Особливості експертної оцінки вартості домашніх тварин

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-104-117

Марчук А. А.,
Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Ключові слова: товарознавча експертиза, оцінка, ринкова вартість, судова експертиза, домашні тварини, класифікація тварин, вихідні дані


В цій статті мова йде про оцінку вартості тварини. Тварина виступає об’єктом цивільних правовідносин. Зазвичай, об’єктами цивільних прав є речі (предмети матеріального світу в своєму природному стані або предмети, створені в результаті людської діяльності). Обґрунтування віднесення живих тварин до категорії «об’єкт цивільних прав» пов’язане з тим, що останні виступають об’єктами оцінки в матеріальній формі – рухомим майном, споживчим товаром. Отже, оцінка перетворює тварину на особливий об’єкт цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі. Об’єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, знаходитися під охороною держави незалежно від права власності на них. (Закон України «Про тваринний світ»). Оцінку вартості тварини здійснюють уповноважені особи – судові експерти, судово-експертні установи, атестовані експерти. Оцінка здійснюється у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України; Кодексом України про адміністративні правопорушення; Кодексом адміністративного судочинства України; Митним кодексом України; Законами України: «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності, зокрема, «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень».
Проблема у тому, що при проведенні такого роду дослідження необхідний повний перелік вихідних даних про об’єкт дослідження, сукупність показників, морфологічних, фізіологічних (зовнішні, внутрішні) та господарських ознак і властивостей, що формують та характеризують тварину, як одне ціле. Кожен показник та особливість впливає на їх вартість.
У цьому оглядовому дослідженні ми зупинилися на показниках, які відіграють невід’ємну роль при проведенні товарознавчої експертизи домашніх тварин. Розглянемо детально основні поняття, що потребують аналізу, та вивчимо вплив даних показників під час проведення дослідження, з застосуванням методичних підходів відповідно до Національного стандарту № 1.
У повсякденному житті людина, утримуючи домашню тварину, не звертає уваги на ті чи інші дрібниці, які в подальшому при оцінці мають надзвичайно важливе значення, а деколи і відсутність інформації у власника об’єкта дослідження призводить до неможливості вирішення поставленого запитання перед судовим експертом. Відповідно нам вдалося визначити ряд показників, на які необхідно звернути увагу.

Бібліографічний список

 1. Артюх Т. М., Григоренко І. В. Теоретичні основи товарознавства : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2014. 263 с.
 2. Високос М. П., Захаренко М. О. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин. Харків : Еспада, 2003. 218 с.
 3. Данюк Л. І. Методика визначення вартості майна : судова методика МЮУ. Харків : СПДФО, 2004. 112 с.
 4. Демчук М. В., Чорний М. В., Захаренко М. О., Високос М. П. Гігієна тварин. Харків «Еспада», 2006. 328 с.
 5. Закон України «Про ветеринарну медицину» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12
 6. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
 7. Закон України «Про Митний тариф України» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18
 8. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12
 9. Закон України «Про судову експертизу» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30892.html
 10. Закон України «Про тваринний світ» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
 11. Закон України «Про Червону книгу України» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/3055-14
 12. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14
 13. Закон України «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/5007-17
 14. Закон України «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/4572-17
 15. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Москва : Юрайт, 2017. 477 с.
 16. Коломієць Т. М., Притульська Н. В., Романенко О. Л. Експертиза товарів : підручник. Київ : КНТЕУ, 2001. 274 с.
 17. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 18. Ляпустин С. Н. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения. Владивосток : РИО Владивост. филиала Рос. також. акад., 2013. 188 с.
 19. Павлов В. І., Опьонова О. В., Павліха Н. В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. Київ : Кондор, 2004. 230 с.
 20. Племінне положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://uku.com.ua/polozheniya/plem_work/plem_polozh_2019.html
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/2739907
 22. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17
 23. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
 24. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1713-12
 25. Садомов Н. А. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов. Горки : БГСХА, 2014. 264 с.
 26. Статут Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://uku.com.ua/oficial_inform/ustav.html
 27. Товарознавство. Терміни та визначення: ДСТУ ISO 3993-2000. [Чинний від 2001-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2000. 27 с. (Національні стандарти України).
 28. Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://consult-ved.com.ua/inform/uktzd?languech=ua
 29. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15
 30. Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування : дис. канд. юр. наук : 12.00.09. Київ : НЮУ ім.Я. Мудрого, 2017. 317 с.