Особливості складу анатомічних частин тіла та м’ясності корів знам’янського типу поліської породи різних ліній

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-198-206

Попова В. О.,
к. с.-г. н., доцент,
Васильєва Ю. О.,
к. с.-г. н., доцент,
Цуканова М. О.,
асп.,
Боднарчук І. М.,
ст. викладач,
Харківська державна зооветеринарна академія

Ключові слова: корови, знам'янський тип поліської породи, лінія, якість м’яса, анатомічні частини тулубу, м’ясо, бульйон.


М’ясо в харчуванні людини є основним джерелом біологічно повноцінного білка. Забезпечення білком завжди було актуальним питанням агропромислового комплексу, яке загострилось нині, так як загальна науково обґрунтована норма його споживання на душу населення в Україні з кожним роком стрімко знижується і становить 54,6 кг проти 80 кг. Саме тому підвищення виробництва і покращення якості м’ясної продукції, зокрема, яловичини, у тому числі одержаної й від м’ясної худоби, є важливим народногосподарським завданням. Успішне вирішення цього завдання можливе за впровадження науково-обґрунтованої системи племінної роботи, основним елементом якої є розведення за лініями.
Знам’янський тип поліської породи створено в 2009 році. Порода представлена лініями Радиста 113, Мазуна 6 та Дарованого 400, крім того в господарствах України наявне поголів’я й інших ліній, які не ввійшли до остаточного складу породи.
У рамках виконання досліджень сформовано 4 групи повновікових корів знам’янського типу, по 10 голів у кожній: I – контрольна (тварини, які не ввійшли до дослідних груп), II дослідна – лінії Мазуна 6; III дослідна – лінії Радиста 113; IV дослідна – лінії Дарованого 400. Для проведення забою з кожної групи відібрали по 3 голови. Піддослідних тварин усіх груп утримували за умов класичної технології м’ясного скотарства. Встановлено, що за масою поперекової і тазостегнової частини, які є найбільш цінними, значну перевагу мали корови лінії Радиста 113. Найвищі показники відносної і абсолютної маси шийної частини туші були у корів груп ліній Мазуна 6 та Дарованого 400. Тоді як за масою охолодженої напівтуші корови III групи значно перевершували контрольних аналогів, а також представниць II групи. Корови нащадки Дарованого 400 займали проміжне місце. Аналогічну залежність відмічали й за кількістю м’яса першого ґатунку. Дегустаційний аналіз свідчить про те, що м’ясо і бульйон усіх піддослідних тварин характеризувалися доброю якістю і одержали високу оцінку.

Бібліографічний список

  1. Власенко В. В. Сучасний стан та проблеми виробництва і споживання м’яса населенням України / В. В. Власенко, І .В. Левицька // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 1(95). – С. 178–184.
  2. Прудніков В. Г. Проблеми селекційного процесу в м’ясному скотарстві на сучасному етапі / В. Г. Прудніков, В. О. Попова, М. О. Цуканова // Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції : тези доповідей матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець Подільський, 2018. – C. 270–272.
  3. Тимченко Л. О. Спеціалізоване м’ясне скотарство як стратегічна галузь / Л. О. Тимченко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 1. – С. 39–45
  4. Petrovic Z. Meat Production and Consumption: Environmental Consequences / Z. Petrovic, V. Djordjevic, D. Milicevic // Procedia Food Science. – 2015. – № 5. – C.235–238. doi: 10.1016/j.profoo.2015.09.041
  5. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби : монографія / О. І. Колісник А. М. Угнівенко, Т. А., Антонюк, В. Г. Прудніков. – Київ : ЦП «Компринт», 2018. – 429 с.
  6. Сучасні аспекти селекції і відтворення вітчизняних м’ясних порід / Ю В Вдовиченко, М. П. Демчук, Л. О. Дєдова, В. М. Вишневський // Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин : зб. наук. пр. Вінницького нац. ун-ту. – Вінниця, 2011. – № 9 (49). – С. 76–80.
  7. Попова В. О. Хозяйственно-биологические особенности коров конечных генотипов создаваемого знаменского типа южной породы : автореф. дис… канд. с -х наук : 06.02.04 ,,частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства” / В. О. Попова. – Курск, 2005. – 24 c.
  8. Приступа В. Н. Мясная продуктивность и качество мясного сырья животных калмыцкой породы новых заводских линий / В. Н. Приступа // Теория и практика переработки мяса. – 2017. – № 2. – C. 69–79.
  9. Wickham B. A new international infrastructure for beef cattle breeding / B. Wickham, J. Dürr // Animal Frontiers. – 2011. – № 1. – C. 53–59. doi:10.2527/af.2011-0019
  10. Попова В. О. Якісна характеристика м’яса тварин знам’янського типу поліської породи / В. О. Попова, Ю. В. Коломієць, А. Л. Леппа // Аграрна наука та харчові технології / Вінницький нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2017. – № 2 (96). – C. 225–229.