Оцінка генетичної мінливості групи лисиць за днк-маркерами issr і rapd

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-138-146

Петраш В. С.,
н. с.,
Корх О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с,
Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с,
Шуліка Л. В.,
м. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: генетична мінливість, ДНК-маркери, локуси, поліморфізм, сріблясто-чорна лисиця, шматочки шкіри


Сучасні світові наукові досягнення в області молекулярної генетики зосередили увагу дослідників на нових методах і підходах щодо генетичних досліджень, які базуються на безпосередньому аналізі ДНК, як основи спадковості та мінливості тварин, у тому числі й тих, що мають сільськогосподарську цінність. Серед хутрових звірів, яких утримують в неволі, лисиця звичайна та сріблясто-чорна лисиця, як її меланістична форма, є одними з перспективних об’єктів вивчення за допомогою молекулярно-генетичних методів. На сьогодні в літературі накопичено значну частину експериментальних даних, що розкривають сутність та широке використання ДНК-маркерів для оцінки генетичного різноманіття різних сільськогосподарських тварин. Натомість у хутровому звірівництві такі дослідження розпочали реалізовуватись, порівняно з іншими галузями тваринництва, не так давно, а щодо оцінки поліморфізму ДНК – наявні лише поодинокі повідомлення.
В рамках проведених досліджень проаналізовано 54 голови лисиць від яких були відібрані зразки біологічного матеріалу (шматочки шкіри з хутром) й одержано спектри ампліфікаційних фрагментів за двома маркерами ISSR (ISSR1 і ISSR2) та шість – RAPD (ОРG-04, ОРG-07, ОРG-17, M-9, M-15, ОPE-4). Аналіз одержаних результатів дав змогу виявити значний поліморфізм кожного з використаних ISSR-маркерів у піддослідній групі лисиць. У кожному випадку (зразку) були наявні певні спектри ампліфікаційних фрагментів. Ампліфікаційні фрагменти за кожним з RAPD-маркерів, що використовували в дослідженні, характеризувалися різною кількістю та розмірами, а в переважній більшості проаналізованих зразків також були виявлені специфічні спектри (набір локусів) майже для кожної особини піддослідної групи.
За використання полілокусних ДНК-маркерів встановлено високий рівень геномної варіабельності дослідної групи лисиць, що свідчить про достатній ступінь її популяційного біорізноманіття, незважаючи на те, що вона розводиться в межах замкненої популяції і не має ,,прилиття” крові.

Бібліографічний список

  1. Applying molecular tools for improving livestock performance: From DNA markers to next generation sequencing technologies / J. Sabir, M. Mutwakil, А. El-Hanafy, А. Al-Hejin, М. Sadek, М. Abou-Alsoud, М. Qureshi, K. Saini, М. Ahmed // Journal of Food, Agriculture & Environment. – 2014. – Vol. 12. – № 2. – Р. 541–553.
  2. Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификация племенного материала в животноводстве: учеб. пособие / Н. А. Зиновьева, П. М. Кленовицкий, Е. А. Гладырь, А. А. Никишов. – Москва: РУДН, 2008. – 329 с.
  3. Teacher A. G. F. Modern and ancient red fox (Vulpes vulpes) in Europe show an unusual lack of geographical and temporal structuring, and differing responses within the carnivores to historical climatic change / A. G. F. Teacher, J. A. Thomas, I. Т. Barnes // BMC Evolutionary Biology. – – Vol. 11, № 1. – Р. 214–222.
  4. İbiş O. Phylogenetic Status of the Turkish Red Fox (Vulpes vulpes), based on Partial Sequences of the Mitochondrial Cytochrome b Gene / О. İbiş, С. Tez, S. Özcan // Vertebrate zoology. – 2014. – № 64 (2). – Р. 273–284.
  5. Stepniak E. Use of RAPD technique in evolution studies of four species in the family Canidae / E. Stepniak, M. Zagalska, M. Switonski // Journal of Applied Genetics. – 2002. – № 43(4). – Р. 489–499.
  6. Сулимова Г. Е. ДНК-маркеры в генетических исследованиях: типы маркеров, их свойства и области применения / Г. Е. Сулимова // Успехи современной биологии. – 2004. – Т. 124, № 3. – С. 260–271.
  7. Бекетов С. В. Роль изменчивости в повышении продуктивности пушных зверей семейств Саnidae и Мustelidae : дисс. … д-ра биол. наук : 06.02.09 / Бекетов С. В. – Родники, 2015. – 335 с.
  8. Genetics of behavior in the silver fox / A. V. Kukekova, S. V. Temnykh, J. L. Johnson, L. N., Trut, G. M. // Acland Mammalian Genome. – 2012. – Vol. 23, № 1–2. – Р. 164–177.
  9. Red fox genome assembly identifies genomic regions associated with tame and aggressive behaviours / A. Kukekova, J. Johnson, X. Xiang, S. Feng, S. Liu, H. M.Rando, A. V. Kharlamova, Y. Herbeck, N. Serdyukova, Z. Xiong, V. Beklemischeva, K.-P. Koepfli, R. Gulevich, A. Vladimirova, J. Hekman, P. L. Perelman, A. Graphodatsky, S. O’Brien, X. Wang, A. Clark, G. Acland, L.Trut, G. Zhan // Nature Ecology & Evolution. – 2018. – Vol. 2, № 9. – Р. 1479–1491.
  10. Genetics of interactive behavior in silver foxes (Vulpes vulpes) / R. M. Nelson, S. V. Temnykh, J. L. Johnson, A. V. Kharlamova, A.V. Vladimirova, R.  Gulevich, D. V. Shepeleva, I. N. Oskina, G. M. Acland, L. С. Rönnegård, L. N. Trut, Ö. К. Carlborg, A. V. Kukekova // Behavior Genetics. – 2017. – № 47 (1), 88–101.