Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи української популяції

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-144-152

Фролова Г. О.
https://orcid.org/0000-0002-9994-4903,
Державне підприємство «Агентство ідентифікації та реєстрації тварин»,
Ткачова І. В.,
д. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257,
Платонова Н. П.,
д. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0003-2256-7932,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, орловська рисиста порода, жеребці-плідники, жвавість, проміри, селекція генеалогічна структура


Орловська рисиста порода – одна з найдавніших заводських порід світу, значну частину якої здавна розводили в кінних заводах України і наразі є однією з найбільш популярних порід коней Тривалий період селекційного удосконалення виключно чистопородним методом потребує оцінки сучасного відтворювального поголів’я, зокрема – жеребців-плідників, з якими буде продовжено селекційний процес з урахуванням сучасних вимог призового спорту.
Дослідження проведені на усіх жеребцях-плідниках, що утримується суб’єктами племінної справи та приватними власниками. Встановлено кількісні показники породи, які становлять: загальне поголів’я 465 гол., в тому числі племінних кобил репродуктивного віку – 221 і 31 жеребець-плідник, допущений до племінного використання.
Жеребців-плідників оцінено за рекордною жвавістю на дистанцію 1600 м та основними промірами тулуба (висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей, обхват п’ястка).
Встановлено, що 80,8 % жеребців вітчизняної популяції характеризуються високим рівнем жвавості (клас жвавості 2.10 хв і жвавіше), в середньому показник жвавості жеребців становить 2.07,8±0,07 хв. Коефіцієнт мінливості ознаки (CV) при цьому складає 4,63. За основними промірами тулуба жеребці орловської рисистої породи переважають жеребців селекції країни-оригінатора.
За абсолютними рекордами на класичні дистанції у вікових групах жеребці орловської рисистої породи поступаються жеребцям країни-оригінатора майже на усі класичні дистанції в усіх вікових групах (за виключенням рекордів Корифея 2.03,5 (3-річний вік) на дистанцію 1600 м та Шпината 6.59,8 (4-річний вік) на дистанцію 4800 м). Разом із тим, за останнє десятиріччя оновлено 7 абсолютних рекордів, у тому числі один рекорд СНГ.
Встановлено достатню розгалуженість жеребців за генеалогічними лінями (8 генеалогічних ліній), для чистопородного розведення і уникнення інбредної депресії в умовах обмеженого генофонду. Показниками найвищої жвавості на дистанцію 1600 м характеризуються жеребці генеалогічних ліній Піона (2.05,1 хв.) і Пілота (2.05,2 хв.), найбільш бажані показники промірів тулуба притаманні жеребцям ліній Воїна, Барчука-Запада, Пілота і Вєтра. Усі жеребці-плідники походять з цінних маточних родин і гнізд.
В результаті проведених досліджень визначено комплексну характеристику племінної цінності жеребців-плідників орловської рисистої породи української частини популяції.

Бібліографічний список

  1. Витт В. О. Из истории русского коннозаводства. Создание новых пород лошадей на рубеже XVIII–XIX ст. Москва: Сельхозиздат, 1952. С. 359.
  2. Витт В. О. Очерки по истории рысистого и коннозаводства и беговых испытаний. Коннозаводство и коневодство. 1929, № 987 (31). С. 5–9.
  3. Рождественская Г. А. Орловский рысак. Москва: Аквариум, 2003. 160 с.
  4. Волков Д. А. Заводские породы лошадей Украины и методы их совершенствования : дис… доктора с.-х. наук : 06.02.04 / МСХА им. К. А. Тимирязева. Москва, 1977. 372 с.
  5. Гопка Б. М., Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М.. Сучасне і майбутнє орловського рисака. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2015. Вип. 207. С. 101-107.
  6. Гопка Б. М., Ткачук В. М. Жвавість і скороспілість орловських рисаків. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України: зб. наукових пр. / Ніжинский агротехн. ін-т. Ніжин, 2018. № 10. С. 32–37.
  7. Гопка Б. М., Скоцик В. Е.. Генеалогия орловских рысаков класса 2.05. Киев: Випол, 2018. 400 С.
  8. Гопка Б. М., Буренко А. В.. Скороспілість орловських рисаків класу 2.05. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2017. Вип. 271. С. 60–71.
  9. Калинкина Г.В. Оптимальные методы отбора по комплексу признаков при селекции орловского рысака : дисс. канд. с.-х. наук / ВНИИК. Дивово, 1989. 114 с.
  10. Програма селекції коней орловської рисистої породи в Україні на 2001-2010 роки / І. П. Горошко та ін. Київ : Аграрна наука, 2003. 70 с.