Оцінка свиней за оціночними та селекційними індексами

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-220-232

Ушакова С.В.,
к. с.-г.н.,
https://orcid.org/0000-0002-5779-1515,
Левченко М.В.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-7774-8955,
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Ключові слова: селекційний індекс, оціночний індекс, селекція, схрещування, ландрас, дюрок, п'єтрен, велика біла порода, свині


Підвищення продуктивності тварин пов’язане із загальним поліпшенням популяції, яке значною мірою залежить від точності оцінки генотипу. Найбільш точну оцінки можна одержати за допомогою сучасних індексів: оціночних та селекційних. При цьому важливо розрахувати вагові коефіцієнти ознак, що входять до структури селекційного індексу, окремо для кожного стада (породи). Оцінка за індексами дозволяє відібрати кращих тварин у стаді для подальшого використання. За результатами оцінки відтворювальних якостей свиноматок у схрещуванні з використанням оціночних та селекційних індексів встановлена перевага маток великої білої породи, яких покривали кнурами породи ландрас, а найменший у свиней поєднань ♀П×♂Д та ♀Д×♂П. На етапі вивчення динаміки росту свиней ми вивчали закономірності індивідуального розвитку тварин в онтогенезі за критеріями, які б характеризували показники росту і дозволяли визначити тип їх формування. Тварини групи ♀Д×♂П перевершували аналогів та інші дослідні групи. Найвищий показник індексу рівномірності росту мали тварин груп ♀П×♂Д і ♀Д×♂П. У той же час контрольна група та поєднання ♀ВБ×♂Л поступалися їм. Перевага свиней за показниками інтенсивності росту групи ♀Д×♂П свідчить про високу енергію формування тварин, вони швидше досягали забійних кондицій за однакових умов утримання і годівлі порівняно з іншими групами. Найбільш рівномірним ростом на даному етапі характеризувалися тварини поєднання ♀П×♂Д. У період відгодівлі зберіглася перевага нащадків поєднання ♀Д×♂П за величиною індексу відгодівельних якостей. З метою відбору високопродуктивних особин, для подальшого використання у схрещуванні, нами були розраховані селекційні індекси для оцінки свинок за відтворювальною здатністю, для оцінки відгодівельних і відгодівельних та м’ясних якостей нащадків.

Бібліографічний список

 1. Тацій О. Продуктивність свиней породи п’єтрен за використання різних методів розведення. Аграрний вісник Причорномор`я: зб. наук.праць. Одеса, 2021. Вип. 100. С. 117-123
 2. Баркарь, Є. В., Дехтяр, Ю. Ф. Оцінка закономірностей росту та відгодівельних якостей молодняку свиней різних породних поєднань. Science, research, development. №15. С.14-19
 3. Халак В. І., Гутий Б. В., Ільченко М. О. та ін. Ефективність використання деяких полікомпонентних математичних моделей селекційних індексів для оцінки молодняку свиней за відгодівельними і м’ясними якостями. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2(2), 2022. С. 197-204. https://doi.org/10.31210/visnyk02.23
 4. Pelikh V., Ushakova S., Pelikh N. Index evaluation of pigs and determination of selection limits.Agricultural Science and Practice6(1). 2019. Р. 67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067.
 5. Alfonso L. Impact of Incorporating greenhouse gas intensitiesin selection indexes for sow productivity traits. Livestock science. Jan. 2019; Vol. 219. 2018. Р. 57-61. https://doi.org/10.1016/livsci.2018.11.016
 6. Гетя А. А.. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві: Монографія. Полтавський літератор. Полтава. 192 с.
 7. Калиниченко Г., Орищенко А. Ріст і розвиток поросят залежно від вирівняності гнізд і розподілу за статтю. Scientific Collection «InterConf». 2022. С. 388-392
 8. Халак В. І. Математичні моделі визначення вирівняності гнізда свиноматок та їх зоотехнічна оцінка. Біоресурси і природокористування. 7(1-2). 2015. С.103-109.
 9. Халак В., Сусол Р. Зоотехнічна оцінка та економічна ефективність використання свиноматок великої білої породи різної племінної цінності. Аграрний вісник Причорномор’я. № 95. 2019. С. 90-97.
 10. Халак В. І., Козир В. С., Грабовська О. С.. Відтворювальні якості свиноматок різної внутрішньопородної диференціації за деякими математичними моделями та економічна ефективність їх використання. Animal Biology. № 22(2). 2022. С. 31.
 11. Ващенко О. В. Ефективність використання свиней зарубіжної селекції у схрещуванні з вітчизняними породами і типами. дис. …канд. с.-г.н. : 06.02.01. с. Чубинське. 2021. 170 с.
 12. Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 1 (109) . 2021. С. 69-76.
 13. Berghof T. V., Poppe M., Mulder H. A. Opportunities to improve resilience in animal breeding programs. Frontiers in genetics, № 9. 2019. Р. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00692
 14. Nielsen S.S, DenwoodJ, Forkman B. ets.al. Selection of Meat Inspection. Data for an Animal Welfare Index in Cattle and Pigs in Denmark. Dec. 7(12). 2017 P. 94. https://doi.org/10.3390/ani7120094
 15. Stas N. M., Ellis M., Grohmann, N. S., ets.al. Effect of swine sire line and selection index category on wean-to-finish growth performance and carcass characteristics. Journal of Animal Science. Vol. 95, Issue suppl_2, 1. 2017. P.14. https://doi.org/10.2527/asasmw.2017.030
 16. Juan P. Sánchez, Mohamed Ragab, ets.al. Genetic parameters and expected responses to selection for components of feed efficiency in a Duroc pig line. Genet Sel Evol. № 49. 2017. Р. https://doi.org/10.1186/s12711-017-0362-x
 17. Song H., Zhang J, al. Genomic prediction for growth and reproduction traits in pig using an admixed reference population. Journal of Animal Science. Vol. 95. 2017. P.3415. https://doi.org/10.2527/jas2017.1656.
 18. Usala M., Macciotta N. P. P., et al. Genetic parameters for tolerance to heat stress in crossbred swine carcass traits. Frontiers in Genetics. 2015. https://doi.org/10.3389/fgene.2020.612815
 19. Ali B.M., Bastiaansen J.W.M. et al. Response to a selection index including environmental costs and risk references of producers. Journal of animal science. Vol.97 (1). 2019. P. 156-171. https://doi.org/10.1093/jas/sky400
 20. Khalak V., Gutyj B., et al. Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 10(2). 2020. Р. 356–360. https://doi.org/10.15421/20 20 _ 109
 21. Yen N., Tsai H., et al. Study on the correlation of ranks among selection index, body type evaluation and foot hoof evaluation under swine purebred growth performance test. Journal of Taiwan Livestock Research52(4). 2019. P. 249-255.
 22. Alfonso L.. Impact of incorporating greenhouse gas emission intensities in selection indexes for sow productivity traits. Livestock science. 2019. P.57-61. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2018.11.016
 23. Cheng J., Newcom D. W., et al. Evaluation of current United States swine selection indexes and indexes designed for Chinese pork production. The Professional Animal Scientist, 34(5), 2018. P.474-487. https://doi.org/15232/pas.2018-01731
 24. Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов, О. В. Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс. Науковотехнічний бюлетень. №116. 2016. С. 171-180.
 25. Lozada-Soto E.A., Lourenco D., et al. Genotyping and phenotyping strategies for genetic improvement of meat quality and carcass composition in swine. Genet Sel Evol. №54, 42 (2022). https://doi.org/10.1186/s12711-022-00736-4
 26. Willson H. E., Rojas de Oliveira, H. et al. Estimation of Genetic Parameters for Pork Quality, Novel Carcass, Primal-Cut and Growth Traits in Duroc Pigs. Animals10(5). 2020. Р. http://dx.doi.org/10.3390/ani10050779
 27. Kodak O., Nagy I. Historical overview of the selection indices applied in pig breeding. Acta Agraria Kaposvariensis. 23(1). 2019. Р. 22–31. https://doi.org/10.31914/aak.2294
 28. Рибалко, В. П., Березовський, М. Д., Богданов, Г. А. Сучасні методики досліджень у свинарстві. Полтава: ІС УААН. 228 с.
 29. Березовский Н. Д., Почерняев Ф. К., Коротков В. А. Методика моделирования индексов для использования их в селекции свиней. Методы улучшения процессов селекции, разведения и воспроизводства свиней : методические указания. М. С. 3-14.
 30. Спосіб відбору свиноматок : пат. 100641 U Україна : МПК A 01 K 67/02 (2006.01); заявл. 13.10.2014; опублік. 10.08.2015, бюл. 15. 3 с.
 31. Свечин Ю. К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте. Вестник сельскохозяйственной науки. №4. 1985. С.103-108
 32. Коваленко В. П., Церенюк О.М. Вплив організованих факторів на точність визначення стресостійкості у період «кризи відлучення». Таврійський науковий вісник. Вип.68. Херсон: Айлант, 2010. С. 35-40.
 33. Березовський М. Д., Гетя А. А., Ващенко П. А. та ін. Автоматизоване моделювання селекційних індексів для оцінки свиней. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4. С. 92-94
 34. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Встановлення цільових меж відбору свиней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С. 129–137. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-129-137
 35. Суслина Е. Н.; Новиков А. А. Методические аспекты повышения эффективности гибридизации в свиноводстве. Свиноводство Вып. 4. С. 12-15.
 36. Ogloblіa V., Povod , N. Reproductive qualities of sowings of Irish origin in purebreed breeding and crossing in an industrial complex. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock. № 1 (40). 2020. С.103-107. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.1.15
 37. Matvieiev М., Getya А.. Перспективи застосування економічних вагових коефіцієнтів для оцінки корів за ознаками молочної продуктивності. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. №5. 2020. С.91-95. https://doi.org/10.31890/vttp.2020.05.17
 38. Hietala P., Wolfová M., Wolf J., et al.. Economic values of production and functional traits, including residual feed intake, in Finnish milk production. Journal of Dairy Science № 97(2). 2013. Р.1092–1106. https://doi.org/3168/jds.2013-7085.