Оцінка селекційних ознак коней тракененської породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-219-229

Ткачова І. В.,
доктор с.-г. наук, с. н. с.,
Бєлікова К. В.,
пошукач,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, тракененська порода, міжзаводські випробування, екстер’єр, рухові якості, стрибкові якості, спортивна роботоздатність


Метою досліджень було вивчення популяції коней тракененської породи України та її оцінки за селекційними ознаками. Об’єктом досліджень було поголів’я коней тракененської породи суб’єктів племінної справи та приватних власників України.
За результатами міжзаводських випробувань коней тракененської породи різних вікових груп оцінено за комплексом селекційних ознак: промірами, типом та екстер’єром, руховими та стрибковими якостями, і загальною спортивною роботоздатністю (n=82).
Оцінка промірів тіла показала, що коні дворічного віку переважали показники стандарту з усіма промірами, а трирічні і старшого віку – не досягали їх. Індекси будови тіла збільшуються по мірі формування організму коней і коні старшого віку, відповідно характеризуються вищими показниками індексів масивності і костистості.
Коні тракененської породи української селекції достатньо високо оцінені за типом та екстер’єром (вище 7,0 балів), руховими якостями і найвище – за стрибковими якостями (вище 8,0 балів), що вказує на їх придатність до конкуру. Найвищу оцінку за тип та екстер’єр мали коні 4-річного віку і старше, які вже практично повністю фізично розвинені, ця ж група найвище оцінена за руховими якостями, що також пояснюється фізичним розвитком і встановленням правильних алюрів. За стрибковими якостями найвище оцінені коні 2-річного віку.
Встановлено, що екстер’єрна оцінка пов’язана із спортивними якостями коней тракененської породи і є необхідним селекційним показником при оцінці якості молодняку коней.
Аналіз бази даних коней, які виступали у змаганнях з виїздки (n=188) показав, що до тракененської породи відноситься 11,1 %. Кіньми тракененської породи було здійснено 257 виступів і одержано середній бал 60,84 %, що на 1,68 % вище, ніж у коней інших порід і помісних. Коефіцієнт активності виступів у тракененських коней менше, індекс середньої роботоздатності також нижчий, ніж у інших порід.
За результатами оцінки спортивної роботоздатності складено рейтинг кращих коней тракененської породи, що виступали у виїздці у вивчений період, за найвищим індексом роботоздатності.

Бібліографічний список

 1. Der Trakehner. – Режим доступа : https://dertrakehner.de (дата звернення 12.10.2019 р.).
 2. Камзолов Б. В. Наследие Тракенена / Камзолов Б. В. – СПб., 2009. – С. 4–9.
 3. Teegen R. Analysis of a breeding program using the example of the Trakehner Breeding Association : doctor’s thesis / R. Teegen University Kiel, 2008. – Р.12.
 4. Чашкин И. Н. Тракененская порода лошадей и методы ее совершенствования / Чашкин И. Н., Дорофеева Н. В., Шахова И. С. // Государственная племенная книга лошадей тракененской породы. – М.: Колос, 1971. – Т. 1. – С. 3–14.
 5. Zuchtprogramm für die Population des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung (Stand September 2018). – Режим доступа : http:// www.trakehner-verband.de (дата звернення 12.10.2019 р.).
 6. Horse Breeds of Germany – The Trakehner – Режим доступа : http://www.infobarrel.com/Horse_Breeds_of_Germany_-_The_Trakehner (дата звернення 12.10.2019 р.).
 7. Государственная племенная книга лошадей тракененской породы / Л. Л. Вакулова, Г. Н. Гусева, А. В. Дорофеева, И. С. Шахова. – Дивово : ВНИИК, 2009. – Т. 7. – С. 4–15.
 8. Волков Д. А., Ткачова І. В., Латка О. М., Кунець В. В., Пересада В. О., Корнієнко О. О., Лютих С. В., Гданська К. В., Россоха В. І., Ковальова Т. М., Тур Г. М. Українська верхова порода : монографія / під ред. І. В. Ткачової ; Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2015. – 218 с.
 9. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. Р. 6184. Украинский Научно-исследовательский институт животноводства Лесостепи и Полесья УССР, г. Харьков, 1938–1978 рр. Оп. 1. Спр. 44. Украинский военный конный завод № 173. Заводская книга жеребцов-производителей за 1943–1959 гг. – Т. 1. – 58 арк.
 10. Дорофеев В. Н. Технология тренинга и испытаний молодняка верховых пород лошадей спортивного направления : дисс. канд. с.-х. наук : 06.02.04 / ТСХА. – Москва, 1995. – 220 с.
 11. Мельник Ю. Ф., Горошко І. П., Безугла Л. Ю., Волков Д. А., Новіков О. О., Ткачова І. В., Гопка Б. М., Павленко П. М., Марущак В. Д. Інструкція з бонітування племінних коней. Інструкція з ведення племінного обліку в конярстві. Положення про централізований племінний облік у конярстві: нормативно-практичне видання. Київ: Мін АПУ, «Конярство України», 2007. 108 с.