Огляд способів переробки органічних добрив

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-92-102

Іжболдіна О. О.,
к. с.-г. н., доцент,
Макаренко Д. О.,
к. т. н.,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ключові слова: гній, компостування, органічні добрива, біоферментація, біотермічна обробка


Рішення проблем утилізації органічної сировини на підприємствах агропромислового комплексу, виробництва високоякісних добрив, що сприяють підвищенню родючості ґрунтів і збільшення врожайності сільськогосподарських культур, створення сприятливих екологічних умов в зоні функціонування тваринницьких ферм і комплексів, є одним з важливих напрямків наукового супроводу реалізації Державної програми розвитку сільського господарства.
Органічна сировина для виробництва добрив, яка при невиконанні  вимог по її зберігання, переробки та використання стає джерелом забруднення навколишнього середовища шкідливими органічними і неорганічними сполуками, патогенною мікрофлорою, життєздатними яйцями гельмінтів. В цілому по країні є гостра потреба в органічних добривах, на практиці органічних добрив використовується в 10 – 11 разів менше.
Встановлено, що навіть в кращі роки в якості органічних добрив щорічно використовувалося тільки 35 % гною. З цієї причини щорічно значні обсяги гною накопичується і зберігається протягом декількох років, втрачаючи корисні властивості і забруднюючи навколишнє середовище.
Існуючі системи внесення органічних добрив в ґрунт також впливають на збереження поживних речовин. Широко застосовуються методи розкидання при внесення добрив, як правило, не передбачають одночасного їх загортання в ґрунт, що призводить до втрат аміачного азоту в атмосферу, а застосування їх на пересіченій місцевості призводить до змивання в водні об’єкти.
Аналіз існуючих технологій і технічних засобів однозначно вказує на необхідність докорінного підвищення ефективності використання всіх ресурсів гною і посліду. Перетворюючись в високоякісні органічні добрива, вони стають не тільки поживним, а й біологічно активним компонентом ґрунту, стимулюючи діяльність ґрунтової мікрофлори.

Бібліографічний список

 1. Агрохимия / под ред. Б. А. Ягодина. – М. : Колос, 1982. – 574 с.
 2. Афанасьев А. В. Повышение эффективности производства удобрений путем оптимизации параметров двухстадийной биоферментации навоза и помета: дис. … канд. техн. наук : 05.20.01 / А. В. Афанасьев. – СПб.-Пушкин, 2000. – 135 с.
 3. Васильев В. А. Справочник по органическим удобрениям / В. А. Васильев, Н. В. Филиппова. – М. : Росагропромиздат, 1988. – 255 с.
 4. Сидоренко О. Д. Содержание и состав микроорганизмов в компостах / О. Д. Сидоренко // Аграрная наука. – 1996. – № 5. – С. 28–29.
 5. Сидоренко О. Д. Микробиологические основы получения компостов // Химия в сельском хозяйстве / О. Д. Сидоренко. – 1997. – № 6 – С. 3–4
 6. Мишустин Е. Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е. Н. Мишустин. – М.-Л., 1971. – 189 с.
 7. Обезвреживание навоза от жизнеспособных семян сорняков / В. А. Андреев, А. В. Быкова, В. А. Деревягин, П. Д. Попов. – М. : Росагропромиздат, 1988 – 40 с.
 8. Кирюшин В. И. Плодородие почв и питание растений / В. И. Кирюшин, В. И. Усенко. – Новосибирск : СО ВАСХНИЛ, 1986. – С. 90.
 9. Гриднев П. И. Направления развития технологий и технических средств уборки и подготовки навоза к использованию / П. И. Гриднев, Т. Т. Гриднева, В. Н. Романюк. // Вестник Российская академия сельскохозяйсвенных наук. – 2002. – № 5. – С. 18–22
 10. Лукьяненков И. И. Приготовление и использование органических удобрений / И. И. Лукьяненков, М. : Россельхозиздат, 1982. – 207 с.
 11. Должиков Н. Ф. Приготовление компостов на грунтовых площадках при помощи ПНД-250 / Н. Ф. Должиков // Химизация сельского хозяйства. – 1991. – № 4. – С. 43–48
 12. Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза : ОНТП 17-86, Госагропром СССР. – М., 1986. – 187 с.
 13. Лопес де Гереню В. О. Повышение эффективности производства твердых органических удобрений на основе навоза КРС в усовершенствованных биоре-акторах барабанного типа : дис…. канд. техн. наук : 05.20.01 / Лопес де Гереню В. О. – СПб-Пушкин, 1995 – 184 с.
 14. Волошин А. П. Разработка и исследование механизированной техно-логической линии приготовления торфонавозных компостов на молочных фермах крупного рогатого скота : дис…. канд.техн.наук : 05.20.01 / А. П. Волшин. – М. : ВИЭСХ, 1983. – 138 с.
 15. Способы управления процессом биоферментации органического сырья для получения экологически чистых удобрений и кормовых добавок с заданными параметрами качества : технологический регламент. ВНИИМЗ. – Тверь. 1998. – 231 с.
 16. Лысенко В. П. Переработка отходов птицеводства / В. П. Лысенко. – Тверь, 1997. – 323 с.
 17. Мишуров Н. П. Механизация уборки и утилизации навоза : аналит. обзор / Н. П. Мишуров. – М. : Информагротех, 1992. – 35 с.
 18. Дубенко С. Ф. Сбор и переработка бытовых отходов в зарубежных странах / С. В. Дубенко, Л. Я. Шубов, В. Я. Ройзмак. – М.: 1978. – 44 с.
 19. Туваев В. Н. Технологические процессы и требования к комплексам технических средств для механизированного приготовления компостов на животноводческих фермах и птице фабриках : дис…канд. техн. наук : шифр / Туваев В. Н. – СПб-Пушкин. 1984. – 168 с.
 20. Александрова Л. Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению / Л. Н. Александрова, О. А. Найденова. – Л. : Колос, 1976. – 280 с.
 21. Механизация приготовления использования органических удобрений / Удовеня В. А. и др.; под ред. С.И. Назарова. – Мн. : Ураджай, 1982 – 200 с.
 22. Лопес де Гереню В. О. Влияние добавок минеральных удобрений на тепловыделение торфонавозной смеси при аэробном компостировании / В. О. Лопес де Гереню, И. Н. Курганова // Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук. – 1997 – № 3. – С. 42–44.
 23. Миронов В. В. Исследование агрохимических свойств компоста при есте-ственной и активной аэрации / В. В. Миронов // Материалы межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе». – Кострома : Изд-во КГСХА, 2003. – Т. 1. – С. 30–32
 24. Хмыров В. Д. Повышение эффективности производства твердых органических удобрений на основе навоза крупного рогатого скота / В. Д. Хмыров, В.В. Миронов // Сборник докладов XVI межвузовской научно-технической конференции «Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения». – Брянск : Изд-во БГСХА, 2003. – C. 67–72
 25. Васильев В. А. Органические удобрения в интенсивном земледелии / В. А. Васильев, И. И. Лукьяненков. – М. : Колос, 1984. – 303 с.
 26. Дмитриев В. Ф. Комплекс машин для подготовки субстрата при производстве биогумуса / В. Ф. Дмитриєв // Повышение эффективности использования и ресурса сельскохозяйственной техники : сб. науч. работ / Сарат. гос. агр. ун-т. им. Н. И. Вавилова. Саратов, 1998. – Ч. 1. – С. 32–34.
 27. Догановский М. Г. Машины для внесения удобрений / Догановский М. Г. – М. : Машиностроение, 1972. – 272 с.
 28. Бондаренко А. М. Механико-технологические основы процессов производства и использование высококачественных органических удобрений / Бондаренко А. М. – Зеленоград : ВНИПТИМЭСХ, 2001. – 289 с.
 29. Пат. України №101651, МКИ А 01 С 3/02, С 05 F 3/06. Пристрій для подрібнення твердих органічних добрив / Павленко С. І, Пугач А. М. – № u 201502780; заявлено 27.03.2015; опубл. 25.09.2015. Бюл. № 18.
 30. Миронов В. В. Совершенствование технологии компостирования органических отходов / В. В. Миронов, В. И. Стажкин, А. А. Седых // Вестник Всесоюзного научно исследовательского института механизации животноводства. – 2017. – № 3 (27). – С. 164–168.
 31. Ковалев Н. Г. Научное обеспечение развития экологически безопасных систем переработки и использования навоза и помета / Н. Г. Ковалев, Г. Ю. Рабинович, В. Г. Полозова // Вестник Всесоюзного научно исследовательского института механизации животноводства. – 2015. – № 2 (18). – С. 73–80.
 32. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 06.06.2019 № 2740-VIII – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
 33. Про затвердження детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 587 – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249288974