Оцінка біологічної цінності протеїну яловичини бугайців залежно від породних і вікових параметрів

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-89-98

Михальченко С. А.,
д. с.-г. н., професор,
http://orcid.org/0000-0003-3679-073X,
Чечуй О. Ф.,
к. б. н, доцент,
http://orcid.org/0000-0002-8514-397X,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: бугайці, яловичина, протеїн, амінокислоти незамінні, амінокислоти замінні, порода, онтогенез


Наведено результати досліджень щодо вмісту масової кількості протеїну, незамінних та замінних амінокислот в яловичині одних з показників її харчової цінності. Роботу проведено на чистопородних бугайцях молочного та комбінованого напряму продуктивності, зокрема, симентальської, чорно-рябої, червоної степової, лебединської, англеровської й сірої української порід за умов використання інтенсивної технології годівлі поголівʼя тварин в онтогенезі.
Виявлено, що загальний вміст масової частки протеїну в яловичині бугайців досліджених порід під час проведення експерименту не змінювався, проте, спостерігається міжгрупова варіабельність цього показника: у 3 місяці найбільший вміст масової частки протеїну спостерігається  у лебединської та сірої української порід, найменший − у англерської, у 9 місяців − найбільший вміст цього показника відмічається у червоної степової та англерської порід, а найменший −  у сірої української,тоді як в процесі подальшого росту й розвитку тварин істотних відмінностей не встановлено. Особливістю вмісту амінокислот є зменшення їх величин за усіма дослідженими породами, що може пояснюватись зміною обміну речовин в організмі бугайців з азотного на ліпідний. Рівень годівлі за період вирощування виявив потенційні можливості росту мʼясної продуктивності завдяки отриманню тваринами однакових за поживністю раціонів із врахуванням деталізованих норм годівлі. Загальна поживність раціону тварин упродовж експерименту становила 690 − 757 кг сирого протеїну, на одну енергетичну одиницю припало в середньому 102 − 105 г перетрaвного протеїну за9,84 −9,91МДж доступної  для обміну у кг сухої речовини. Результати цієї роботи актуальні для оцінки якості яловичини за критеріями біологічної цінності протеїнів в тушах бугайців комбінованого та молочного напрямів продуктивності з урахуванням вимог сучасного ринку.

Бібліографічний список

 1. Іщук С. О. Проблеми і перспективи розвитку мʼясопереробних виробництв в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 6(140). С. 3−7. doi: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-1.
 2. Броик М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Україні. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 4. С. 331 −337.
 3. Минів Р. М. Перспективи виробництва мʼяса в країнах ЄС. Науковий вісник національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Гжицького. Серія: Економічні науки. Львів, 2018.Т. 20. № 86. С. 57-61. doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet8611
 4. Паска М. З. Порівняльна оцінка якості яловичини NOR, PSEта DFD. Восточно-Європейський журнал передових технологій. 2015. Т. 3(10). № 15. С. 59−64. doi: https://doi.org/10.15587/ 1729-4061.2015.44496
 5. Wyness L. The role of red meat in the diet: nutrition and health benefits. Proceedings of the Nutrition Society. 2016. 75. 3. Р. 227−232. doi: https://doi.org/10.1017/Soo29665115004267. 17.10.2017.
 6. ZabashaN., GolovkoE., SinelshchikovaI., AndrosovaA. Fogmation of meat productivity nutritional,value and suitability of beef for bady food. International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019), Bali, Indonesia, November 14–15, 2019). 2020. Vol. 210. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021003005.
 7. Федорович В. В., Федорович Є. І. Продуктивні якості тварин різних порід великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин: міжвідом. темат. наук. зб. Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Київ, 2017. № 51. С. 160−167.
 8. Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. Київ: Ліра-Київ, 2018. 672 с.
 9. Ігнівенко А. М. Семко А. О. Ваговий і лінійний ріст бугайців української мʼясної худоби за різних типів будови тіла. Modern scientific researches. 2019. Is. 10. P. 1. P. 101−104. URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/ view/msr10-01-023/pdf10-01-023 (дата звернення: 03.01.2021).
 10. Михальченко С. А. Формування мʼясної продуктивності бичків молочних і комбінованих порід в онтогенезі. Харків: РВП Оригінал, 1998. 192 с.
 11. Alagawary M., Elnesr S. S., Farag M. R., Tiwari R., Yatoo M. I., Kathtk K., Michalak I., Dhama K. Nuiritional significance of aminoacids, vitamins and minerals as nutraceuticals in poultry production and health – a comprehensive review. Veterinary Quarterly. 2021. Vol. 41. № 1. Р. 1−29. doi: https://www.tandfonline.com/ doi/pdf/10.1080/01652176.2020.1857887?needAccess=true
 12. Цехмістренко С. І., Цехмістренко О. С. Біохімія мʼяса та мʼясних продуктів. Біла Церква:Оригинал, 2014. 192 с.
 13. Lee C. Y., Song A. A-L., Loh T. C., Rahim R. A. Effects of lysine and methionine in alow crude protein diet on grow thе performance and gene expression of immunitygenes in brollers. Poultry Science. 2020. Vol. 99. Is. 6. P. 2916−2925. doi: https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.03.013.
 14. Rodriquez N. R. Role of meat in health patterns: considerations for protein quantity. Meat and Muscle Biology. 2021. Vol. 4. № 2. Р. 1−6. URL: https://iastatedigitalpress.com/mmb/article/11687/galley/11654/view (date of access: 04.01.2021).
 15. Simy R. J., Greenhut I. T., Elvehjem C. A.The arginine and histidine content of meats. The Journal of Nutrition. 1950. Vol. 41. Is. 3. P. 383−398. doi: https://doi.org/10.1093/jn/41.3.383
 16. Соколова Л. К., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. L-аргігін у нормі та патології. Ендокринологія. 2019. Т. 24. № 4. С. 373−385. doi: 10.31793/1680-1466.2019.24-4.373.
 17. Howard E. E., Pasiakos S. M., Fussell M. A., Rodriques N. R. Skeletal muscle disuse atrophy and the rehabilitative role of protein in recovery from musculo skeletal injury.AdvansedNutrition. 2020. Vol. 11(4). № 3. Р. 989−1001. doi: 10.1093/advances/nmaa015.
 18. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довід.-посіб. / за ред. Г. О. Богданов, В. М. Кандиби. Харків: ІТ НААН України, 2012, 292 с.
 19. Васильев А. Н. Инструкция по эксплуатации автоматического аналізатора Т-339 М. Прага: Микротехника. 1981. 47 с.
 20. Студеняк Я. І., Воронич О. Г.,Сухарева О. Ю, Фершал М. В. Практикум з аналітичної хімії. Інструментальні методи аналізу. Ужгород: ФОП Арри, 2014. 129 с.
 21. Sung T. M., Lamber R. J. Ninhydrin color test for screening modified endospermopaque-2 maize. Cereal-Chemistry, 1983. Vol. 60(1). Р. 84−85.
 22. Dubinina, A., Lehnert, S., Khomenko, О. Amino acid composition of protein and its biological value in seeds of peanut sorts widenin Ukrainian. Journal of International Scientific publications: Agriculture and Food. 2014. Vol. 2. Р. 501−510. URL: https://www.scientific-publications.net/get/1000000/1401626873146746.pdf (date of access: 04.01.2021).
 23. Филиппович Ю.Б, Егорова Т. А., Севастьянова Г. А. Практикум по общей биохимии. Київ: Наука, 1975. 318 с.
 24. Руденко Є. В. Сучасні підходи до визначення якості кормів / Є. В. Руденко, Р. О. Татузян, М. О. Романов та ін. Харків: ІТ НААН, 2009.182 с.
 25. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва: Издат-во МГУ, 1970. 362 с.