Показники білкового обміну та їх кореляційний зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней різної інтенсивності формування у ранньому онтогенезі

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-233-244

Халак В. І.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
Державна установа «Інститут зернових культур НААН»,
Россоха В. І.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-0978-9349,
Інститут тваринництва НААН,
Бордун О. М.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-6144-771X,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН,
Чегорка П. Т.,
https://orcid.org/0000-001-7780-9578,
Державна установа «Інститут зернових культур НААН»

Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні і м’ясні якості, індекс, мінливість, кореляція, вартість додаткової продукції


В статті наведено результати дослідження біохімічних показників сироватки крові та їх зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи, а також розрахунку рівня кореляційних зв’язків між ознаками та економічної ефективність їх використання в умовах промислового комплексу.
Дослідження свідчать, що біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней великої білої породи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а саме: вміст загального білку становить 83,46 г/л, вміст сечовини – 5,15 ммоль/л, вміст азоту сечовини –10,14 мг%; коефіцієнт варіації зазначених кількісних ознак інтер’єру коливається у межах від 4,85 до 14,99 %. За віком досягнення живої маси 100 кг тварини загальної вибірки (N=42) переважають мінімальні вимоги класу еліта на 6,57, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців – 28,62, довжиною охолодженої туші – 3.72 %.
З урахуванням внутріпородної диференціації тварин за індексом «інтенсивність формування» встановлено, що молодняк свиней ІІ піддослідної групи (∆t=0,715-1,011) переважає ровесників І (∆t=1,076-1,356) за середньодобовим приростом живої маси, віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців в середньому на 3,61 %. Суттєвої різниці між групами за товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців, довжиною охолодженої туші, найбільшою (передньою) та найменшою (задньою) шириною беконної половини туші не встановлено.  Кількість достовірних зв’язків між біохімічними показниками сироватки крові, відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней підконтрольної популяції становить 33,33 %. Критерієм відбору високопродуктивних тварин основного стада за абсолютними показниками відгодівельних і м’ясних якостей їх потомства є їх відповідність класу еліта, а за індексом «інтенсивність формування» – 0,715-1,011 бала.

Бібліографічний список

 1. Волощук В. М., Василів А. П. Відгодівельні, забійні та м’ясні якості підсвинків м’ясних порід. Свинарство. 2013. Вип. 62. С. 8-13.
 2. Баркарь Є. В., Дехтяр Ю. Ф. Використання кнурів-плідників м’ясних порід для покращення показників росту та відгодівельних якостей молодняку свиней. Научный взгляд в будущее. Одесса, 2017. Вып. 6, Т. 5. С. 16-20.
 3. Баньковська І. Б. Комплексний вплив факторів породи, статі та живої маси на показники м’ясної продуктивності свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво, 2016. Вип. 7. С. 36-42.
 4. Волощук В. М., Василів А. П. Відгодівельні, забійні та м’ясні якості підсвинків м’ясних порід. Свинарство. 2013. Вип. 62. С. 8-13.
 5. Волощук О. В., Гришина Л. П. Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Твариництво», 2017. Вип. 7 (33). С. 58-62.
 6. Management of innovative technologies creation of bio-products: monograph / V. Lykhach, A. Lykhach, M. Duczmal, M. Janicki, M. Ogienko, A. Obozna, O. Kucher, Faustov. Opole-Kyiv, 2020. 222 p. 85 tab. Fig. 14 (ISBN 978-83-66567-16-0), Polska.
 7. Chen M., Wang A. et al. Different allele frequencies of MC4R gene variants in Chinese pig breeds. Archiv fuer Tierzucht Dummerstorf. 2004. Vol. 47(5). P. 463-468.
 8. Ващенко П. А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей, селекційних індексів та ДНК-маркерів: дис. … доктора с.-г. наук: 06.02.01. Миколаїв. 2019. 369 с.
 9. Краснощок О. О. Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд с.-г. наук : спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». Полтава, 2020. 23 с.
 10. Fontanesi L. et al. Association between cathepsin L (CTSL) and cathepsin S (CTSS) polymorphisms and meat production and carcass traits in Italian Large White pigs. Meat Science. 2010. Vol. 85. P. 331-338.
 11. Kim K. S., Larsen N. J., Rothschild M. F. Rapid communication: linkage and physical mapping of the porcine melanocortin-4 receptor (MC4R) gene. Journal of Animal Science. 2001. Vol. 78. P. 3-16.
 12. Khalak, V. I. & O.P. Ivanina. (2021). Fattening and Meat Qualities of the Different Genotypes Large White Breed Young Pigs for the Gene MC4R Melanocortin Receptor and their Relationship with Some Biochemical Parameters of Blood Serum. In Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (Vol. 24, Issue 6, pp. 47–60).
 13. Assessment of quality of modern commercial pork production / Garmatyk К., Susol R., Broshkov М., Danchuk О. et al. Food Science and Technology. 2020. Vol. 14, Issue: 2. P.42-52.
 14. Susol R., Garmatyuk K., Tatsiy O. The Phenomenon of Sexual Dimorphism in the Context of Rearing Pigs Modern Commercial Breeds under Conditions of the South of Ukraine. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări ŞtiinţificeSeria Zootehnie, 2021. Vol. 75. Р.307-312.
 15. Ващенко П. А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей селекційних індексів та ДНК-маркерів: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». Миколаїв, 2019. 43 с.
 16. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: навч. посіб. / [Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, Б. П. Гопка, В. С. Федорович, В. Є. Скоцик та ін.]. К. : Вища освіта, 2009. 280 с.
 17. Березовський М. Д., Хатько І. В. Методики оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах племінних заводів і племінних репродукторів. Сучасні методики досліджень у свинарстві. Полтава, 2005. С. 32–37.
 18. Волощук В.М. Вивчення м’ясної продуктивності свиней / В.М. Волощук, А.А. Гетя, О.М. Церенюк // Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред.. І. І. Ібатуліна, О. М. Жукорського. К.: Аграрна наука, 2017. С.124-129.
 19. Свечин Ю.К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте. Вестник сельскохозяйственной. науки. № 4. С. 103-108).
 20. Грибан В. Г., Чумак В. О., Немировський В. І. Клінічна біохімія тварин. Дніпропетровськ, 2001. 160 с.
 21. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой технологии, изобретений и рационализаторских предложений. М.: ВАИИПИ, 1983. 149с.
 22. Коваленко В. П., Халак В. І., Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С. Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці. Навчальний посібник з генетики сільськогосподарських тварин. Херсон: Олді, 2010. 160 с.
 23. Сидорова А. В., Леонова Н. В., Масич Л. А., Скоробагатова Н. В., Шамилева Л. Л. Практикум по теории статистики. Донецк: Донецкий национальный университет, 2003. 252 с.