Поліморфізм генів рецептора гормону росту та міогенного фактору 5 в популяціях корів молочних порід

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-69-78

Альшамайлех Х. С.,
асп.,
https://orcid.org/0000-0002-4757-8585,
Кулібаба Р. О.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-1776-7147,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Ляшенко Ю. В.,
к. с.-г. н, с.н.с.,
https://orcid.org/0000-0003-2747-476X,
Борзова Г. С.,
асп.,
https://orcid.org/0000-0002-2711-8338,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: поліморфізм, популяція, алель, генотип, маркер, мінливість


Проведено дослідження особливостей генетичної структури популяцій корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід за поліморфізмом локусів рецептору гормону росту (GHR) та міогенного фактору 5 (MYF5). За використання полімеразної ланцюгової реакції та рестрикційного аналізу (PCR-RFLP) виявлений AluI-поліморфізм у промоторній ділянці гену GHR та TaqI-поліморфізм у другому інтроні гену MYF5. За результатами досліджень з’ясовано, що  локуси рецептору гормону росту та міогенного фактору 5  у популяціях корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід є поліморфними. У популяції української чорно-рябої молочної породи за локусом GHR частота алеля AluI+ склала 0,61; алеля AluI- – 0,39; за локусом MYF5 частота алеля TaqI+ склала 0,65; алеля Taq- – 0,35, відповідно. У популяції української червоно-рябої молочної породи за локусом GHR частота алеля AluI+ склала 0,54; алеля AluI- – 0,46; за локусом MYF5 частота алеля TaqI+ склала 0,64; алеля Taq- – 0,36, відповідно. Обидві дослідні популяції корів за локусами GHR та MYF5 знаходяться в стані генетичної рівноваги за Харді-Вайнбергом, що свідчить про відсутність мікроеволюційних змін в процесі їх відтворення. За визначеними особливостями розподілу частот генотипів та алелів за кожним із дослідних локусів значних коливань генетичної структури не відбувається. Селекційна робота, що проводиться з популяціями тварин обох порід не зачіпає маркерних алелів (які висвітлені у роботі), що й відображається на особливостях генетико-популяційної структури дослідних груп та на їх рівноважному стані. Особливості розподілу особин за різними генотипами GHR та MYF5 в популяціях корів обох порід дають змогу в подальшому проводити дослідження з визначення зв’язку виявлених алельних варіантів поліморфних локусів з показниками продуктивності тварин.

Бібліографічний список

 1. Daldaban, F., Arslan, K., Aksel, E. G., & Akyüz, B. (2020). Polymorphism of the STAT5A and MYF-5 genes in Anatolian water buffalo. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 44, 284–289.
 2. Hadi, Z., Atashi, H., Dadpasand, M., Derakhshandeh, A., & Ghahramani Seno, M. M. (2015). The relationship between growth hormone polymorphism and growth hormone receptor genes with milk yield and reproductive performance in Holstein dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Research, 16 (3), 244–248.
 3. Dehkhoda, F., Lee, C. M. M., Medina, J., & Brooks, A. J. (2018) The Growth Hormone Receptor: Mechanism of Receptor Activation, Cell Signaling, and Physiological Aspects. Front. Endocrinol, 9:35. DOI: 10.3389/fendo.2018.00035
 4. Brooks, A. J., & Waters, M. J. (2010). The growth hormone receptor: mechanism of activation and clinical implications. Nature Reviews Endocrinology, 6, 515–525.
 5. Bergan, H. E., Kittilson, J. D., & Sheridan, M. A. (2015). Nutritional state modulates growth hormone-stimulated lipolysis. Gen. Comp. Endocrinol, 21, 1–9. DOI: 10.1016/j.ygcen.2015.04.017
 6. Ramesha, K. P., Akhila Rao, Basavaraju, M., Geetha, G. R., Kataktalware, M.A., & Jeyakumar, S. (2015). Genetic variability of bovine GHR, IGF-1 and IGFBP-3 genes in Indian cattle and buffalo. South African Journal of Animal Science, 45 (5), 485–493.
 7. Kiyici, M. J., Akyuz, B., Aksel, E. G., Arslan, K., Kaliber, M., & Çinar, M. U. (2019). Relationships between polymorphisms of growth hormone, leptin and myogenic factor 5 genes with some milk yield traits in Holstein dairy cows. Journal of Dairy technology, 72(1), 1–7.
 8. Zammit, P.S. (2017). Function of the myogenic regulatory factors Myf5, MyoD, Myogenin and MRF4 in skeletal muscle, satellite cells and regenerative myogenesis. Semin Cell Dev Biol, 72, 19–32.
 9. Zhang, R. F., Chen, H., Lei, C. Z., Zhang, C. L., Lan, X. Y., Zhang, Y. D., Zhang, H. J., Bao, B., Niu, H., & Wang, X. Z. (2007). Association between Polymorphisms of MSTN and MYF5 Genes and Growth Traits in Three Chinese Cattle Breeds. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 20 (12), 1798–1804.
 10. Nasr, S. M., Ateya, A. I., Sadek, K. M., & Radwan, H. A. (2016). TaqI Polymorphism in MYF5 Gene and its Association with Body Weight in Friesian Bull Calves. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (7), 429–433.
 11. Curi, R. A., Palmieri, D. A., Suguisawa, L., Ferraz, A. L. J., de Oliveira, H. N., Furlan, L. R., Silveira, A. C., & Lopes, C. R. (2006). Effects of GHR gene polymorphisms on growth and carcass traits in Zebu and crossbred beef cattle. Livestock Science, 101, 94–100.