Оцінка компонентів комбінаційної здатності Сріблясто-чорних лисиць різних ліній за плодючістю

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-190-198

Петраш В. С.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: сріблясто-чорні лисиці, відтворювальна здатність, комбінаційна здатність, лінії, плодючість


Підвищення ефективності селекційної роботи в напрямі поліпшення відтворювальних якостей лисиць лежить у площині результативного добору особин, яким притаманні властиві господарсько-корисні ознаки і котрих оцінено за спроможністю передавання і закріплення їх у наступних поколіннях. В аспекті цього питання визначення комбінаційної здатності батьківських ліній, а також індивідуальних ознак представників селекційного процесу має першочергове значення. Чинники, що характеризують внесок кожного з батьків, а також їх поєднання між собою при формуванні продуктивного потенціалу потомків належать до компонентів комбінаційної здатності, які розкрито на прикладі базового звірогосподарства Харківської області.
Проведено аналіз шести ліній племінного ядра сріблясто-чорних лисиць і визначено загальну й специфічну комбінаційну здатність материнських і батьківських форм за плодючістю. Встановлено вірогідний вплив специфічної комбінаційної здатності поєднань на досліджувану ознаку, який дав змогу провести чітку диференціацію ліній за рівнем плодючості: покращувачі, нейтральні і погіршувачі. Крім очевидного фундаментального значення, одержана інформація є важливою і з практичної точки зору. Зокрема, зроблено висновок про доцільність використання окремих представників ліній, а також найбільш перспективних варіантів поєднань батьківських пар. За допомогою компонентів комбінаційної здатності визначено аутсайдерів, яких необхідно виключити з подальшого селекційного процесу. Фактичні матеріали досліджень ілюстровані результатами дисперсійного аналізу відмінностей за плодючістю самиць, середніми показниками плодючості поєднань материнських і батьківських ліній, комбінаційної здатності ліній, ефектами загальної комбінаційної здатності, константами і варіансами специфічної комбінаційної здатності лінійних лисиць.

Бібліографічний список 

  1. Геккієв А. Д. Удосконалення методів оцінки плідників у генофондних стадах / А. Д. Геккієв // Тваринництво України. – 2004. – № 9. – С. 12–18.
  2. Стрельчук С. І., Демідов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Генетика з основами селекції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000.-292с.
  3. Рубан Ю. Д. Разведение крупного рогатого скота по линиям в современных условиях // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин : зб. наук. пр. Ін-т. Харків, 2004. – Т. 14. – С. 27–32.
  4. Ващенко П. А. Комбінаційна здатність заводських ліній свиней великої білої породи // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2009. – № 3, – С. 71–73.
  5. Генетико-статистический анализ комбинационной способности сортов и форм яровой мягкой пшеницы по коэффициенту хозяйственной эффективности фотосинтеза [Електронний ресурс]. – Режим доступа : [https://studbooks.net/1362623].
  6.  Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней / В. Г. Пелих. – Херсон : Айлант, 2002. – 264 с.
  7.  Максимов П. Д. Прийоми підвищення репродуктивних і відгодівельних якостей свиней спеціалізованого м’ясного типу : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 “Розведення та селекція тварин” / П. Д. Максимов. – Київ, 1994. – 25 с.
  8. Лісний В. А. Підвищення ефективності гетерозисної селекції в свинарстві шляхом оцінки комбінаційної здатності порід та типів свиней / В. А. Лісний, І. В. Назаренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : Миколаїв, – 2002. – Вип. 3. – С. 58–66.
  9. Остапчук П. Комбінаційна здатність спеціалізованих порід, типів та ліній свиней при схрещуванні / П. Остапчук // Тваринництво України. – 2006. – № 2, – С. 16–17.
  10. Ставецька Р. В., Піотрович Н. А. Ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності за репродуктивними якостями свиноматок // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2016. – Вип. 1 (29). – С. 106–111.