Параметри продуктивності корів молочних порід з різними генотипами за локусами TNF-α та MYF5

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-69-79

Альшамайлех Х. С.,
асп.,
https://orcid.org/0000-0002-4757-8585,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Ляшенко Ю. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-2747-476X,
Кулібаба Р. О.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-1776-7147,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, маркер, продуктивність


Проведено дослідження параметрів продуктивності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід з різними генотипами за локусами фактору некрозу пухлини-α (TNF-α) та міогенного фактору 5 (MYF5). Поліморфізм локусів визначали за використання методів PCR-RFLP у випадку з MYF5, та SSCP у випадку з TNF-α. В якості дослідних показників продуктивності використовували значення середнього надою за 305 днів лактації, жирномолочність та вміст білка в молоці. Аналіз продуктивних якостей проводили порівнюючи параметри трьох лактацій для кожної групи тварин. За результатами досліджень з’ясовано, що для корів української чорно-рябої молочної породи за параметром надою за 305 днів лактації за локусом MYF5 домінуючими значеннями показнику характеризуються особини з гетерозиготним генотипом. Різниця у значеннях показнику між особинами з різними генотипами (TaqI+/TaqI- та TaqI-/TaqI-) складає 16,8 % для першої лактації та 14,1 % для другої. Для корів української червоно-рябої породи вірогідних відмінностей за показниками молочної продуктивності між особинами з різними генотипами не виявлено. За локусом TNF-α за результатами проведених досліджень встановлена відсутність вірогідних відмінностей за кожним з проаналізованих показників для особин з різними генотипами (AC, AD та AF) в обох дослідних породах корів. Особливості розподілу частот генотипів у дослідних групах тварин унеможливлюють проведення аналізу продуктивних параметрів особин за всіма можливими варіантами генотипів за локусом фактору некрозу пухлини-α внаслідок недостатньої кількості тварин окремих груп у вибірці. За параметрами вмісту жиру та білка в молоці корів обох порід вірогідних відмінностей за показниками тварин з різними генотипами за кожним із дослідних локусів не виявлено.

Бібліографічний список

 1. Dekkers, J. C. M. Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: strategies and lessons. Journal Sci. 2004. Vol. 82, E313–E328. doi: 10.2527/2004.8213_supplE313x
 2. Wakchaure, R., Ganguly, S., Para, P. A., Praveen, P. K., Qadri, K. Molecular Markers and their Applications in Farm Animals: A Review. International Journal of Recent Biotechnology. 2015. Vol. 3. Is. 3. Р. 23–29.
 3. Li, C., Basarab, J., Snelling, W. M., Benkel, B., Murdoch, B., Hansen, C., Moore, S. S. Assessment of positional candidate genes MYF5 and IGF1 for growth on bovine chromosome 5 in commercial lines of Bos Taurus. Journal of Animal Science. 2004. Vol. 82. Is. 1. Р. 1–7. doi: 10.2527/2004.8211
 4. Zhang R. F., Chen H., Lei C. Z., Zhang C. L., Lan X. Y., Zhang Y. D., Zhang H. J., Bao B., Niu H., Wang X. Z. Association between Polymorphisms of MSTN and MYF5 Genes and Growth Traits in Three Chinese Cattle Breeds. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2007. Vol. 20. Is. 12. Р. 1798–1804. doi: 10.5713/ajas.2007.1798
 5. Kišacová J., Kúbek A., Meluš V., Čanakyová Z., Řehout V. Genetic polymorphism of Myf-5 and Myostatin in Charolais breed. Journal of Agrobiology. 2009. Vol. 26. Is. 1. Р. 7–11.
 6. Kiyici J. M., Arslan K., Akyuz B., Kaliber M., Aksel E. G., Çinar M. U. Relationships between polymorphisms of growth hormone, leptin and myogenic factor 5 genes with some milk yield traits in Holstein dairy cows. International Journal of Dairy Technology. 2018. Vol. 70. Is. 1. Р. 1–7. doi:10.1111/1471-0307.12539
 7. Kiyici J. M., Akyüz B., Kaliber M., Arslan K., Aksel E. G., Cinar M. U. Association of GH, STAT5A, MYF5 gene polymorphisms with milk somatic cell count, EC and pH levels of Holstein dairy cattle. Animal Biotechnology. 2020. Vol. 33. Is. 3. Р. 401–407. doi: 10.1080/10495398.2020.1800483.
 8. Lendez P. A., Passucci J. A., Poli M. A., Gutierrez S. E., Dolcini G. L., Ceriani M. C. Association of TNF-[alpha] gene promoter region polymorphisms in bovine leukemia virus (BLV)-infected cattle with different proviral loads. Archives of Virology. Vol. 160. Is. 8. doi: 10.1007/s00705-015-2448-5
 9. Bojarojc-Nosowicz B., Kaczmarczyk E., Jastrzebska A. Relationship between polymorphism in the tumour necrosis factor-alpha gene and selected indices and cell subpopulations in naturally bovine leukaemia virus-infected and healthy cows. Veterinarni Medicina. 2018. Vol. 63. Is. 3. Р. 101–109. doi: 10.17221/135/2017-VETMED
 10. Stachura A., Bojarojć-Nosowicz B., Kaczmarczyk D., Kaczmarczyk E. Polymorphisms in the bovine tumour necrosis factor receptor type two gene (TNF-RII) and cell subpopulations naturally infected with bovine leukaemia virus. Journal of Veterinary Research. 2019. Vol. 63. Р. 175–182. doi: 10.2478/jvetres-2019-0032
 11. Yudin N. S., Aitnazarov R. B., Voevoda M. I., Gerlinskaya L. A., Moshkin M. P. Association of Polymorphism Harbored by Tumor Necrosis Factor Alpha Gene and Sex of Calf with Lactation Performance in Cattle. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 2013. Vol. 26. Is. 10. Р. 1379–1387. doi: 10.5713/ajas.2013.13114
 12. Bojarojć-Nosowicz B., Brym P., Kaczmarczyk E., Stachura A., Habel A. K. Polymorphism and expression of the tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha) gene in non-infected cows and in cows naturally infected with the bovine leukaemia virus (BLV). Veterinární Medicína. 2016. Vol. 61. Is .1. Р. 1–9. doi: 10.17221/8676-VETMED
 13. Kawasaki Y., Aoki Y., Magata F., Miyamoto A., Kawashima C., Hojo T., Okuda K., Shirasuna K., Shimizu T. The effect of single nucleotide polymorphisms in the tumor necrosis factor-α gene on reproductive performance and immune function in dairy cattle. Journal of Reproduction Development. Vol. 60. Is. 3. Р. 173–178. doi: 10.1262/jrd.2013-140
 14. Альшамайлех Х. С., Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В., Борзова Г. С. Поліморфізм генів рецептора гормону росту та міогенного фактору 5 в популяціях корів молочних порід. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2021. № 125. С. 69–78. doi: 10.32900/2312-8402-2021-125-69-78
 15. Kulibaba R., Liashenko Y., Yurko P., Sakhatskyi M., Osadcha Y., Alshamaileh H. Polymorphism of LEP and TNF-α Genes in the Dairy Cattle Populations of Ukrainian Selection. Basrah Journal of Agricultural Sciences. Vol. 34. Is. 1. Р. 180–191. doi: 10.37077/25200860.2021.34.1.16