096 ± 90 г, що вказує нам на позитивний влив дріжджів (особливо живих) на продуктивність телят в цей віковий період.
За проведення досліджень на телицях в господарстві з меншими середньодобовими приростами живої маси ми отримали і менший відсоток збільшення приростів за застосування кормової пробіотичної добавки Імунобактерин-D з пекарськими дріжджами. При додавання до комбікорму кормової добавки в дозі 40 г та 20 г телицям 350-400 кг живої ваги тварини мали середньодобові прирости живої маси у першій групі 500 ± 17 г, у другій 440 ± 30 г, а у контрольній 414 ± 12 г. Що відповідно на 20,8 та 6,3 % більше чим у контрольній групі. Використання у кормових добавках дріжджів підтверджується закономірність збільшення відсотку додаткового середньодобового приросту. Тобто за більших середньодобових приростів ми отримуємо більший відсоток додаткового приросту від згодовування кормової пробіотичної добавки з вмістом пекарських дріжджів.

Бібліографічний список

 1. Поліщук В. В., Резник С. Р., Литвин В. П., В’юницька В. О. Вплив бактерину-SL на напруженість специфічного імунітету у телят. Тваринництво України, 1995. № 7. С. 17.
 2. Смирнов В. В., Резник В. А., Вьюницкая С. Р., Литвин В. П. Влияние комплексного пробиотика споролакта на микробиоценоз кишечника теплокровних. Микробиологический журнал. 1995. Т. 57. № 4. С. 42–49.
 3. Бортнічук В. А., Скибіцький В. Г., Ібатулліна Ф. Ж. Ветеринарна мікробіологія: 2-ге вид., переробл. і допов. Вінниця : Нова книга, 2007. 240 с.
 4. Калачнюк Г., Калачнюк Л. Aспект симбіозу в розробці біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин: ISSN 0206-5657. Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна. 2015. Вип. 70. С. 3–17.
 5. Коваленко В. Ф. Вплив окремих мікробіотичних препаратів на процеси травлення. Ветеринарна медицина України. 2010. № 13. С. 58.
 6. Тішкова Т., Красінько В. Збагачення дріжджів мікронутрієнтами. ІІ Міжнародна наукова конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» / Нац. ун-т харчових технологій. Київ. 2018. С. 83.
 7. Акименко Л. Пробіотики у ветеринарній медицині. Ветеринарна медицина України. 2005. № 5. С. 37–38.
 8. Гайнетдинов М. Ф. Рациональное использование отходов пищевой промышленности в животноводстве : [2-е изд.]. Москва, 1978. 199 с.
 9. Коваленко М. А. М’ясна відгодівля свиней. Київ, 1960. 155 с.
 10. Логинова З. В. Маленькие дрожжи для большого молока. Кормопроизводство. 2012. № 2. С. 9.
 11. Литвиненко В. М. Особливості застосування пробіотику імунобактерин-D. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. Київ, 2017. С. 8 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8484
 12. Graham C., Simmons N. L. Functional organisation of the bovine rumen epithelium. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2005. Vol. 288. January. R173–R181. DOI:10.1152/ajpregu.00425.2004
 13. Безпалько А. В. Ефективність застосування нових сухих дріжджових препаратів у годівлі високопродуктивних корів: автореф. дис… кан. с.г. наук : 06.02.02. Вінниця. 2015. 21 с.
 14. Давлетова Л. В., Шелянова Л. В., Кругляков П. П., Демядова Т. В. Электронномикроскопическое и гистохимическое исследование эпителия преджелудков жвачных животных в онтогенезе. С-х биология. 1988. № 4. С. 52–55.
 15. Девяткин А. І., Ливенцев М. М. Раціональне використання кормів в промисловому тваринництві. Київ: Урожай, 1996. 87 с.