Особливості формування системи параметрів і нормативів технологічних та технічних рішень при створенні підприємств малої виробничої потужності

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-130-140

Марченко В. А.,
к. ек. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-9739-4987,
Трішин О. К.,
д. с.-г. н., академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-7707-8269,
Дроздов С. Є.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-1255-1937,
Петраш В. С.,
к. с.-г. н., пров. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-9114-6117,
Адміна Н. Г.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640,
Ткачов А. В.,
м. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-6325-4724,
Пономарьова В. В.,
асп.,
https://orcid.org/0000-0003-2835-4938,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: енерговитрати, ефективність, параметри технології, продуктивність, технологічні процеси


Наведено результати моніторингу і аналізу виробничо–організаційних показників понад 50 господарств з визначенням головних елементів, якими вони характеризуються. Висвітлені основні принципи формування системи параметрів технології, напрями мінімізації визначальних умов, які негативно впливають на процес виробництва. Обґрунтовано, що укрупнення підприємств до розміру ферм на 50-100 корів суттєво підвищує технологічний рівень виробництва та зберігання молока. Визначені параметри технологічних та технічних рішень підприємств типорозміру за чисельності корів від 50 до 120 голів. Установлені межі обмежень параметрів, проведено оцінку і моделювання  енергоефективності виробництва на прикладі мінімального типорозміру (50 корів з річною продуктивністю від 7000 кг до 9000 кг молока на голову).Обчислена структура енерговмісту продукції за видами – молоко, жива маса вибракуваних тварин, приріст тварин, що вирощуються, отриманого приплоду. Ураховані енерговміст екскрементів і підстилки. Розраховано, що найбільша частка в структурі енерговмісту продукції, придатної для харчування належить енерговмісту виробленого молока – 85,7-88,6 %., і оскільки воно є найбільш впливовим чинником на коефіцієнти енергетичної ефективності основної і загальної продукції визначені функціональні залежності енерговмісту продукції від жиру в молоці та взаємозв’язок коефіцієнтів енерговмісту продукції і жиру молока. Розраховано вплив зміни якісних (вгодованість вибракуваної худоби і тварин, від яких отримують приріст) показників інших видів продукції на енерговитрати виробництва.
Установлені функціональні залежності дають змогу формувати ключові елементи взаємозв’язків системи виробництва продукції скотарства з урахуванням особливостей конкретної системи параметрів, визначати енергоефективність технологічних процесів і ефективно впливати на використання усіх видів ресурсів.

Бібліографічний список

 1. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва продукції в Україні на період до 2025 року. Книга за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка. К. : Аграр. наука, 2016. 216 с.
 2. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.). Книга за ред. акад. НААН М. І. Бащенка. К. : Аграр. наука, 2017. 160 с.
 3. Руденко Є. В, Гребень Л. Г., Шевчук Б., Антоненко С. Ф., Марченко В. А., Тришин О. К., Чигринов Є. І. Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм: довідник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : Інститут тваринництва НААН. 2017. 370 с.
 4. Річні нормативи заготівлі та структури кормів для різних видів тварин в залежності від їх продуктивності по зонах України / нормативний науково-виробничий посібник / Ін-т тваринництва УААН; 3-є видання доповнене, Харків, 2008, 31 с.
 5. Марченко В. А., Корх І. В., Корх О. В., Петраш В. С., Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Ткачов А. В. Підвищення ефективності залучення інвестицій для ферм з різними обсягами річного виробництва молока: рекомендації. Харків : ІТ НААН. 2020. 45 с.
 6. Гетманец О. М. Эконометрика: курс лекций для студентов факультета менеджмента, обучающихся по направлению подготовки 6.030601 – «менеджмент», Харьковская государственная зооветеринарная академия. Х. : РИО ХГЗВА, 2012. 94 с.
 7. Барановський Д. І., Гетманець О. М., Хохлов А. М. Біометрія в програмному середовищі MS Excel: навчальний посібник. Х. : СПД ФО Бровін О.В. 2017. 90 с.
 8. Методические рекомендации по биоэнергетической оценке технологий производства продукции животноводства. Москва: ВИЭСХ, 1985. 8 с.
 9. Биоэнергетическая оценка сельскохозяйственных технологий и пути экономии энергии. Москва: ВАСХНИЛ, 1983.34 c.
 10. Кулик М. Ф. та ін. Методика біоенергетичної оцінки технологій виробництва продукції тваринництва і кормів. Вінниця. 1997. 54 с.
 11. Чигринов Є.І., Трішин О.К., Сиромятникова Н.А., Марченко В.А., Хохлов А.М., Нардус С.Є., Соловйов В.О., Ткачов А.В. Енергонезалежна ферма виробництва органічного молока на 50 корів: посіб. Харків: Ін-т тваринництва НААН. 2020. 69 с.