Параметри технології утримання та годівлі великої рогатої худоби з використанням роботизованого доїння корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-70-79

Марченко В. А.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Гребінь Л. Г.,
ст. н. сп.,
Трішин О. К.,
д. с.-г. наук, проф. академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. наук, проф.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: молочна продуктивність, роботизоване доїння, технологія, годівля, параметри кормовиробництва, рентабельність


Метою роботи була розробка прогресивної технології в молочному скотарстві з використанням роботизованого доїння корів для виробництва високоякісного молока та молочної сировини.
Дослідження проведені на масиві підприємств малої виробничої потужності, у тому числі господарств мережі НААН (річне виробництво до 20 тис. ц молока). Проаналізовано можливість модульного збільшення використання окремих елементів технології роботизованого доїння при її нарощуванні і визначено головний типорозмір – 100-150 корів.
Опрацьовано масив статистичних та емпіричних даних, детально вивчено окремі елементи досліджуваного явища на прикладі конкретних об’єктів, розроблено та визначено параметри виробництва молока у певних умовах. Теоретичною та методологічною основою були офіційні матеріали управління статистики, законодавчі і нормативні акти органів державної влади з питань розвитку АПК, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем розвитку аграрного сектора.
Визначення раціонального рівня чисельності великої рогатої худоби, молочної продуктивності корів і виробничих параметрів ферми при використанні технології роботизованого доїння корів проведено на основі моніторингу можливостей використання доїльного обладнання (робота) в умовах різних технологічних рішень. Обґрунтовано раціональну технологію утримання корів та рівень їх продуктивності – 7,5-8,0 тис. кг молока на рік, визначено межі необхідних середніх витрат для ферми з використанням роботизованого доїння.
Відповідно до визначених параметрів обґрунтовано раціональну структура стада і загальну його чисельність. Ці показники дозволили встановити параметри кормовиробництва та кормозабезпечення для підприємства з виробництва молока відповідно до встановленого рівня продуктивності корів, а також провести розрахунки натуральних показників витрат ресурсів і необхідного рівня інвестування. Зокрема, загальна потреба в кормах зі страхфондом становить 20,9 тис. ц корм од., у тому числі комбікорми – 9,3 тис. ц корм од. (з них зерно 8,0 тис. ц корм од.), соковиті – 3,6 тис. ц корм од., грубі – 5,0 тис. ц корм од., зелені – 2,6 тис. ц корм од., тваринні – 0,4 тис. ц корм. од.
Загальна щорічна сума виручки від продажу продукції молочного скотарства складає 9072 тис. грн. При зазначеній повній собівартості молока і яловичини в живій масі загальний прибуток може становити 3249 тис. грн на рік. За цих умов рівень рентабельності виробництва продукції молочного скотарства становить 55,8 %.

Бібліографічний список

  1. Основи ринкової економіки і підприємництва: підручник. Київ: Вища школа, 2003. 719 с.
  2. Єщенко П. С. Сучасна економіка: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2005. 325 с.
  3. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства: навч. посіб. / Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 194 с.
  4. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник, 2-е вид. доповн. і перероб. Київ: КНЕУ, 2004. 624 с.
  5. Holloway L. Robotic and Information Technologies in UK Dairy Farming. University of Hull. Department of Geography, Environment and Earth Sciences. UK, 2012. 12 p.
  6. Fuentes S., Gonzales Viejo C., Cullen B.R., Tongson E., Chauhan, S.S.; Dunshea, F.R. Artificial Intelligence Applied to a Robotic Dairy Farm to Model Milk Productivity and Quality based on Cow Data and Daily Environmental Parameters. Sensors. 2020. № 20(10). P. 2975. doi:https://doi.org/10.3390/s20102975 (date of access: 01.10.2021).
  7. Rodenburg J. Robotic milking: Technology, farm design, and effects on work flow. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. № 9. P. 7738. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2016-11715.
  8. Heurkens D., Kamphuis C., van der Kamp A. J. Effects of free-stall barn layout on efficiency of Dutch dairy farms with an automatic milking system. Proc. Precision Dairy Farming Leeuwarden. Netherlands. 2016. P. 157–162.
  9. Адмін О. Є., Антоненко С. Ф., Гребень Л. Г. Зооветеринарні вимоги до скотарських ферм для худоби високого рівня продуктивності та сучасних технологій виробництва. Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм: [довідник]. / Ін-т тваринництва НААН, Харків, 2016. С. 312-340
  10. Річні нормативи заготівлі та структури кормів для різних видів тварин в залежності від їх продуктивності по зонах України: [нормат. наук.-вироб. посіб., 3-є вид. доп.] / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2008. 31 с.