Об’ємно-планувальні рішення реконструкції цеху відтворення свиней з впровадженням штучного осіменіння

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-59-69

Акімов О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459,
Мартинюк І. М.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Інститут тваринництва НААН,
Церенюк О. М.,
д. c.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685,
Череута Ю. В.,
к. с.-г. н.,
Інститут свинарства і АПВ НААН

Ключові слова: свині, реконструкція, штучне осіменіння, лабораторія, манеж, станкове обладнання


Товарне виробництво свинини у ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» базувалося на використанні чотирьох приміщень за застосовування потокової системи з нерівномірними групами щороку. За такої технології виробничий цикл становив 5,5‑9,5 місяців (середня інтенсивність використання свиноматок 1,26‑2,18 опороси на рік): чотири місяці холостий і поросний періоди та півтора місяці ‑ підсисний період. Такий підхід до відтворення поголів’я призводив до перевитрат кормів на маточне поголів’я, проблем з репродуктивним апаратом у окремих тварин й відповідно зростання собівартості загального виробництва продукції.
Із метою удосконалення системи відтворення свиней, для господарства сформульоване покрокове впровадження технології відтворення свиней на основі штучного осіменіння. Розроблено об’ємно-планувальні рішення реконструкції ферми, які передбачають часткове перепланування приміщення для відтворення поголів’я, утримання кнурів, холостих, умовно-поросних і легко-поросних свинок й свиноматок, проведення процесу штучного осіменіння, з метою переведення на потокову технологію з рівномірними групами впродовж року. Реконструкцію приміщення для відтворення поголів’я здійснили шляхом: організації манежу та лабораторії для штучного осіменіння, встановлення індивідуальних станків для осіменіння маток. Запропонована схема реконструкції забезпечує утримання 99 голів холостих та поросних свиноматок у групових станках, 30 голів свиноматок в індивідуальних станках для осіменіння, 14 кнурів-плідників та до 15 голів кнурів, що перевіряються. Лабораторія пункту штучного осіменіння забезпечує проведення техніком зі штучного осіменіння операцій з оцінки якості сперми, приготування середовищ, розбавлення, оцінки та зберігання спермодоз, ведення та зберігання документації, тощо. Налагодження роботи пункту штучного осіменіння в ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» проводилась в декілька етапів.

Бібліографічний список

 1. Агапова Є. М., Сусол Р. Л. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней Одеського регіону. Вісник аграрної науки Причорномор’я / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. Миколаїв, 2015. Вип. 2(2). С. 63-70.
 2. Повод М. Г., Храмкова О. М. Відтворювальна здатність свиноматок за- рубіжної селекції в умовах інтенсивної технології. Вісник Сумського національно- го аграрного університету. Серія : Тваринництво. Суми, 2017, Вип. 5(2). С. 119-122.
 3. Ібатуллін М. І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України. Агросвіт, 2017. № 19–20. С. 24–29.
 4. Мельник В., Кравченко О., Когут О. Морфометричні показники ре- продуктивних органів ремонтних кнурців різних порід. Тваринництво України. 2018. № 2-3. С. 38–42.
 5. Пундик В. П., Тесак Г. В. Удосконалення станкового обладнання для утримання підсисних свиноматок з поросятами. Свинарство : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т свинарства і АПВ. Полтава, 2019. Вип. 73. С. 57–60.
 6. Церенюк М. В., Церенюк О. М., Шкавро Н. М., Акімов О. В., МартинюкІ. М., Череута Ю. В. Оптимізація штучного осіменіння свинок, що перевіряються. Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр. / Одеський держ. аграр. ун-т. Одеса, 2018. Вип. 87(2). С. 134–138.
 7. Церенюк О. М., Бєліков А. А., Мартинюк І. М., Стрижак Т. А., АкімовО.В. , Кунець В. В., Череута Ю. В., Тимофієнко І. М., Церенюк М. В., Мірошнікова О. С., Лисиченко М. Л., Столяров О. В. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння : наук.-прак. рек. Харків, 2015. 56 с.
 8. Лисиченко М. Л., Бєліков А. А., Столяров О. В., Темір O. I., Ковтун В. Н. Підвищення ефективності штучного осіменіння свиноматок. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків. держ. зоовет. акад. Харків., 2002. Вип. 11 (35), ч. 1. С. 279–284
 9. Ronald B. S. M., Jawahar T. P., Gnanaraj P. T., Sivakumar T. Artificial insemination in swine in an organized farm – A pilot study. Veterinary World. 2013. 6(9). Р. 651– 654. doi: 10.14202/vetworld.2013.651-654
 10. Knox R. V. Artificial insemination in pigs today. Theriogenology. 2016. Vol. 85. Is. 1. Р. 83 – 93.
 11. Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В., Стрижак Т. А., ЧереутаЮ. В. Біологічні показники сперми кнурів та їх вплив на кількість отриманих спермодоз. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2018. № 120. С. 63-69. doi: 10.32900/2312-8402-2018-120-63-69.
 12. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкуренто-спроможних технологій виробництва свинини. Полтава, 2012. 348 с.
 13. Козир В. С. Технологія повинна динамічно удосконалюватись. Новітні технології в тваринництві. Дніпропетровськ, 2004. С. 4‑6.
 14. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02-05. Київ: Мінагрополітики, 2005. 98 с.