Оцінка виробничого складу овець напівтонкорунних порід за комплексом селекційних ознак

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-86-95

Герман Ю. І.,
к. с.-г. н., доцент,
Герман А. І.,
Садиков Е. В.,
РУП «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з тваринництва»

Ключові слова: ранжування, індекс племінної цінності, виробничий склад овець, походження, проміри, екстер'єр


Одним з пріоритетних напрямків Державної програми Білорусі щодо розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства до 2020 року є забезпечення умов для прискореного розвитку тваринництва, галуззю якого є і вівчарство. Щоб реанімувати галузь, збільшити виробництво продукції вівчарства і підвищити її якість необхідно виконати в повному обсязі ряд заходів, передбачених програмою. Керівники господарств, студенти, фахівці-практики, фермери, а також випускники закладів освіти сільськогосподарського профілю, повинні володіти сучасними практичними навичками в галузі вівчарства, методами і прийомами зоотехнічної оцінки овець.
Успіх племінної роботи значною мірою залежить від можливості найбільш об’єктивно визначити племінну цінність тварин. Для отримання конкурентоспроможних овець білоруської генерації, які відповідають різноманіттю показників мясововнового і вовно-м’ясного напряму продуктивності необхідна їх селекція за комплексом ознак (походженням, типовістю, промірами, екстер’єром, плодючістю, якістю нащадків), яка в племінних підприємствах і вівчарських господарствах до теперішнього часу не застосовувалася.
При переході з бальної оцінки на індексну, в нашій країні, необхідність розробки нових комплексів оцінки господарсько-корисних ознак овець напівтонкорунних порід обумовлена часом, і на сьогоднішній день є вельми актуальною. У республіці поки не розроблені нові прийоми і методи оцінки племінної цінності овець. Авторами пропонується розглянути в статті окремий елемент визначення племінної цінності овець напівтонкорунних порід в зв’язку з переходом на індексну оцінку, а саме розробленої вперше шкали ранжирування вівцематок і баранів-плідників, взаємопов’язаної з індексами племінної цінності.

Бiблiографiчний список

 1. Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2011 – 2015 гг. : Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31. 12. 2010 г. № 1917. – 36 с. – Режим доступа : http://www.mshp.gov.by/documents/plem/programma.pdf
 2. Гуревнина, И. В. Оптимизация методов определения племенной ценности овец : автор-т дис. … канд с.-х. наук : 06.02.01 / И. В. Гуревнина. – п. Персиановский, 2002. – 24 с.
 3. Методические рекомендации по изучению продуктивных и биологических особенностей овец малочисленных пород и групп ВАСХНИЛ, ВНИИ животноводства ; сост. А. А. Винеаминов, А. М. Жиряков. – Дубовцы, – 1980. – 20с.
 4. Зоотехнические правила оценки овец полутонкорунных пород : производ.-практ. / РУП «Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по животноводству» ; Ю. И. Герман, М.А.Горбуков, В. И. Чавлытко, А. Н. Рудак, А. И. Герман. – Жодино. – 2019. – 29 с.
 5. Республиканская программа развития овцеводства на 2013 – 2015 гг. : Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20. 03. 2013 г. – № 202. – 11 с. – Режим доступа : https://mshp.gov.by/programms/dc17f970f406e5a1.html
 6. Зоотехнические правила о порядке определения племенной ценности животных : Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 30. 11. 2006 г.– № 81. – Режим доступа : https://mshp.gov.by/documents/plem/pravila_zooteh.pdf
 7. О племенном деле в животноводстве : Закон Республики Беларусь (Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 21. 05. 2013 г. № 2/2022). – Режим доступа : http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z049.htm
 8. Завертяев Б. П. Краткий словарь селекционно-генетических терминов в животноводстве / Завертяев Б. П. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – С. 88.
 9. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика : учеб. пособ. / Рокицкий П. Ф. – 3-е изд. – Минск : Вышейшая школа, 1973 – 320 с.
 10. Ларцева, С. Х. Практикум по генетике / С. Х. Ларцева, М. К. Мукситов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – С. 49–55.
 11. Кенинг. К. Разведение, кормление и содержание овец / К. Кенинг, Х. Гутче, Х. Хойрих, Б. Купац. – Москва : Колос, 1974. – С. 133–147