Особливості каріотипу корів білоголової української породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-177-185

Стародуб Л. Ф.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Інститут розведення і генетики тварин ім.. М. В.Зубця НААН

Ключові слова: білоголова українська, каріотип, анеуплоїдія, хромосомні розриви, мікроядерний тест


Білоголова українська порода великої рогатої худоби належить до порід молочного напряму продуктивності і відноситься до малочисельних зникаючих порід. За проведеними розрахунками відповідно до рекомендацій FAO білоголова українська порода великої рогатої худоби перебуває в стані ризику. Метою роботи було встановлення каріотипової мінливості корів білоголової української породи, тварини якої належать до закритих генофондових стад. Проведений цитогенетичний моніторинг показав, що кількісні порушення хромосом, зокрема анеуплоїдія, у корів білоголової української породи двох груп згідно призначення корови  ( селекційного ядра та виробничої групи) не перевищувала спонтанний рівень цієї мінливості (1,5-8,3%) і становила 6,0% та 7,0% відповідно. Кратного збільшення числа хромосом (поліплоїдії) виявлено не було. Середня величина метафазних пластинок із асинхронним розходженняv центромірних районів хромосом становила 1,0% і відповідала рівню цієї мінливості, характерного для виду Bos taurus. Частота структурних порушень хромосом (хромосомні розриви)  у тварин двох груп становила 2,3% та 2,0% відповідно, що відповідає нормі, характерній для великої рогатої худоби за спонтанного мутагенезу. Результати мікроядерного тесту показали, що частка лімфоцитів із мікроядрами у тварин двох груп знаходилася у межах 4,8 – 5,0‰, двоядерних лімфоцитів 5,6-6,4‰, а частка клітин, що діляться (мітотичний індекс) становила 2,8-3,8 ‰.
Встановлено вищу за спонтанний рівень частоту клітин із анеуплоїдією у корів української чорно-рябої молочної породи цього господарства. Різниця середніх величин за цією ознакою у корів білоголової української та української чорно-рябої молочної порід виявилася статистично достовірною при P>0,99. У корів української чорно-рябої молочної породи за умов інтенсивного використання спостерігалося підвищення частоти метафаз із анеуплоїдією, що не проявилося у корів білоголової української породи.

Бібліографічний список

 1. Войтенко С., Вишневський Л., Білоголова українська порода в історичному аспекті. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2016. № 7(30). С. 51–57.
 2. Недава В. Ю., Єфіменко М. Я. Чорно-ряба худоба. Київ : Урожай, 1987. 141 с.
 3. Чиркова О. П., Кругляк А. П., Харчук И. Т., Подоба Б. Е. Состояние и перспективы сохранения генофонда серой украинской и белоголовой украинской пород. Быки-производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород : каталог. Киев : Урожай, 1987. С. 13–25.
 4. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Басовський Д. М., Вишневський Л. В., Ковтун С. І., Сидоренко О. В. Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017–2025 роки. Суми : СНАУ, 2018. 54 с.
 5. Шельов А. В., Дзіцюк В. В. Методика приготування метафазних хромосом лімфоцитів периферійної крові тварин. Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. Київ : Аграрна наука, 2005. С. 210–213.
 6. Бащенко М. І., Копилов К. В., Добрянська М. Л., Стародуб Л. Ф., Подоба Ю. В., Копилова К. В. Визначення генетичних аномалій у великої рогатої худоби : методичні рекомендації / Інститут розведення і генетики тварин НААН. Чубинське, 2011. 36 с.
 7. Сафонова Н., Глазко Т. Меж – и внутрипородная цитогенетическая нестабильность у крупного рогатого скота. Агроекологія і біотехнологія : зб. наук. пр. Інституту агроекології та біотехнології УААН. Київ, 2000. № 4. С. 198–209.
 8. Дьоміна Е. А., Бариляк І. Р., Пілінська М. А. Глосарій з радіаційної цитогенетики. Вісник Українського товариство генетиків і селекціонерів. Київ, 2009. Т. 7. № 1. С. 125 – 163.
 9. Дзержинський М. Е., Скрипник Н. В, Гарматіна С. М., Островська Г. В., Варенюк І. М., Пустовалов А. С., Вороніна О. К., Пазюк Л. М., Бузинська Н. О. Загальна цитологія та гістологія : навч. посіб. Частина І. Загальна цитологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2006. 275 с.
 10. Джус П, Стародуб Л, Куриленко Ю, Костенко С. Изменчивость цитогенетических показателей соматического мутагенеза разных пород лошадей. Аграрни науки / Аграрен університет. Пловдив. 2013. Т. 5. № 14. С. 31–35.
 11. Костенко С. О., Джус П. П., Коновал О. В., Сидоренко О. В., Стародуб Л. Ф., Драгулян М. В. Видові особливості поліморфізму та геномної нестабільності свині свійської (Sus scrofa) і великої рогатої худоби (Bos Taurus) за цито- та ДНК маркерами. Київ, 2017. 243 с.