Основні результати пріоритетних досліджень у творчому наробку наукових шкіл iнституту тваринництва НААН

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-162-180

Руденко Є. В.,
член-кор. НААН, д. в. н, професор,
Помітун І. А.,
д. с.-г. н, професор,
Кунець В. В.,
к. і. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: наукові дослідження, зоотехнія, вчені, наукові школи, сільськогосподарські тварини, технології


Досягнення будь-якої науки є результатом історичного розвитку, який виявляється у концепціях провідних представників, зусиллями яких вона рухається вперед. Одним із головним вітчизняних осередків науково-дослідної роботи з проблем зоотехнії є Інститут тваринництва НААН. У статті зроблено спробу відстежити розвиток фундаментальних та прикладних досліджень учених установи, як результат дев’яносторічних напрацювань та визначити основні наукові школи, які створили потужний поштовх розвитку сучасної галузевої наукової думки. Завдяки такому творчому науковому співробітництву та кооперації зусиль вчених процес наукового пошуку став більш ефективним, успішним та результативним. В Інституті тваринництва НААН сформувалося та успішно функціонувало 13 наукових шкіл: академіка ВАСГНІЛ Й. А. Даниленка та доктора сільськогосподарських наук, професора Є. І. Адміна – з технології виробництва продуктів тваринництва; члена-кореспондента ВСГНІЛ Ф. Ф. Ейснера, доктора сільськогосподарських наук, професора В. О. Медведєва, доктора сільськогосподарських наук, професора Е. М. Доротюка – з розведення та селекції тварин; академіка УААН Ф. І. Осташка та доктора сільськогосподарських наук, професора О. Д. Бугрова – з біотехнології відтворення тварин; доктора біологічних наук, професора В. В. Цюпка – з фізіології живлення та біохімії тварин; академіка ВАСГНІЛ Г. О. Богданова та члена-кореспондента НААН, професора В. М. Кандиби – з годівлі сільськогосподарських тварин; доктора економічних наук, професора С. Й. Кутікова та академіка УААН А. О. Омельяненка – з економіки і організації виробництва продукції тваринництва; кандидата технічних наук А. Е. Мянда – з механізації та автоматизації процесів у тваринництві. Сьогодні сучасні вчені-тваринники продовжують дослідження за цими напрямами, збагачуючи досвід попередників.
Стаття присвячується 90-річчю від дня заснування Інституту тваринництва НААН).

Бібліографічний список

 1. Даниленко И. А. Летнее лагерное содержание крупного рогатого скота, свиней и овец : дис. … докт. с.-х. наук / И. А. Даниленко. – Харьков, 1951. – 234 с.
 2. Силос / Даниленко И. А., Песоцкий В. Ф., Перевозина К. А., Богданов Г. А. – М. : Колос, 1972. – 336 с.
 3. Даниленко И. А. Нормированное кормление коров / Даниленко И. А., Пасечник Г. И., Пасечник В. И. – Киев : Урожай, 1975. – 165 с.
 4. Хімічний склад і поживність кормів / за ред. Й. А. Даниленка. – Київ : Урожай, 1973.– 343 с.
 5. Технология производства молока на промышленной основе / под ред. И. А. Даниленко. – М : Колос, 1973. – 352 с.
 6. Адмін Є. І. Доїння корів при різному утриманні / Є. І. Адмін. – Київ : Урожай, 1974. – 167 с.
 7. Админ Е. И. Поточная технология производства молока / Админ Е. И., Зюнкина Е. Н., Корсун Б. А. – Киев : Урожай, 1978. – 159 с.
 8. Петруша Є. З. Експериментальне обґрунтування параметрів утримання молочних корів / Є. З. Петруша. – Харків : РВП «Оригінал», 1998. – 192 с.
 9. Трішин Олексій Костянтинович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2012рр. / уклад. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко. – Харків : НТМТ, 2012. – 80 с.; порт. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ДНСГБ).
 10. Чигринов Євген Іванович : бібліограф. покаж. наук. пр. за 1970-2007 рр. / упоряд.: В. С. Лінник, Л. М. Татьянченко. – Харків, 2007.- 32 с.
 11. Ейснер Федір Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1991 рр. / уклад. В. В. Кунець, О. Ю. Трубай, Н.В.Камишан. – Харків, 2016. – 82 с. – Режим доступу : http://animal.kharkov.ua/archiv/biblioteka/bibliografiya/ Eysner%20F%20F%20bibliogr.pdf (дата зверенення 5.12.2019 р.).
 12. Полковникова А. П. Племенная работа с крупным рогатым скотом / А. П. Полковникова. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 1960 с..
 13. Волков Дмитро Андрійович : біобібліогр. покаж. наук. пр. (1951 – 2015 рр.) / уклад. : В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан.Харків, 2019. 43 с.
 14. Медвевєв В’ячеслав Олександрович : біобіліогр. покаж. наук. пр. за 1954 – 2011 рр. / уклад. В. В. Кунець, О. М. Церенюк, Н.В.Камишан, М. А. Хватова, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка. – Харків, 2014. – 108 с.
 15. Доротюк Є. Н. Племенная работа в мясном скотоводстве / Є. Н. Доротюк. – М.: Колос, 1979. – 274 с.
 16. Востриков Н. И. Промышленная технология мясного скотоводства / Н. И. Востриков, Э. Н. Доротюк. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 188 с.
 17. Кунець В. В. Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин: історія, вчені, досягнення (історичний нарис) / В. В. Кунець. – Харків, 2013. – 162 с.
 18. Сільськогосподарська біотехнологія у працях учених Інституту тваринництва НААН : традиції та новації : наук.-доп. бібліограф. покаж. (1937 – 2012роки) / уклад. : В. В. Кунець, М.Ю. Трубай, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко, Л. І. Помітун, О. Ю. Трубай. – Харків, 2013. – 297 с.
 19. 1 Безуглий Н. Д. Низкотемпературная консервация яйцеклеток и эмбрионов в билтехнологии воспроизведения сельскохозяйственных животных : дис…. доктора с.-х. наук : спец. 06.00.27 / Безуглый Н. Д. – Харьков, 1995. – 335 с.
 20. Вакуленко Іван Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016рр. / уклад.: В. В. Кунець, Л.В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш. – Харків, 2017. – 60 с.
 21. Бугров Олексій Дмитрович: біобібліограф. покаж. наук. пр. 1962–2014рр. / уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко. – Харків, 2015. – 130 с.
 22. Цюпко Василь Васильович : біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010рр. / уклад. В. В. Кунець, В.В. Проніна, Л. В. Гончаренко. – Харків, 2011. – 56 с.
 23. Валигура В. И. Закономерности переваривания и использования питательных веществ и энергии разноструктурных рационов овцами : дис.. …докт. биол. наук : 03.00.13 / Валигура В. И. – Харьков, 1990. – 345 с.
 24. Валигура В. И. Расчет энергетической питательности рационов для жвачных / В. И. Валигура, А. В. Землякова // Научно-технический бюллетень Научно-исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР. – Харьков, 1985. – № 42. – С. 47–49.
 25. Валигура В. И. Комплексная методика определения показателей переваривания и использования питательных веществ и энергии жвачными животными / В. И. Валигура, А. В. Ильинский, О. Д. Бойко // Новое в методах зоотехнических исследования / Институт животноводства УААН. Харьков, 1992. – Ч. 2. – С. 14–21.
 26. Татузян Р. А. Пищеварение и обмен веществ у жвачных в зависимости от доступности кормового белка для микрофлоры рубца и факторов, определяющих ферментацию сырой клетчатки : дис… докт. биолог. наук : 03.00.13 / Татузян Р. А. – Харьков, 1989. –332 с.
 27. Богданов Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1951–2012 роки / уклад. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна ; Л. А. Криленко, Є. В. Руденко, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан. – Харків, 2012. – 104 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААНУ, ННСГБ).
 28. Кандиба В. М. Довідник технолога по виробництву яловичини / Кандиба В. М., Міненко В. П., Лінник В. С. – Київ: Урожай, 1982.– 184 с.
 29. Богданов Г. А. Прогрессивные технологические решения при производстве говядины; интенсивное выращивание бычков молочных и комбинированных пород / Богданов Г. А., Кандыба В. Н., Линник В. С. // Промышленное производство молока и говядины. – М. : Колос– Братислава: Природа, 1983. – С 44–57.
 30. Эфективность методов интенсификации животноводства / под. ред. С.И. Кутикова. – Киев : Урожай, 1971. – 480 с.
 31. Кутиков С. И. Типы специализированных животноводческих хозяйств и организационная схема производства молока и мяса / С. И. Кутиков // Животноводство. – 1967. – № 9. – С. 37–46.
 32. Кутіков С. Й. Методика визначення економічної ефективності галузей тваринництва / С. Й. Кутіков // Наукові праці Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР. – Київ : Вид-во УАСГН, 1960. – Т. ХХIХ. – С. 3–5.
 33. Омельяненко Андрій Оксентійович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н.В.Камишан, І. Ф. Парасочка. – Харків, 2017. – Режим доступу : http://animal.kharkov.ua/ archiv/biblioteka/bibliografiya/Оmeljanenko-compressed.pdf
 34. Молочный комплекс на 1000 коров / под ред. И. А. Даниленко. – Киев : Урожай, 1974. – 176 с.
 35. Мянд А. Э. Научно-технические основы механизации производственных процессов в животноводстве / А. Э. Мянд // Сельскохозяйственная наука 40-летию Великого Октября. – Киев : Госсельхозиздат, 1957. – С. 649–653.
 36. Мянд А. Э. Кормоприготовительные машины и агрегаты / А. Э. Мянд. – М.: Машиностроение, 1970 . – 256 с.
 37. Линия для разделения и очистки жидкого навоза / А. Э. Мянд, В. А. Лексиков, В. М. Пискун, А. Т. Самофалов // Техника в сельском хозяйстве .– 1986. – № 11. – С. 15–16.
 38. Савран В. П. Зоотехнические основы совершенствования технологии и автоматизации доения коров на фермах промышленного типа : дис. … д-ра с.-х. наук: 06.02.04 / Савран В. П. – Киев, 1991. – 320 с.